Często Zadawane Pytania

Kredyt

  Czy kredyt Start Up Loan jest subwencją?

  Nie. Subwencja jest bezzwrotną dotacją udzielaną osobom lub organizacjom w określonym celu, natomiast kredyt Start Up Loan musi zostać spłacony w całości zgodnie z ustalonymi warunkami od jednego roku do pięciu lat.

  Kredyty Start Up Loans są finansowane przez rząd idlatego są uznawane za pomoc publiczną.

  Czym jest pomoc publiczna?

  Pomoc udzielana w formie kredytów Start Up Loan, tak jak liczne działania pomocowe dla firm mające poparcie rządu, jest uznawana za pomoc publiczną.

  Pomoc publiczna jest określeniem stosowanym przez Komisję Europejską i odnosi się do różnych form pomocy udzielanej uznaniowo przez organy publiczne lub finansowane ze środków publicznych przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą, która może zakłócić konkurencyjność rynkową w Unii Europejskiej poprzez faworyzowanie niektórych świadczeniodawców.

  Świadczenie takiej pomocy publicznej jest regulowane poprzez rozporządzenia wydawane przez Komisję Europejską –

  Pojęcie „pomoc de minimis” jest stosowane do określenia niewielkiej pomocy publicznej, która nie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Ogólna kwota pomocy de minimis, która może zostać przyznana jednemu podmiotowi w okresie trzech lat podatkowych wynosi 200 000 euro. Dolne limity mają zastosowanie, gdy działalność nowej firmy obejmuje transport drogowy, rolnictwo lub rybołówstwo i akwakulturę. Pomoc de minimis nie może być przyznawana w celu tworzenia sieci dystrybucyjnej ani żadnych innych nakładów powiązanych z działalnością eksportową (nie może być również wykorzystywana do finansowania określonej działalności, w tym sektora rybołówstwa i akwakultury zgodnie z art. 1 ust. 1 Rozporządzenia 717/2014 Komisji Europejskiej).

  Do obowiązków kredytobiorcy należy przechowywanie dokumentacji dotyczącej uzyskanej pomocy publicznej przez co najmniej dziesięć lat od daty jej otrzymania oraz nieprzekraczania trzyletniego okresu kroczącego.

  Jeśli kredytobiorca zamierza w ciągu trzech kolejnych lat składać wnioski do innych programów pomocowych korzystających z pomocy publicznej, będzie musiał poinformować operatora danego programu o pomocy publicznej otrzymanej w formie kredytu Start Up Loan oraz wszelkich innych form pomocy z innych źródeł.

  Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca otrzyma e-mail z kwotą pomocy de minimis wynikającej z kredytu Start Up Loan.

  Można znaleźć więcej informacji na temat pomocy publicznej lub odwiedzić stronę internetową Komisji Europejskiej.

  Jaki rodzaj finansowania zapewniany jest w ramach programu kredytów Start Up Loan?

  Środki przekazywane są w formie kredytu osobistego, który jest regulowany zgodnie z Ustawą z 1974 r. o kredycie konsumenckim (Consumer Credit Act 1974). Oznacza to, że kredyt przyznawany jest na nazwisko kredytobiorcy, a nie nazwę jego przedsięwzięcia. Kredyt jest spłacany miesięcznie przez okres uzgodniony w umowie kredytowej. Środki przyznane kredytobiorcy nie są subwencją.

  Dlaczego kredyt Start Up Loan jest kredytem osobistym, a nie firmowym?

  Uważamy, że dla właścicieli firm ważne jest osobiste inwestowanie w sukces swojego przedsięwzięcia, dlatego kredyt Start Up Loan jest przyznawany jako kredyt osobisty, a nie kredyt firmowy. Obarczając kredytobiorców odpowiedzialnością za spłatę kredytu, staramy się skłonić wnioskodawców do podejmowania właściwych decyzji dla samych siebie i swoich firm, na przykład ile powinni pożyczyć i jak wykorzystać środki, aby osiągnąć założone cele biznesowe.

  Wspierając wnioskujących w podejmowaniu tych decyzji, wymagamy od nich przedstawienia planu biznesowego, prognozy przepływów pieniężnych oraz osobistego budżetu przetrwania w ramach wniosku kredytowego. Te dokumenty służą dwóm celom. Po pierwsze, pomagają nam lepiej poznać potrzeby osobiste i biznesowe wnioskodawców, aby ustalić dla nich najlepszą formę pomocy. Po drugie, pomagają w podjęciu decyzji kredytowej, umożliwiając dokonanie oceny zdolności spłaty kredytu oraz opłacalności? planów biznesowych.

  Ile mogę pożyczyć?

  Każdy wnioskodawca może pożyczyć jedno/ każdorazowo od 500 GBP do 25 000 GBP. Należy pamiętać, że jeśli każdy z kilku partnerów biznesowych złoży wniosek kredytowy na potrzeby tej samej firmy, mogą oni pożyczyć ogółem 100 000 GBP w całym okresie działalności firmy, co może wpływać na możliwą do uzyskania kwotę indywidualnego kredytu. Co więcej, jeśli wniosek kredytowy zostanie rozpatrzony pozytywnie, po dokonaniu sześciu pełnych spłat kredytobiorca może być uprawniony do wnioskowania o dodatkowe fundusze dla tej samej firmy w formie drugiego kredytu. Więcej informacji na temat drugiego kredytu można znaleźć na stronie internetowej.

  Jaka jest średnia kwota wnioskowanego kredytu?

  Średnia kwota wnioskowanego kredytu wynosi od 5 000 GBP do 10 000 GBP, ale ostateczna kwota zależy oczywiście od potrzeb wnioskodawcy, rodzaju firmy oraz zamiaru wykorzystania środków.

  Dlaczego od kredytu naliczane są odsetki?

  Nasz program jest wspierany przez rząd, dlatego wszystkie odsetki są reinwestowane w program, co oznacza, że więcej osób i firm może skorzystać z przystępnych źródeł finansowania i wsparcia. Przy stałej stopie oprocentowania w wysokości 6% rocznie odsetki są przystępne w porównaniu z innymi głównymi pożyczkodawcami, a elastyczne warunki spłaty od jednego roku do pięciu lat umożliwiają kredytobiorcom racjonalne zarządzanie miesięcznymi spłatami rat. Skorzystaj z naszego kalkulatora kredytu, aby określić potencjalne raty miesięczne oraz pełną kwotę spłaty kredytu.

  Czy za złożenie wniosku o kredyt Start Up Loan pobierane są jakieś opłaty?

  Nie. Żadne opłaty nie są pobierane za złożenie wniosku kredytowego ani za przyznanie kredytu, nie są również pobierane za pomoc udzielaną w trakcie procesu składania wniosku oraz po jego zakończeniu. Nie wymagamy żadnych innych opłat oprócz spłat miesięcznych rat kredytu.

  Czym różni się kredyt z zabezpieczeniem od kredytu bez zabezpieczenia?

  Aby uzyskać kredyt z zabezpieczeniem, wymagany jest poręczyciel lub zabezpieczenie majątkowe, na przykład nieruchomość (zwana zabezpieczeniem dodatkowym). Jeśli kredyt z zabezpieczeniem nie może być spłacony, firma, która go udzieliła może przejąć nieruchomość lub wezwać poręczyciela do pokrycia salda należności.

  Różni się od kredytów bez zabezpieczenia, takich jak kredyty Start Up Loans, które można uzyskać bez poręczyciela i zabezpieczenia majątkowego. Należy jednak pamiętać, że kredytobiorca jest zobowiązany umową do spłaty kredytu Start Up Loan niezależnie od okoliczności. Niespłacanie miesięcznych rat kredytu może skutkować podjęciem formalnych działań, które wpłyną niekorzystnie na dokumentację zdolności kredytowej, dlatego tak ważne jest jak najszybsze skontaktowanie się z partnerem finansowym w razie przypuszczeń, że mogą wystąpić jakiekolwiek trudności ze spłatą.

  Dane partnera finansowego można znaleźć w umowie kredytowej, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

  Czy mogę wybrać termin spłaty kredytu?

  Tak. Kredyt może zostać spłacony w terminie od jednego roku do pięciu lat w zależności od zdolności nabywczej i preferencji. Należy pamiętać, że w przypadku osób przebywających w Wielkiej Brytanii na podstawie wizy konieczne będzie dokonanie spłaty kredytu oraz powiązanych z nim odsetek co najmniej sześć miesięcy przed upływem terminu jej ważności. Niezależnie od końcowego terminu spłaty kredytu, wymagana będzie spłata miesięcznych rat. Skorzystaj z naszego kalkulatora kredytu, aby określić potencjalne raty miesięczne oraz pełną kwotę spłaty kredytu w zależności od terminu.

  Czy istnieją jakiekolwiek przepisy dotyczące wykorzystania kredytu?

  Kredyty Start Up Loans są kredytami osobistymi, przeznaczonymi na zakładanie nowych lub rozwijanie istniejących firm, które prowadzą działalność przez okres krótszy niż 36 miesiące. Kredyt może zostać przeznaczony na różne sprawy związane z firmą, takie jak wyposażenie i towary, lokal do prowadzenia działalności, marketing oraz materiały promocyjne i wiele innych. Należy jednak pamiętać o tym, że wnioskodawca musi być w stanie przedstawić swoje zamiary co do wykorzystania kredytu w planie biznesowym oraz prognozie przepływów pieniężnych i wyjaśnić, jak pomoże mu to w założeniu i/lub rozwinięciu firmy.

  Istnieje kilka działań, które nie mogą być finansowane z kredytu Start Up Loan. Należy do nich spłata długu, szkolenia oraz programy edukacyjne lub okazje inwestycyjne, które nie wchodzą w zakres zrównoważonego zarządzania firmą. Dodatkowe informacje na temat rodzajów firm oraz sposobów wykorzystania środków, które są wyłączone z programu można znaleźć w pełnych kryteriach kwalifikacyjnych.

  O ile kredytów Start Up Loans mogę wystąpić w ramach tego programu?

  Każdy wnioskodawca może ubiegać się o kredyt Start Up Loan dla jednej firmy, dlatego w razie licznych przedsięwzięć biznesowych można otrzymać środki wyłącznie na jedno z nich. Jeśli jednak po uzyskaniu kredytu Start Up Loan będą potrzebne dodatkowe środki na rozwój i rozbudowę tej samej firmy, kredytobiorca może być uprawniony do złożenia wniosku o drugi kredyt. Trzeba będzie przejść nowy proces aplikacyjny, a żeby złożyć wniosek, od pełnej spłaty poprzedniego kredytu musi upłynąć co najmniej sześć miesięcy. Co więcej, niespłacone saldo kredytu nie może w żadnym momencie przekraczać kwoty 25 000 GBP. Więcej informacji na temat pełnych kryteriów kwalifikacyjnych oraz sposobu składania wniosku można znaleźć na stronie internetowej dotyczącej drugiego kredytu.

  Czy złożenie wniosku o kredyt Start Up Loan wpłynie na przysługujące mi zasiłki?

  Niestety nie udzielamy porad na temat uprawnień do zasiłków. Informacje na temat można uzyskać w urzędzie pracy Jobcentre Plus.

  Czy Start-Up Loans Company posiada ofertę zgodną z prawem szariatu?

  Tak. Oferujemy zgodny z prawem szariatu produkt finansowy, który jest niezależnie administrowany poprzez naszego partnera realizującego, Financing Sharia Enterprise. Więcej informacji na temat finansowania zgodnego z prawem szariatu można znaleźć na naszej stronie internetowej.

  Kryteria kwalifikujące

   Czy wszystkie firmy uprawnione są do ubiegania się o kredyt Start Up Loan?

   Kredyty Start Up Loans przeznaczone są na zakładanie nowych lub rozwijanie istniejących firm, które prowadzą działalność przez okres krótszy niż 24 miesiące. Chociaż wspieramy większość rodzajów działalności gospodarczej, nie możemy służyć pomocą w niektórych przypadkach. Pełną listę wykluczonych rodzajów działalności można znaleźć na stronie dotyczącej kryteriów kwalifikacyjnych.

   Czy mogę ubiegać się o kredyt, mając niską zdolność kredytową?

   Niska zdolność kredytowa nie musi stanowić przeszkody w uzyskaniu kredytu Start Up Loan, sprawdzamy jednak historię kredytową wszystkich wnioskodawców. Start Up Loans Company przestrzega zasad odpowiedzialnego finansowania, dlatego musi upewnić się, że osoby ubiegające się o kredyt będą w stanie go spłacić.

   Kredyt Start Up Loan nie jest przyznawany osobom, które:

   • składają wniosek o ogłoszenie upadłości, zostały uznane za niewypłacalne lub uzyskały nakaz kasacji długu (Debt Relief Order – DRO)
   • podpisały dobrowolną ugodę z wierzycielami (Individual Voluntary Agreement – IVA) lub umowę powierniczą (Trust Deed)
   • objęte są programem zarządzania długiem (Debt Management) lub programem restrukturyzacji długu (Debt Arrangement Schemes – DAS)

   Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej dedykowanej stronie internetowej dotyczącej sprawdzania zdolności kredytowej.

   Uzyskałem nakaz kasacji długu (DRO), czy mogę złożyć wniosek?

   Osoby, które uzyskały nakaz kasacji długu podlegają ograniczeniom dotyczącym zakładania i promowania firm oraz pełnienia funkcji dyrektora. Te ograniczenia mogą utrudniać zarządzanie firmą, a co za tym idzie spłatę wszelkich kredytów wziętych na jej działalność.

   Start Up Loans Company oraz jej partnerzy handlowi są odpowiedzialnymi kredytodawcami, którzy starają się nie pogarszać sytuacji kredytowej wnioskodawców poprzez zwiększanie ich zadłużenia finansowego. Nie możemy więc udzielać wsparcia kredytowego osobom, które są w dalszym ciągu objęte nakazem kasacji długu.

   Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej dedykowanej stronie internetowej dotyczącej sprawdzania zdolności kredytowej.

   Jestem objęty programem zarządzania długiem (DMP), czy mogę złożyć wniosek?

   Niestety, nie będziemy mogli rozpatrzyć wniosku, dopóki zadłużenie nie zostanie w pełni spłacone. Start Up Loans Company jest odpowiedzialnym kredytodawcą, nie udziela więc kredytu, który mógłby pogłębić zadłużenie osoby składającej wniosek.

   Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej dedykowanej stronie internetowej dotyczącej sprawdzania zdolności kredytowej.

   Dlaczego kredyt nie jest udzielany osobom z określonymi problemami kredytowymi?

   Firma Start Up Loans Company oraz jej pośrednicy są odpowiedzialnymi kredytodawcami, dla których ważne jest niepogarszanie bieżącej sytuacji kredytowej wnioskodawców poprzez zwiększanie ich zadłużenia finansowego.

   Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej dedykowanej stronie internetowej dotyczącej  sprawdzania zdolności kredytowej.

   Czy mogę złożyć wniosek o kredyt, jeśli utrzymuję się obecnie z zasiłków?

   Otrzymywanie zasiłków nie musi stanowić przeszkody w uzyskaniu kredytu Start Up Loan, nie możemy jednak udzielać indywidualnych wskazówek dotyczących uprawnień do zasiłków. Informacje na ten temat można uzyskać w Job Centre Plus.

   Czy kwalifikuję się do złożenia wniosku, jeśli kupuję istniejącą firmę?

   Tak. Osoby kupujące istniejącą firmę kwalifikują się do złożenia wniosku, nawet jeśli firma działa pod innym zarządem przez okres dłuższy niż dwa lata, o ile osoba ubiegająca się o kredyt nie była jej właścicielem dłużej niż dwa lata. W takim przypadku konieczne będzie uzyskanie kopii rachunków finansowych firmy i przedstawienie ich wraz z wnioskiem. Należy pamiętać, że jeśli firma generowała lub generuje stratę, należy odnieść się do tej kwestii bezpośrednio w planie biznesowym.

   Gdzie mogę uzyskać informacje o tym, jak długo działa moja firma?

   Na potrzeby wniosku o kredyt Start Up Loan, działalność gospodarcza jest określana jako prowadzenie sprzedaży i zakupu towarów, działalności handlowej lub zawodowej, świadczenie usług lub systematyczne generowanie przychodu. Osoby, które nie spełniają tych kryteriów nie zostaną najprawdopodobniej uznane za prowadzące działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że okresy doraźnych badań rynku lub kosztów poniesionych na działalność nieprzynoszącą dochodu nie są wliczane do ogólnego czasu prowadzenia działalności. Nie należy zapominać, że aby zakwalifikować się do uzyskania kredytu Start Up Loan, nie należy prowadzić działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się z naszą stroną kryteriów kwalifikacyjnych, lub skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

   Korzystam z wizy, czy mogę złożyć wniosek?

   Będzie to zależeć od wizy. Istnieją różne rodzaje wiz, które ograniczają możliwość podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii i zależą od sponsoringu, liczby godzin lub prawa do samozatrudnienia. Poniższe rodzaje wiz wykluczają możliwość ubiegania się o kredyt Start Up Loan:

   • Poziom 1 (wszystkie kategorie)
   • Poziom 2 (wszystkie kategorie)
   • Poziom 4 (ogólna) studencka
   • Poziom 5 (pracownik tymczasowy)
   • Dla pracownika domowego zatrudnionego prywatnie w gospodarstwie domowym
   • Dla przedstawiciela firmy zagranicznej

   Gwoli wyjaśnienia, osoby posiadające wizę dla osób pochodzenia brytyjskiego są uprawnione do złożenia wniosku w ramach programu, tak jak osoby posiadające wizę z ograniczeniami, która stwierdza „brak uprawnień do korzystania z funduszy publicznych”, o ile te ograniczenia nie podlegają powyższym wykluczeniom.

   W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy wiza uprawnia do udziału w programie, należy odwiedzić rządową stronę internetową w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących rodzaju posiadanej wizy.

   Należy pamiętać, że nawet jeśli wiza będzie spełniać kryteria kwalifikacyjne, we wniosku trzeba będzie wykazać, że warunki wnioskowanego kredytu umożliwią jego pełną spłatę co najmniej na 6 miesięcy przed upływem terminu ważności wizy. Na przykład osobom posiadającym czteroletnią wizę można będzie przyznać kredyt na okres nieprzekraczający 3,5 lat, ponieważ jego pełna spłata będzie wymagana na 6 miesięcy przed upływem terminu ważności wizy.

   Czy mogę złożyć wniosek, będąc zagranicznym studentem mieszkającym w Wielkiej Brytanii?

   Będzie to zależeć od wizy. Osoby posiadające wizę poziomu 4 nie są niestety uprawnione do ubiegania się o kredyt Start Up Loan, ponieważ ten rodzaj wizy wyklucza samozatrudnienie. Analogicznie, osoby posiadające wizę poziomu 1 (przedsiębiorca absolwent) nie są uprawnione do kredytu Start Up Loan, ponieważ termin ważności wizy nie spełnia wymogów minimalnego okresu kredytowania.

   Moja firma eksportuje towary za granicę. Czy jestem uprawniony do złożenia wniosku?

   Tak, z uwzględnieniem trzech kluczowych czynników.

   1. Firma musi znajdować się w rejestrze spółek brytyjskich i/lub być zarejestrowana w Wielkiej Brytanii do celów podatkowych.
   2. Siedziba firmy musi znajdować się w Wielkiej Brytanii.
   3. Większość przychodu firmy musi być również generowana w Wielkiej Brytanii.

   Czy firma musi być zarejestrowana w brytyjskim urzędzie rejestrowym (Companies House) lub brytyjskim urzędzie celno-skarbowym (HMRC) przed złożeniem wniosku?

   Nie. Firma nie musi być zarejestrowana w Companies House ani HMRC, aby można było ubiegać się o kredyt Start Up Loan.

   Czy mój partner biznesowy również może złożyć wniosek?

   Tak. Liczni partnerzy biznesowi z tej samej firmy mogą indywidualnie ubiegać się o kredyt Start Up Loan. Możemy udzielić kredytu na maksymalną kwotę do 100 000 GBP, co oznacza, że każdy z czterech partnerów biznesowych może pożyczyć maksymalnie do 25 000 GBP. Należy pamiętać, że partnerzy biznesowi muszą złożyć wniosek przez tego samego partnera realizującego.

   Czy mogę dodać partnera biznesowego do mojego wniosku?

   Partner biznesowy nie może zostać dodany do wniosku, ponieważ wszystkie osoby ubiegające się o kredyt muszą złożyć wnioski indywidualne, nawet jeśli fundusze inwestowane są w tą samą firmę. Ponieważ kredyty Start Up Loans są kredytami osobistymi na potrzeby biznesowe, prowadzimy szereg kontroli dotyczących indywidualnej zdolności kredytowej oraz możliwości spłaty kredytu. Można jednak przedstawić ten sam plan biznesowy oraz prognozę przepływów pieniężnych w ramach składanych wniosków.

   Mam partnera biznesowego. Czy wspólnie zostaniemy poddani kontroli zdolności kredytowej?

   Nie. Kredyt Start Up Loan jest kredytem osobistym inwestowanym w firmę, dlatego sprawdzamy zdolność kredytową każdej osoby składającej wniosek.Śledź nas

   Proces składania wniosków

    Nie mam jeszcze pomysłu na firmę. Czy mimo wszystko mogę złożyć wniosek o kredyt?

    Celem programu kredytowego Start Up Loans jest udzielanie wsparcia osobom zakładającym lub rozwijającym swoje firmy. Dlatego, chociaż prowadzenie działalności nie stanowi wymogu kwalifikującego do uzyskania kredytu, aby złożyć wiosek, należy mieć pomysł na własną firmę.

    W ramach procesu składania wniosków należy przedstawić plan biznesowy oraz prognozę przepływów pieniężnych. Nie należy się tym niepokoić. Po zarejestrowaniu wnioskującego i wyznaczeniu jednego z naszych partnerów realizujących do udzielania mu pomocy, doradca biznesowy może udzielić wskazówek odnośnie przygotowania wymaganych dokumentów. Zapewniamy również szereg użytecznych poradników, które mogą okazać się pomocne po przystąpieniu do opracowywania wniosku.

    Zalecamy złożenie wniosku w czasie, kiedy fundusze okażą się pomocne do uruchomienia firmy, a wnioskodawca będzie dysponować czasem na przygotowanie dokumentów biznesowych. Jeśli na tym etapie wnioskodawca zechce skorzystać jedynie z doradztwa, zalecamy wykorzystanie rządowego narzędzia wsparcia biznesowego lub skontaktowanie się z infolinią wsparcia biznesowego pod numerem telefonu 0800 998 1098. Każda z tych form skieruje wnioskodawcę do właściwych służb pomocowych.

    Mam pomysł na firmę lub posiadam działającą firmę. Czy mogę złożyć wniosek o kredyt Start Up Loans?

    Tak. Celem programu Start Up Loans jest wspieranie osób, które pragną założyć firmę lub już ją prowadzą, o ile jej działalność nie przekracza okresu dwóch lat.

    W ramach procesu składania wniosku należy przedstawić plan biznesowy i prognozę przepływów pieniężnych. Nie należy się tym niepokoić. Po zarejestrowaniu danych wnioskującego i wyznaczeniu jednego z naszych partnerów realizujących do udzielania mu pomocy, doradca biznesowy może udzielić wskazówek odnośnie przygotowania wymaganych dokumentów. Zapewniamy również szereg użytecznych poradników, które mogą okazać się pomocne po przystąpieniu do opracowywania wniosku.

    Zalecamy złożenie wniosku w czasie, kiedy fundusze okażą się pomocne do uruchomienia firmy, a wnioskodawca będzie dysponować czasem na przygotowanie dokumentów biznesowych.

    Jeśli na tym etapie wnioskodawca zechce skorzystać jedynie z doradztwa, zalecamy wykorzystanie rządowego narzędzia wsparcia biznesowego lub skontaktowanie się z infolinią wsparcia biznesowego pod numerem telefonu 0300 456 3565. Każda z tych form skieruje wnioskodawcę do właściwych służb pomocowych.

    Czy mój wniosek będzie podlegać opłatom?

    Nie. Wnioski o przyznanie kredytu Start Up Loan nigdy nie są obciążane opłatami, ani przez partnerów realizujących, ani przez nas. Wnioskodawca nie jest również obciążany opłatami ani kosztami za pomoc uzyskaną podczas procesu składania wniosku oraz po jego zakończeniu. Jedyną kwotą do zapłaty będą spłaty miesięcznych rat, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. W razie otrzymania jakichkolwiek żądań o dokonanie na rzecz firmy Start Up Loans Company płatności innych niż uzgodnione miesięczne spłaty kredytu należy bezzwłocznie skontaktować się z nami.

    Jak długo trwa proces składania wniosku?

    Ponieważ firmy różnią się od siebie, nie możemy określić długości procesu składania wniosku. Dobrze przygotowanym klientom może to zająć nie więcej niż dwa – trzy tygodnie, inni klienci mogą wymagać więcej pomocy przy sporządzaniu wymaganych dokumentów, co może zająć od dwóch do trzech miesięcy, a nawet dłużej. Staramy się zapewnić wnioskodawcy jak najwyższą kontrolę nad procesem, więc im lepiej jest przygotowany, tym krócej trwa proces składania wniosku.

    Jeśli podczas składania wniosku zostanie przedstawiona końcowa lub robocza wersja planu finansowego i prognozy przepływów pieniężnych, partnerowi realizującemu łatwiej będzie podjąć decyzję o zakresie wymaganej pomocy. Należy pamiętać, że zespół ds. obsługi klienta oraz nasi partnerzy realizujący starają się odpowiedzieć na zadawane pytania w ciągu pięciu dni roboczych.

    Jakie czynniki brane są pod uwagę podczas oceny wniosku?

    Podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie kredytu Start Up Loan partner realizujący bierze pod uwagę trzy główne obszary: wartość kredytu, zdolność nabywczą wnioskodawcy oraz rentowność firmy.

    Wartość kredytu: W ramach składanego wniosku należy poddać się kontroli zdolności kredytowej, która stanowi przegląd byłych i obecnych zobowiązań finansowych. Firma Start Up Loans Company, jako odpowiedzialny kredytobiorca, prowadzi kontrole zdolności kredytowej, aby uniknąć narastającego zadłużenia finansowego, które mogłoby przeciążyć kredytobiorcę.

    Osobista zdolność nabywcza: Ponieważ kredyty Start Up Loans są kredytami osobistymi wykorzystywanymi na potrzeby firmy, kredytobiorca jest odpowiedzialny za spłatę kredytu, nawet w przypadku zmiany planów biznesowych w przyszłości. Ponieważ kredyty Start Up Loans nie wymagają zabezpieczenia (nie należy przedstawiać żadnych zabezpieczeń gwarantujących ich spłatę), kredytobiorca zobowiązany jest do pełnej spłaty kredytu wraz z narosłymi odsetkami, zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Osobisty budżet przetrwania, który należy załączyć do wniosku i który przedstawia główne źródła dochodu osobistego oraz comiesięczne koszty, pomaga w dokonaniu oceny.

    Rentowność firmy: Kluczowym czynnikiem decydującym o przyznaniu kredytu jest pewność, że firma będzie generować środki wystarczające na spłatę miesięcznych rat. Aby można było przeprowadzić ocenę rentowności firmy, wnioskodawca musi wykazać istnienie wystarczającego popytu na swoje produkty i/lub usługi oraz zasadną możliwość osiągnięcia wszystkich celów założonych w planie biznesowym oraz prognozie przepływów pieniężnych. Nie należy się niepokoić, jeśli te dokumenty nie były opracowywane w przeszłości. Należy zapoznać się z bezpłatnymi wzorami i przewodnikami, pamiętając, że doradca biznesowy zapewnia pomoc na tym etapie procesu składania wniosku.

    Czy podczas składania wniosku dostępna będzie pomoc?

    Tak. Nasi partnerzy realizujący służą wsparciem w ciągu całego procesu wnioskowania o kredyt. Udzielają oni porad dotyczących wypełniania formularzy wniosku oraz informacji, które muszą zostać załączone. Mogą również pomóc w opracowaniu planau biznesowego, prognozy przepływów pieniężnych oraz osobistego budżetu przetrwania, niezależnie od tego, czy należy je opracować od podstaw, czy przejrzeć je i sprawdzić, czy mają sens.

    Ponieważ partner realizujący będzie również oceniać wniosek kredytowy pod kątem spełniania wymogów uzyskania kredytu Start Up Loan, jego pomoc będzie koncentrować się na skuteczności składanego wniosku. Należy pamiętać, że ostatecznie to wnioskodawca odpowiada za wniosek i chociaż partner realizujący może dokładać wszelkich starań, jego pomoc nie zagwarantuje przyznania kredytu.

    Więcej informacji można znaleźć w często zadawanych pytaniach na temat wsparcia biznesowego oraz mentoringu.

    Kto będzie rozpatrywać wniosek i podejmować decyzję, czy kredyt Start Up Loan zostanie mi przyznany?

    Partner realizujący dokona przeglądu wniosku i podejmie decyzję dotyczącą przyznania kredytu. Przekazujemy wszystkim partnerom realizującym zestaw kryteriów zapewniających spójne zasady oceny wniosków w całej sieci, jednak każdy partner realizujący opiera ostateczną decyzję na indywidualnej zdolności kredytowej, zdolności nabywczej oraz skuteczności planu biznesowego danego wnioskodawcy.

    Jaki może być powód odrzucenia mojego wniosku?

    Istnieje szereg powodów, dla których wniosek może zostać odrzucony. Jako odpowiedzialny kredytodawca określamy dwa kluczowe kryteria, na podstawie których podejmujemy decyzję o przyznaniu kredytu. Pierwszy dotyczy indywidualnej zdolności nabywczej wnioskodawcy (czy będzie on w stanie zapewnić spłatę wymaganych rat), drugi dotyczy skuteczności jego planów biznesowych oraz prognozy przepływów pieniężnych (czy będzie w stanie skutecznie osiągnąć wszystkie cele założone w swoich planach i czy jego pomysł na firmę spotka się z odpowiednim popytem na rynku).

    Czy w razie odrzucenia wniosku mogę ponownie ubiegać się o kredyt?

    Jeśli wniosek zostanie odrzucony, można go będzie złożyć ponownie po upływie sześciu miesięcy. Ten czas przeznaczony jest na dokonanie przeglądu wniosku i poprawę tych obszarów, które uniemożliwiły wcześniejsze przyznanie kredytu.

    W razie podjęcia decyzji o ponownym złożeniu wniosku konieczne będzie skontaktowanie się z tym samym partnerem realizującym, który oceniał pierwszy wniosek. Dokona on ponownej oceny wniosku. Prosimy o współpracę z tym samym partnerem realizującym, ponieważ posiada on szczegółową wiedzę na temat firmy oraz sytuacji osobistej wnioskodawcy.

    W ramach ponownej oceny wymagane jest wykazanie partnerowi realizującemu zmiany okoliczności lub odniesienie się do zastrzeżeń przedstawionych w pierwotnym piśmie odmownym. Wymagane może być również złożenie aktualnej dokumentacji osobistej i firmowej oraz poddanie się wszystkim wymaganym kontrolom.

    Czy muszę posiadać firmowe konto bankowe, aby otrzymać ten kredyt?

    Nie, takie konto nie jest wymagane, a w razie jego posiadania kredyt Start Up Loan i tak nie mógłby być na nie przesłany. Kredyt Start Up Loan jest kredytem osobistym, należy więc przedstawić dane osobistego konta bankowego, na które kredyt zostanie przesłany, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

    Złożyłem wniosek o przyznanie kredytu Start Up Loan, nie otrzymałem jednak żadnej odpowiedzi.

    W razie braku kontaktu w ciągu dwóch dni roboczych należy skontaktować się z zespołem ds. obsługi klienta, przedstawiając swoje dane kontaktowe, aby można było uzyskać dalszą pomoc.

    Czy mogę wycofać wniosek przed przyznaniem kredytu?

    Tak. Wniosek można wycofać w dowolnym momencie przed przyznaniem kredytu. Po przyznaniu kredytu można z niego zrezygnować w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy kredytowej. Jeśli w tym okresie zostanie podjęta decyzja o rezygnacji z kredytu, można zwrócić środki bez ponoszenia odpowiedzialności za narosłe odsetki. Informacje dotyczące okresu odstąpienia od umowy można sprawdzić w umowie kredytowej. Należy pamiętać, że po upływie okresu umożliwiającego odstąpienie od umowy kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty pełnej kwoty kredytu wraz z odsetkami.

    Sprawdzanie zdolności kredytowej

     Czym jest sprawdzanie zdolności kredytowej?

     Sprawdzanie zdolności kredytowej stanowi przegląd przeszłej i bieżącej historii finansowej wnioskodawcy, który uwzględnia różne źródła kredytowania zarejestrowane pod jego nazwiskiem (w tym karty kredytowe, rachunki za media, umowy z operatorami sieci komórkowych oraz hipotekę). Jako odpowiedzialny kredytodawca, firma Start Up Loans Company prowadzi kontrole zdolności kredytowej, aby zapobiec narastającemu zadłużeniu finansowemu, które mogłoby przeciążyć kredytobiorcę.

     Kto sprawdza zdolność kredytową?

     W przypadku osób ubiegających się o kredyt Start Up Loan, sprawdzamy zdolność kredytową w ich imieniu w ramach procesu rozpatrywania wniosku, o ile wyrażą na to zgodę zgodnie z naszą polityką ochrony i udostępniania danych.

     Należy pamiętać, że po sprawdzeniu zdolności kredytowej nasz zespół nie może omawiać szczegółów raportu kredytowego z osobą składającą wniosek. W razie jakichkolwiek obaw dotyczących historii kredytowej wnioskodawca powinien skontaktować się z Agencją Informacji Kredytowej z prośbą o kopię raportu kredytowego i odnieść się bezpośrednio do wszystkich przedstawionych w nim zastrzeżeń.

     Poniżej przedstawiamy listę trzech głównych agencji informacji kredytowej działających obecnie na terenie Wielkiej Brytanii. Należy jednak pamiętać, że mogą one pobierać niewielkie opłaty. Nie należy również zapominać, że agencje informacji kredytowej nie zawsze przechowują w aktach te same informacje, dlatego zasadne może być skontaktowanie się z kilkoma z nich w razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści swojego osobistego raportu kredytowego.

     CallCredit contact details

     Tel: 0870 0601414
     Strona internetowa

     Equifax PLC contact details

     Tel: 0870 010 0583
     Strona internetowa

     Experian contact details

     Tel: 0844 4818000
     Strona internetowa

     Czy kontrola dotyczy kredytów osobistych czy firmowych?

     Kredyt Start Up Loan jest kredytem osobistym, dlatego sprawdzamy indywidualną zdolność kredytową osoby składającej wniosek.

     Czy poddanie mnie kontroli będzie mieć wpływ na moją zdolność kredytową?

     Kontrola zdolności kredytowej w ramach wniosku o przyznanie kredytu Start Up Loan pozostawia w raporcie kredytowym „ślad” świadczący o wnioskowaniu o przyznanie środków. Może to mieć wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Na zdolność kredytową składa się jednak szereg czynników, które budują ogólny obraz sytuacji finansowej (z uwzględnieniem innych wniosków kredytowych, przyznanych kredytów, historii spłat itp.). Jeśli wniosek kredytowy zostanie rozpatrzony pozytywnie, informacja na ten temat zostanie umieszczona w raporcie kredytowym wraz z dokonywanymi spłatami przez okres co najmniej sześciu lat.

     Jak długo ważna jest ocena zdolności kredytowej?

     Każda kontrola zdolności kredytowej przeprowadzona w ramach wniosku o przyznanie kredytu Start Up Loan jest ważna jedynie przez trzy miesiące. Jeśli wniosek kredytowy nie zostanie rozpatrzony w tym okresie, konieczne będzie przeprowadzenie kolejnej kontroli. W większości przypadków zdolność kredytowa sprawdzana jest na początkowym etapie wnioskowania. Daje to możliwość upewnienia się, czy wnioskujący kwalifikuje się do uzyskania kredytu, zanim zacznie niepotrzebnie inwestować czas. Oznacza to, że ma on trzy miesiące na przygotowanie dokumentów osobistych i firmowych, takich jak plan biznesowy, prognoza przepływów pieniężnych oraz osobisty budżet przetrwania, które stanowią podstawę oceny. Z tego powodu zachęcamy do dokładnego przemyślenia najodpowiedniejszego czasu na złożenie wniosku kredytowego.

     Czy mogę ubiegać się o kredyt Start Up Loan pomimo niskiej zdolności kredytowej lub problemów z poprzednimi kredytami?

     Niska zdolność kredytowa nie musi stanowić przeszkody w uzyskaniu kredytu Start Up Loan. Jest jednak ważnym czynnikiem branym pod uwagę w ramach procesu wnioskowania. Przestrzegamy zasad odpowiedzialnego kredytowania, w ramach których zapoznajemy się z historią finansową każdego klienta oraz jego zdolnością do spłaty kredytu.

     Z tego powodu nie możemy udzielać kredytu osobom z określonymi problemami finansowymi. Dotyczy to między innymi osób, które:

     • składają wniosek o ogłoszenie upadłości, zostały uznane za niewypłacalne lub uzyskały nakaz kasacji długu (Debt Relief Order – DRO)
     • podpisały dobrowolną ugodę z wierzycielami (Individual Voluntary Agreement – IVA) lub umowę powierniczą (Trust Deed)
     • zostały objęte programem zarządzania długiem (Debt Management) lub programem restrukturyzacji długu (Debt Arrangement Schemes – DAS)

     Należy pamiętać, że nasza firma ocenia każdy wniosek indywidualnie i zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku z innych powodów dotyczących kredytowania, szczególnie w przypadkach, gdy udzielenie kredytu mogłoby zwiększyć zadłużenie i przeciążyć wnioskodawcę.

     Jeśli którykolwiek z podanych wyżej przykładów dotyczy wnioskodawcy lub niepokoi się on o wynik oceny zdolności kredytowej, może zapoznać się ze swoim raportem kredytowym, konsultując się z agencją informacji kredytowej. Poniżej przedstawiamy listę trzech głównych agencji informacji kredytowej działających obecnie na terenie Wielkiej Brytanii. Należy jednak pamiętać, że mogą one pobierać niewielkie opłaty.

     Nie należy również zapominać, że agencje informacji kredytowej nie zawsze przechowują w aktach te same informacje, dlatego zasadne może być skontaktowanie się z kilkoma z nich w razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści swojego osobistego raportu kredytowego.

     CallCredit

     Tel: 0870 0601414
     Strona internetowa

     Equifax PLC

     Tel: 0870 010 0583
     Strona internetowa

     Experian

     Tel: 0844 4818000
     Strona internetowa

     Można również skontaktować się z Biurem Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau) lub Biurem Porad Finansowych (Money Advice Service) w celu uzyskania bezpłatnej porady na temat poprawy swojej historii kredytowej.

     W razie dalszych pytań dotyczących sprawdzania zdolności kredytowej lub wnioskowania o kredyt Start Up Loan należy skontaktować się z zespołem ds. obsługi klienta.

     Wsparcie biznesowe i mentoring

      Jakie wsparcie przysługuje mi podczas procesu wnioskowania o kredyt?

      Nasi partnerzy realizujący służą wsparciem w ciągu całego procesu wnioskowania o kredyt. Udzielają porad dotyczących wypełniania formularzy wniosku oraz informacji, które powinny zostać załączone. Mogą również pomóc w opracowaniu planu biznesowego, prognozy przepływów pieniężnych oraz osobistego budżetu przetrwania, niezależnie od tego, czy należy je opracować od podstaw, czy przejrzeć je i sprawdzić, czy mają sens.

      Ponieważ partner realizujący będzie również oceniać wniosek kredytowy pod kątem spełniania wymogów uzyskania kredytu Start Up Loan, jego pomoc będzie koncentrować się na skuteczności składanego wniosku. Należy pamiętać, że ostatecznie to wnioskodawca odpowiada za wniosek i chociaż partner realizujący może dokładać wszelkich starań, jego pomoc nie zagwarantuje przyznania kredytu.

      Czy mogę uzyskać pomoc w sporządzeniu planu biznesowego oraz prognozy przepływów pieniężnych?

      Tak, partner realizujący będzie służyć taką pomocą. O ile to możliwe, zachęcamy najpierw do próby samodzielnego sporządzenia planu z wykorzystaniem naszych bezpłatnych wzorów dokumentów, ponieważ umożliwi to pośrednikowi lepsze poznanie wnioskodawcy i jego firmy. Nie należy się jednak niepokoić. Osoby, które nigdy wcześniej nie sporządzały planu biznesowego i będą potrzebować wskazówek, mogą o nie poprosić.

      Jaką pomoc uzyskam, jeśli mój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie?

      Po przyznaniu kredytu Start Up Loan kredytobiorcy zostanie zaproponowany indywidualny mentoring. W ciągu 12 pierwszych miesięcy umowy kredytowej można skorzystać z 15 godzin bezpłatnego mentoringu, a częstotliwość kontaktów zależy od kredytobiorcy i jego mentora. Oprócz pomocy mentora, kredytobiorcy będzie również przysługiwać dostęp do szeregu wyjątkowych ofert biznesowych partnerów korporacyjnych, takich jak rabaty, niższe opłaty oraz bezpłatne prezenty reklamowe produktów i usług szeregu wiodących firm.

      Kim jest mentor i jaką korzyść przyniesie mi jego pomoc?

      Mentor jest osobą z dużym doświadczeniem, która może udzielić wsparcia i wskazówek w okresie budowania firmy. Chociaż zakładanie firmy jest ekscytujące, może być zadaniem powodującym poczucie osamotnienia i przytłoczenia, szczególnie na początkowym etapie. Dlatego warto czerpać korzyści z rozmów z osobą mającą doświadczenie, wiedzę oraz inny punkt widzenia. Mentor nie wydaje instrukcji, jak prowadzić firmę. Pomaga natomiast w zdobywaniu wiedzy na temat sporządzania planów i strategii, które umożliwiają podejmowanie decyzji właściwych dla prowadzonej działalności. Więcej informacji na temat programu mentoringowego można znaleźć na stronie internetowej.

      Jak działa mentoring?

      Sposób prowadzenia mentoringu zależy od uzgodnień pomiędzy kredytobiorcą i mentorem. Niektórzy klienci odbywają indywidualne spotkania z mentorem w miejscach publicznych, takich jak kawiarnie, innym wystarczają rozmowy telefoniczne lub wideokonferencje (z wykorzystaniem platform typu Skype), albo korespondencja elektroniczna. Te kwestie można omówić z mentorem na pierwszym spotkaniu. Należy pamiętać, że nie we wszystkich sytuacjach możemy zagwarantować mentoring twarzą w twarz.

      Czy muszę wyrazić zgodę na mentoring, aby uzyskać kredyt Start Up Loan?

      Nie, nie ma konieczności wyrażania zgody na mentoring. Jednak zdecydowanie zalecamy, aby nasi kredytobiorcy uczestniczyli w mentoringu, ponieważ liczne badania wykazują pozytywny związek pomiędzy przetrwaniem firmy i udziałem w mentoringu. Zakres wsparcia oraz częstotliwość spotkań z mentorem zależy od kredytobiorcy, który decyduje, co będzie dla niego najlepsze. Zdajemy sobie sprawę, że czasami sprawy codzienne i firmowe zajmują znaczną ilość czasu, nie należy jednak lekceważyć zewnętrznych wskazówek i wsparcia.

      Ile wsparcia mogę otrzymać od swojego mentora?

      Kredytobiorcy przysługuje 15 godzin indywidualnego mentoringu w ciągu pierwszych 12 miesięcy umowy kredytowej.

      Czy będę otrzymywać wsparcie w razie niespłacania kredytu?

      Tak. W razie niemożności dokonywania spłat można zwrócić się o pomoc do swojego partnera realizującego lub mentora, należy jednak pamiętać o konieczności skontaktowania się z partnerem finansowym zarządzającym kredytem. Nie należy zapominać, że zapewnienie spłaty rat kredytowych nie leży w zakresie obowiązków partnera realizującego ani mentora. Niezależnie od relacji z mentorem, kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty kredytu Start Up Loan zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat, który jest omawiany w czasie składania wniosku kredytowego.

      Czy mentor udziela porad dotyczących zadłużenia?

      Nie. Zadaniem mentora jest zapewnienie ogólnych wskazówek, nie może on udzielać porad szczególnych, na przykład w zakresie poradnictwa finansowego. W razie obaw, że zbliżająca się rata kredytu może nie zostać spłacona, należy skontaktować się ze swoim partnerem finansowym, a w razie braku spłaty zapoznać się z częścią dotyczącą często zadawanych pytań odnośnie spłat kredytu, gdzie można znaleźć szczegółowe wskazówki dotyczące świadczeniodawców zewnętrznych, którzy również mogą udzielić pomocy.

      Nasi partnerzy realizujący

       Kim jest partner realizujący?

       Umożliwienie naszym klientom osiągnięcia założonych celów jest dla nas bardzo ważne, zarówno przy składaniu wniosków o kredyt Start Up Loan, jak i prowadzeniu działalności biznesowej. Dlatego zatrudniamy krajową sieć organizacji realizujących z doświadczonymi doradcami biznesowymi.

       Oprócz pomocy w opracowaniu planu biznesowego oraz prognozy przepływów pieniężnych udzielanej osobom składającym wniosek, nasi pośrednicy odpowiadają za uzyskanie dostępu do końcowych wniosków kredytowych oraz zapewnienie nieustającego mentoringu osobom, które uzyskały kredyt. Osobie ubiegającej się o kredyt Start Up Loan zostanie przydzielony doradca biznesowy, który pomoże w podejmowaniu dalszych działań i będzie kluczowym punktem kontaktowym w ramach programu.

       Współpracujemy ściśle z naszymi pośrednikami, którzy działają w różnych regionach i branżach na terenie Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej, zapewniając podejmowanie właściwych decyzji w ramach odpowiedzialnego kredytowania.

       Przydzielamy wszystkie wnioski jednemu z naszych partnerów realizujących, a w razie możliwości, wyznaczamy dla osoby składającej wniosek partnera realizującego działającego lokalnie.

       Należy pamiętać, że zapewniając skuteczne wsparcie, możemy zapewnić wyłącznie jednego partnera realizującego do współpracy z danym wnioskodawcą, który nie będzie mógł go zmienić po złożeniu wniosku.

       Spłata kredytu

        Czy po wycofaniu się z firmy lub zaprzestaniu działalności będę musiał w dalszym ciągu spłacać kredyt?

        Tak. Kredyt Start Up Loan jest kredytem osobistym wykorzystywanym na potrzeby firmy, dlatego kredytobiorca ponosi odpowiedzialność za spłatę pełnej kwoty kredytu wraz z odsetkami zgodnie z umową kredytową, niezależnie od statusu firmy ani zajmowanego w niej stanowiska. Kredyt można spłacić bez odsetek jedynie w ciągu 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy kredytowej, bezpośrednio po jej podpisaniu. Jeśli w tym okresie zostanie podjęta decyzja o rezygnacji z kredytu, można zwrócić fundusze bez ponoszenia odpowiedzialności za narosłe odsetki. Informacje dotyczące okresu odstąpienia od umowy można sprawdzić w umowie kredytowej.

        Jaki jest okres spłaty kredytu Start Up Loan?

        Kredytobiorca jest zobowiązany do dokonywania miesięcznych spłat kredytu w okresie od jednego roku do pięciu lat, w zależności od zdolności nabywczej i preferencji. Dokładne warunki spłaty kredytu zostaną uzgodnione podczas składania wniosku i zapisane w umowie kredytowej, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pomyślnie.

        Co należy zrobić w razie obaw, że rata nie zostanie spłacona?

        Należy bezzwłocznie skontaktować się z partnerem finansowym i poinformować go o zaistniałej sytuacji. Najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie partnera finansowego o niemożności spłaty zbliżającej się raty, nie czekając na powstanie zaległości.

        Co stanie się w razie powstania zaległości w spłacie kredytu?

        W razie niezapłacenia przez kredytobiorcę raty kredytu nasi partnerzy finansowi postępują zgodnie ze standardową praktyką rynkową i podejmują sprawiedliwe i uzasadnione działania. Jeśli rata kredytu nie zostanie zapłacona, partner finansowy podejmie próbę skontaktowania się z kredytobiorcą, aby ustalić przyczynę zaistniałej sytuacji. Postara się również wypracować z nim praktyczną i sprawiedliwą umowę, umożliwiającą wyjaśnienie sytuacji oraz wypełnianie zobowiązań w przyszłości. Kredytobiorca otrzyma następnie e-mail i/lub pismo potwierdzające niezapłacenie raty kredytu oraz określające wymogi umożliwiające rozwiązanie zaistniałej sytuacji.

        Jeśli pomimo wielokrotnych prób partner finansowy nie będzie mógł skontaktować się z kredytobiorcą, spróbuje odzyskać zaległe płatności, wykorzystując różnorodne metody, między innymi wnioskując o wydanie sądowego nakazu zapłaty (County Court Judgment – CCJ) lub przekazując sprawę zatwierdzonej firmie windykacyjnej. Dane swojego partnera finansowego można znaleźć w umowie kredytowej.

        Obawiam się, że znalazłem się w trudnej sytuacji finansowej i potrzebuję pomocy w zarządzaniu finansami. Co mogę zrobić?

        Nie należy się martwić. Istnieje szereg bezpłatnych i bezstronnych organizacji udzielających porad w kwestiach zadłużenia, które chętnie służą pomocą. Firma Start Up Loans Company ściśle współpracuje z główną organizacją charytatywną pomagającą dłużnikom, Money Advice Trust, która oferuje następujące usługi:

        The national debt line

        Specjaliści ds. zadłużenia, którzy pomagają dłużnikom w poprawie ich sytuacji. Miliony osób uzyskało już wsparcie w zarządzaniu swoimi długami..

        The business debt line

        Organizacja świadcząca specjalistyczną pomoc osobom samozatrudnionym oraz małym firmom w zarządzaniu długami.

        Inne źródła bezpłatnego i bezstronnego doradztwa w kwestiach zadłużenia zostały przedstawione poniżej:

        O ile partner realizujący może zapewnić wsparcie i wskazówki dotyczące firmy i kredytu Start Up Loan, nie może udzielać niezależnych porad dotyczących zadłużenia. O porady tego typu należy zwracać się do podanych wyżej organizacji.

        *Należy pamiętać: Firma Start Up Loans nie promuje żadnych firm zarządzających długami, które pobierają opłaty za porady w sprawach zadłużenia lub plany spłaty długów. Prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami, jeśli taka firma skontaktuje się z kredytobio

        Otrzymałem powiadomienie o zadłużeniu od mojego partnera realizującego lub partnera finansowego. Co powinienem zrobić?

        Ważne jest, aby jak najszybciej odpowiedzieć na powiadomienia o zaległych spłatach. Pełne dane kontaktowe znajdują się na przesłanym powiadomieniu.

        Co się stanie, jeśli nie odpowiem na powiadomienia o zaległych spłatach lub nie będę nadążać ze spłatami?

        Ważne jest, aby odpowiadać na wszelkie otrzymane powiadomienia i regularnie spłacać raty kredytu. Tak jak w przypadku innych regulowanych produktów finansowych dla klientów, brak wymaganych spłat kredytu może skutkować jednym lub kilkoma z poniższych działań:

        • agencje informacji kredytowej mogą zostać powiadomione o zaległych kwotach, co może mieć wpływ na zdolność kredytową oraz możliwość uzyskiwania produktów, usług oraz określonych form zatrudnienia;
        • zewnętrzne firmy windykacyjne mogą próbować odzyskać zaległe kwoty;
        • może również zostać wszczęte postępowanie sądowe w celu wydania nakazu zapłaty;

        Otrzymałem pismo z firmy windykacyjnej. Co powinienem zrobić?

        W razie braku spłaty ustalonych z kredytobiorcą rat kredytu może skontaktować się jedna lub kilka zatwierdzonych firm windykacyjnych. Będą one nadzorować kredyt do odwołania, pomagając w dokonywaniu regularnych spłat lub udzielając stosownych informacji w celu odzyskania kosztów. W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z firmą, aby rozpocząć ten proces. Należy pamiętać, że w większości przypadków po interwencji firmy windykacyjnej, firma Start Up Loans Company oraz jej pośrednicy nie będą mogli udzielać dalszych informacji na temat kredytu.

        Start Up Loans Company

         Czym jest Start Up Loans Company?

         Firma Start Up Loans Company została założona we wrześniu 2012 r. z misją udzielania pomocy nowym i początkującym firmom w dostępie do przystępnych środków finansowych oraz mentoringu, z zapewnieniem ich uruchomienia i rozwoju na terenie Wielkiej Brytanii. Jesteśmy spółką zależną British Business Bank i prowadzimy rządowy program kredytów Start Up Loans zapewniających finansowanie i wsparcie firmom, które mają trudności z dostępem do innych form finansowania.

         Co łączy Start Up Loans Company z rządem?

         Program kredytów Start Up Loans jest finansowany przez rząd. Firma Start Up Loans Company jest członkiem grupy British Business Bank. British Business Bank Plc jest bankiem rozwoju należącym w całości do brytyjskiego rządu.

         Jaki jest adres siedziby firmy Start Up Loans Company?

         Adres siedziby: (Urząd rejestracji spółek – Companies House)
         The Start-Up Loans Company
         Steel City House
         West Street
         Sheffield
         S1 2GQ

         Procedura odwoławcza

          Mój wniosek został odrzucony po sprawdzeniu mojej zdolności kredytowej – czy mogę odwołać się od tej decyzji?

          Tak. Odwołanie można wnieść w ciągu 30 dni od daty poznania wyniku oceny zdolności kredytowej.

          Data poznania wyniku oceny jest datą uzyskania wiadomości e-mail na ten temat.

          Jak wnieść odwołanie od decyzji dotyczącej oceny zdolności kredytowej?

          Przestrzegamy zasad odpowiedzialnego kredytowania, w ramach których zapoznajemy się z historią finansową każdego klienta oraz jego zdolnością spłaty kredytu. Z tego powodu nie możemy udzielać kredytu osobom z określonymi problemami finansowymi (szczegółowe informacje dotyczące sposobu podejmowania decyzji kredytowych można znaleźć, klikając tutaj). Dlatego prosimy klientów o upewnienie się przed wniesieniem odwołania, że dane znajdujące się w posiadaniu agencji zarządzania informacjami kredytowymi są poprawne.

          Jeśli dane znajdujące się w posiadaniu agencji zarządzania informacjami kredytowymi są niepoprawne, należy je sprostować przed wniesieniem odwołania od decyzji w sprawie kredytu, ponieważ są przez nas wykorzystywane do sprawdzania zdolności kredytowej. W stosownych przypadkach możemy ponownie rozważyć podjętą przez nas decyzję na podstawie poprawek wprowadzonych do raportu kredytowego dla klienta.

          Więcej informacji na temat swojej historii kredytowej można znaleźć na stronie internetowej Experian.

          Odwołanie można wnieść kontaktując się z SUL i wypełniając nasz formularz.

          W razie podjęcia decyzji o wniesieniu odwołania, należy przedstawić uzasadnione przyczyny, dla których odwołanie powinno zostać rozpatrzone oraz kopię raportu kredytowego dla klienta.

          Mój wniosek został odrzucony po ponownym sprawdzeniu zdolności kredytowej – czy mogę odwołać się od tej decyzji?

          Tak. Odwołanie można wnieść w ciągu 30 dni od daty poznania wyniku oceny zdolności kredytowej.

          Data poznania wyniku oceny jest datą uzyskania wiadomości e-mail na ten temat.

          Jak wnieść odwołanie od decyzji dotyczącej ponownej oceny zdolności kredytowej?

          Można skontaktować się ze swoim pośrednikiem telefonicznie lub elektronicznie. Dane kontaktowe można znaleźć na portalu klienta lub w ostatniej wiadomości e-mail, można również skontaktować się z nami poprzez SUL, korzystając z naszego formularza.

          Umożliwi to nam zapoznanie się z przyczyną odrzucenia wniosku. Wniosek może zostać odrzucony z wielu różnych przyczyn. Może to być zmiana sytuacji finansowej, która nastąpiła od poprzedniej oceny zdolności kredytowej, co ze względu na naszą zasadę odpowiedzialnego kredytowania może stanowić przyczynę odrzucenia wniosku.

          Czy można wnieść odwołanie od decyzji wynikającej z oceny?

          Tak. Odwołanie można wnieść do pośrednika w ciągu 30 dni od daty poznania wyniku oceny zdolności kredytowej.

          Data poznania wyniku oceny jest datą uzyskania wiadomości e-mail na ten temat.

          Jak wnieść odwołanie od decyzji wynikającej z oceny?

          Można skontaktować się ze swoim pośrednikiem telefonicznie lub elektronicznie. Dane kontaktowe można znaleźć na portalu klienta lub w ostatniej wiadomości e-mail.

          W razie wniesienia odwołania należy przedstawić uzasadnione przyczyny, dlaczego zdaniem wnioskodawcy pierwotna decyzja była błędna. Można będzie przedstawić dodatkowe informacje wspierające odwołanie.

          Pośrednik może pomóc w określeniu dodatkowych informacji, które będą wymagane.

          Na czym polega proces składania odwołań od oceny?

          Partner realizujący dokona niezależnego przeglądu odwołania, zapoznając się z pierwotnym wnioskiem oraz wszelkimi nowymi informacjami wspierającymi odwołanie.

          Ponieważ wszystkie nasze oceny podlegają wstępnie procesowi podwójnej oceny, odwołania są rzadko oddalane.

          Jeśli odwołanie nie zostanie podtrzymane, można je będzie wnieść ponownie po upływie 6 miesięcy od pierwotnej decyzji, co zapewnia czas na poprawę rentowności firmy lub odniesienie się do zastrzeżeń dotyczących przystępności.

          Jeśli odwołanie zostanie podtrzymane, wniosek zostanie rozpatrzony, a partner realizujący będzie udzielać wskazówek odnośnie wszystkich kolejnych kroków.