Έγγραφο Συχνών Ερωτήσεων

Το δάνειο

  Ένα δάνειο Start Up Loan είναι επιχορήγηση;

  Όχι. Η επιχορήγηση είναι ένα κεφάλαιο που δεν αποπληρώνεται και παρέχεται από ένα άτομο ή έναν οργανισμό για συγκεκριμένο σκοπό, ενώ ένα δάνειο Start Up Loan πρέπει να εξοφληθεί εξ ολοκλήρου κατά τη διάρκεια μια συμφωνημένης περιόδου ενός έως πέντε ετών.

  Τα δάνεια Start Up Loans χρηματοδοτούνται από το κράτος και επομένως μπορούν να θεωρηθούν κρατική βοήθεια.

  Τι είναι η κρατική βοήθεια;

  Η ενίσχυση που παρέχεται μέσω των δανείων Start-Up Loans, όπως πολλές δραστηριότητες επιχειρηματικής υποστήριξης που στηρίζονται από την κυβέρνηση, θεωρείται κρατική βοήθεια.

  Ο όρος κρατική βοήθεια είναι όρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος αναφέρεται σε μορφές βοήθειας από δημόσιο φορέα ή δημόσια χρηματοδοτούμενο φορέα, που παρέχεται βάσει διακριτικής ευχέρειας σε επιχειρήσεις οι οποίες διεξάγουν οικονομική εμπορική δραστηριότητα, με τη δυνατότητα να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένου παρόχου έναντι άλλου.

  Η παροχή τέτοιας κρατικής βοήθειας διέπεται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  Ο όρος de minimis aid (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μικρά ποσά κρατικής βοήθειας που δεν απαιτούν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης de minimis που μπορεί να δοθεί σε έναν μεμονωμένο παραλήπτη είναι 200.000 € για μια τριετή δημοσιονομική περίοδο.

  Ισχύουν χαμηλότερα όρια εάν η νέα σας επιχείρηση σχετίζεται με οδικές μεταφορές, γεωργία ή αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. Δεν μπορεί να δοθεί ενίσχυση de minimis για τη δημιουργία δικτύου διανομής ή για άλλες δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες εξαγωγών (και επίσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση ορισμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας όπως απαριθμούνται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 του κανονισμού 717/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

  Η διατήρηση αρχείων οποιασδήποτε κρατικής βοήθειας που προκύπτει από ενίσχυση που λαμβάνεται για τουλάχιστον δέκα έτη από την ημερομηνία λήψης και η διασφάλιση του ότι δεν υπερβαίνει το τριετές όριο, αποτελεί ευθύνη του παραλήπτη του δανείου.

  Εάν ένας παραλήπτης δανείου υποβάλει οποιαδήποτε άλλη αίτηση σε πρόγραμμα υποστήριξης που θεωρείται ότι παρέχει κρατική βοήθεια κατά τα επόμενα τρία χρόνια, θα πρέπει να ενημερώσει τον φορέα του προγράμματος σχετικά με την κρατική βοήθεια που έλαβε από τα δάνεια Start-Up Loans και οποιαδήποτε άλλη σχετική βοήθεια από άλλες πηγές.

  Σε περίπτωση που η αίτησή σας είναι επιτυχής, θα σας στείλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την αξία της ενίσχυσης de minimis που προκύπτει από το δάνειο Start-Up Loan. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κρατική βοήθεια или да посетите ιστότοπο της Επιτροπής της ΕΕ.

  Ποιο είναι το μέσο ποσό δανείου για το οποίο γίνεται αίτηση;

  Το μέσο ποσό δανεισμού μας κυμαίνεται μεταξύ 5.000 £ και 10.000 £, αλλά φυσικά το τελικό ποσό εξαρτάται από τις ανάγκες του ατόμου, τον τύπο του επιχειρηματικού μοντέλου και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα.

  Τι είδους χρηματοδότηση παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος Start Up Loans;

  Η χρηματοδότηση παρέχεται ως προσωπικό δάνειο που ρυθμίζεται βάσει του Νόμου του 1974 περί πίστωσης καταναλωτών. Αυτό σημαίνει ότι το δάνειο έχει ληφθεί στο όνομά σας και όχι στο όνομα της επιχείρησής σας. Το δάνειο αποπληρώνεται σε μηνιαία βάση κατά τη διάρκεια ισχύος του δανείου. Η χρηματοδότηση που σας παρέχεται δεν είναι επιχορήγηση.

  Γιατί το Start Up Loan είναι προσωπικό δάνειο και όχι επιχειρηματικό;

  Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για τους κατόχους επιχειρήσεων να επενδύουν προσωπικά στην επιτυχία της επιχείρησής τους. Για αυτόν τον λόγο, τα δάνεια Start Up Loans είναι δομημένα ως προσωπικά δάνεια και όχι ως επιχειρηματικά. Καθιστώντας τα άτομα υπόλογα για την αποπληρωμή του δανείου τους, επιδιώκουμε να ενδυναμώσουμε τους αιτούντες να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για τον εαυτό τους και την επιχείρησή τους, όπως για παράδειγμα πόσα χρήματα να δανειστούν και πώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

  Για να υποστηρίξουμε τους αιτούντες στη λήψη αυτών των αποφάσεων, απαιτούμε από όλα τα άτομα να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο, πρόβλεψη ταμειακών ροών και προϋπολογισμό προσωπικών εξόδων ως μέρος της αίτησής τους. Αυτά τα έγγραφα εξυπηρετούν δύο σκοπούς. Πρώτον, μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τις προσωπικές και επιχειρηματικές ανάγκες ενός ατόμου για να προσδιορίσουμε πώς μπορούμε να το υποστηρίξουμε καλύτερα. Δεύτερον, μας βοηθούν να λάβουμε μια δανειοδοτική απόφαση επιτρέποντάς μας να αξιολογήσουμε την ικανότητα ενός ατόμου να αποπληρώσει το δάνειο και τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών του σχεδίων.

  Πόσα μπορώ να δανειστώ;

  Κάθε άτομο μπορεί να δανειστεί μεταξύ 500 και 25.000 £ ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι εάν πολλαπλοί συνεργάτες υποβάλουν αίτηση για δάνειο για την ίδια επιχείρηση, αυτή η επιχείρηση μπορεί να λάβει το μέγιστο 100.000 £ όσο είναι ενεργή, κάτι που μπορεί να επηρεάσει το ποσό που μπορείτε να δανειστείτε σε προσωπικό επίπεδο.

  Επιπλέον, εάν λάβετε ένα δάνειο Start Up Loan, και αφού έχετε καταβάλει έξι πλήρεις δόσεις αποπληρωμής, ενδέχεται να δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση για την ίδια επιχείρηση με τη μορφή δεύτερου δανείου. Μάθετε περισσότερα για το δεύτερο δάνειο.

  Γιατί χρεώνετε τόκους επί του δανείου;

  Αποτελούμε ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση. Επομένως, όλοι οι τόκοι επανεπενδύονται στο πρόγραμμα, κάτι που σημαίνει ότι ακόμα περισσότερα άτομα και επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν την οικονομικά προσιτή χρηματοδότηση και υποστήριξη. Με σταθερό επιτόκιο στο 6% ετησίως, ο τόκος έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι προσιτός σε σύγκριση με άλλους κοινούς δανειστές.

  Η ευέλικτη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου ενός έως πέντε ετών δίνει στους πελάτες μας τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τις μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής τους με τον πιο κατάλληλο τρόπο για αυτούς. Ανατρέξτε στο εργαλείο υπολογισμού δανείου, μας για να υπολογίσετε τις πιθανές μηνιαίες δόσεις και το σύνολο αποπληρωμής του δανείου σας.

  Υπάρχουν χρεώσεις για την υποβολή αίτησης για δάνειο Start Up Loan;

  Όχι, δεν υπάρχουν χρεώσεις για την υποβολή αίτησης ή τη λήψη δανείου Start Up Loan ούτε για την υποστήριξη που παρέχουμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης και μετά από αυτή. Εκτός από τις μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής του δανείου σας, δεν θα σας ζητηθεί ποτέ κανένα τέλος ή άλλη πληρωμή.

  Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός καλυμμένου και ενός ακάλυπτου δανείου;

  Ένα καλυμμένο δάνειο απαιτεί έναν εγγυητή ή ένα περιουσιακό στοιχείο, για παράδειγμα ένα ακίνητο (επίσης γνωστό ως ασφάλεια) για να εξασφαλιστεί το δάνειο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή ενός καλυμμένου δανείου, η εταιρεία που χορηγεί το δάνειο μπορεί να κατάσχει το ακίνητο ή να καλέσει τον εγγυητή να αποπληρώσει το οφειλόμενο υπόλοιπο.

  Αντίθετα, τα ακάλυπτα δάνεια, όπως τα δάνεια Start Up Loans, μπορούν να αποκτηθούν χωρίς τη χρήση εγγυητή ή ασφάλειας για το δάνειο. Ωστόσο, σημειώστε ότι παραμένετε υποχρεωμένοι βάσει σύμβασης να εξοφλήσετε το δάνειο Start Up Loan, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Η αδυναμία εξόφλησης των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής του δανείου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κίνηση επίσημης διαδικασίας και θα επηρεάσει αρνητικά το πιστωτικό σας αρχείο. Επομένως, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με τον χρηματοοικονομικό συνεργάτη σας το συντομότερο δυνατό, εάν νομίζετε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσετε οποιεσδήποτε δυσκολίες.

  Θα βρείτε τα στοιχεία του χρηματοοικονομικού συνεργάτη σας στη σύμβαση του δανείου σας κατόπιν έγκρισης της αίτησής σας.

  Μπορώ να επιλέξω τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου μου;

  Ναι, μπορείτε να επιλέξετε μια διάρκεια αποπληρωμής δανείου μεταξύ ενός και πέντε ετών ανάλογα με την προσιτότητα και την προτίμησή σας. Λάβετε υπόψη ότι, εάν βρίσκεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο με βίζα, θα πρέπει να εξοφλήσετε το δάνειο και όλους τους σχετικούς τόκους τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της βίζας σας. Ανεξάρτητα από την τελική συμφωνημένη περίοδο αποπληρωμής του δανείου, πρέπει να καταβάλλετε μηνιαίες δόσεις. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μας υπολογισμού δανείου για να υπολογίσετε τις πιθανές μηνιαίες δόσεις και το σύνολο αποπληρωμής του δανείου σας με βάση διάφορες περιόδους αποπληρωμής δανείου.

  Υπάρχουν κανόνες σχετικά με το πώς μπορώ να ξοδεύω τα χρήματα;

  Τα δάνεια Start Up Loans είναι προσωπικά δάνεια που χρησιμοποιούνται για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης ή την ανάπτυξη μιας υπάρχουσας επιχείρησης που δραστηριοποιείται εμπορικά για λιγότερο από 36 μήνες. Το δάνειό σας μπορεί να δαπανηθεί για διάφορα έξοδα που σχετίζονται με την επιχείρησή σας, όπως για παράδειγμα ο εξοπλισμός και το απόθεμα, οι εγκαταστάσεις, το μάρκετινγκ και διαφημιστικό υλικό. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πρέπει να μπορείτε να περιγράψετε πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το δάνειο στο επιχειρηματικό σας σχέδιο και στην πρόβλεψη ταμειακών ροών και να εξηγήσετε πώς θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε ή/και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το δάνειο Start Up Loan, όπως η αποπληρωμή χρέους, προσόντα κατάρτισης και εκπαιδευτικά προγράμματα ή επενδυτικές ευκαιρίες που δεν αποτελούν μέρος μιας συνεχούς βιώσιμης επιχείρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εξαιρούμενους τύπους επιχειρήσεων και τις χρήσεις δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος, ανατρέξτε στα πλήρη κριτήρια καταλληλότητας.

  Για πόσα δάνεια Start Up Loans μπορώ να υποβάλω αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος;

  Κάθε άτομο μπορεί να υποβάλει αίτηση για δάνειο Start Up Loan για μία μόνο επιχείρηση. Οπότε, εάν έχετε πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες θα έχετε πρόσβαση σε χρηματοδότηση για μόνο μία από αυτές. Ωστόσο, εάν μετά την επιτυχή απόκτηση ενός δανείου Start Up Loan χρειάζεστε πρόσθετη χρηματοδότηση για να επεκτείνετε και να αναπτύξετε την ίδια επιχείρηση, ενδέχεται να δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση για ένα δεύτερο δάνειο. Θα πρέπει να κάνετε μια νέα διαδικασία αίτησης και πρέπει να έχετε καταβάλει τουλάχιστον έξι πλήρεις μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής του δανείου πριν την υποβολή της νέας αίτησης. Επιπλέον, το συνολικό υπόλοιπο του δανείου σας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000 £ κατά οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλήρη κριτήρια επιλεξιμότητας και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων, επισκεφθείτε τη σελίδα μας για τα δεύτερα δάνεια.

  Η αίτηση για δάνειο Start Up Loan θα επηρεάσει τα δικαιώματά μου για κρατικά επιδόματα;

  Δυστυχώς, δεν είμαστε σε θέση να παράσχουμε συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματα για κρατικά επιδόματα. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κέντρο ανεργίας Job Centre Plus.

  Η εταιρεία Start Up Loans θα παράσχει το δάνειο απευθείας σε εμένα;

  Η εταιρεία Start Up Loans διαχειρίζεται το πρόγραμμα, αλλά δεν παρέχει άμεσα δάνεια στους αιτούντες. Εάν η αίτησή σας είναι επιτυχής, η σύμβαση δανείου και το ποσό θα σας παρασχεθούν είτε από τον συνεργάτη παροχής είτε από έναν από τους χρηματοοικονομικούς συνεργάτες μας. Ο συνεργάτης που σας παρέχει το δάνειό σας θα είναι το κύριο σημείο επαφής σας για συζήτηση των όρων του δανείου σας και τυχόν άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τις μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής σας.

  Κριτήρια επιλεξιμότητας

   Πληρούν όλα τα είδη επιχειρήσεων τα κριτήρια για δάνειο Start Up Loan;

   Τα δάνεια Start Up Loans έχουν σχεδιαστεί για τους σκοπούς έναρξης μιας νέας επιχείρησης ή ανάπτυξης μιας υπάρχουσας επιχείρησης που δραστηριοποιείται εμπορικά για λιγότερο από 36 μήνες. Ενώ μπορούμε να υποστηρίξουμε τα περισσότερα είδη επιχειρήσεων, υπάρχουν κάποιες τις οποίες δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας κριτηρίων επιλεξιμότητας για την πλήρη λίστα όλων των ειδών επιχειρήσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται.

   Μπορώ να υποβάλω αίτηση για δάνειο εάν έχω χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα;

   Η χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα δεν αποτελεί απαραίτητα εμπόδιο στη λήψη δανείου Start Up Loan, ωστόσο πραγματοποιούμε πλήρη έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας στους αιτούντες. Η εταιρεία Start Up Loans δεσμεύεται για την υπεύθυνη χορήγηση δανείων και πρέπει να διασφαλίζει ότι οι αιτούντες θα μπορούν να εξοφλήσουν το δάνειο.

   Δεν μπορείτε να λάβετε δάνειο Start Up Loan εάν:

   • Υποβάλετε αίτηση για ή έχετε κηρύξει πτώχευση ήβρίσκεστε υπό ένταλμα ανακούφισης χρέους (DebtRelief Order – DRO).
   • Έχετε εκκρεμή ατομική εθελοντική συμφωνίααποπληρωμής χρεών (Individual VoluntaryAgreement – IVA) ή έγγραφο καταπιστεύματος
   • Συμμετέχετε σε προγράμματα διαχείρισης χρεών ήσε προγράμματα ρύθμισης χρεών (DebtArrangement Schemes – DAS)

   Για τις πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ειδική σελίδα μας σχετικά με τους ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας.

   Βρίσκομαι υπό ένταλμα ανακούφισης χρέους (Debt Relief Order - DRO), μπορώ να κάνω αίτηση;

   Εάν βρίσκεστε υπό ένταλμα ανακούφισης χρέους, υπόκεισθε σε περιορισμούς αναφορικά με τη δημιουργία και προώθηση μιας επιχείρησης και της άσκησης καθηκόντων γενικού διευθυντή. Αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να καταστήσουν δύσκολο για εσάς να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας και, ως εκ τούτου, να εξοφλήσετε τυχόν δάνεια που έχουν ληφθεί για αυτήν την επιχείρηση.

   Η εταιρεία Start Up Loans και οι συνεργάτες παροχής είναι υπεύθυνοι δανειστές. Αυτό σημαίνει ότι δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε πως δεν επιβαρύνουμε τυχόν πιστωτικά ζητήματα που πιθανόν έχουν οι αιτούντες αυξάνοντας το χρηματοοικονομικό τους χρέος. Επομένως, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε άτομα έως ότου απαλλαγούν από οποιοδήποτε εκκρεμές ένταλμα DRO.

   Για τις πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ειδική σελίδα μας σχετικά με τους ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας.

   Συμμετέχω σε πρόγραμμα διαχείρισης χρεών (DMP), μπορώ να κάνω αίτηση;

   Δυστυχώς, δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη την αίτησή σας έως ότου εξοφλήσετε πλήρως αυτά τα χρέη. Η εταιρεία Start Up Loans δεσμεύεται για την υπεύθυνη χορήγηση δανείων και δεν δανείζει σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο θα χρεώσει περαιτέρω τον αιτούντα.

   Για τις πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ειδική σελίδα μας σχετικά με τους ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας.

   Γιατί δεν θα δανείζετε σε άτομα που έχουν ορισμένα πιστωτικά ζητήματα;

   Η εταιρεία Start Up Loans και οι συνεργάτες παροχής είναι υπεύθυνοι δανειστές. Είναι σημαντικό για εμάς να μην επιβαρύνουμε τυχόν υπάρχοντα πιστωτικά ζητήματα που πιθανόν έχουν οι αιτούντες αυξάνοντας το χρηματοοικονομικό τους χρέος.nΓια τις πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ειδική σελίδα μας σχετικά με τους ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας.

   Μπορώ να υποβάλω αίτηση για δάνειο εάν λαμβάνω επί του παρόντος κρατικά επιδόματα;

   Η λήψη κρατικών επιδομάτων δεν σας αποκλείει απαραιτήτως από την αίτηση για δάνειο Start Up Loan, αλλά δεν μπορούμε να παρέχουμε ατομική καθοδήγηση σχετικά με τα δικαιώματα επί κρατικών επιδομάτων. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο ανεργίας Job Centre Plus.

   Πληρώ τα κριτήρια υποβολής αίτησης εάν αγοράζω μια υπάρχουσα επιχείρηση;

   Ναι, εξακολουθείτε να πληροίτε τα κριτήρια υποβολής αίτησης για δάνειο Start Up Loan εάν αγοράζετε μια υπάρχουσα επιχείρηση. Ισχύει ακόμα και εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται εμπορικά πάνω από δύο to τρία υπό διαφορετική ιδιοκτησία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν σας ανήκε προσωπικά για περισσότερο από δύο to τρία. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να αποκτήσετε αντίγραφο των χρηματοοικονομικών λογαριασμών της επιχείρησης και θα πρέπει να τους παρέχετε μαζί με την αίτησή σας. Λάβετε υπόψη ότι εάν η επιχείρηση ήταν στο παρελθόν ή λειτουργεί επί του παρόντος υπό ζημία, θα πρέπει να αναφερθείτε άμεσα στην επίλυση αυτού του ζητήματος στο επιχειρηματικό σας σχέδιο.

   Πώς μπορώ να ξέρω πόσο καιρό δραστηριοποιείται εμπορικά η επιχείρησή μου;

   Για τους σκοπούς αίτησης για ένα δάνειο Start Up Loan, ως εμπορικά δραστήρια ορίζεται μια επιχείρηση που διενεργεί δραστηριότητες όπως η αγορά και πώληση αγαθών, εξάσκηση εμπορίου ή επαγγέλματος, παροχή υπηρεσιών ή δημιουργία εσόδων σε σταθερή βάση. Εάν δεν πληροίτε αυτά τα κριτήρια, δεν είναι πιθανό να θεωρηθεί ότι δραστηριοποιήστε εμπορικά. Λάβετε υπόψη ότι, εάν έχετε συμμετάσχει σε περιόδους περιστασιακής δοκιμής αγοράς ή έχετε επιβαρυνθεί με έξοδα για δραστηριότητες που δεν αποφέρουν έσοδα, αυτές οι περίοδοι δεν θα συμπεριληφθούν στον συνολικό χρόνο εμπορικής δραστηριότητας. Σημειώστε ότι για να δικαιούστε ένα δάνειο Start Up Loan, η επιχείρησή σας δεν πρέπει να δραστηριοποιείται εμπορικά για πάνω από 36 μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα κριτηρίων επιλεξιμότητας ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν δεν είστε σίγουροι.

   Μπορώ να προσθέσω τον επιχειρηματικό συνεργάτη μου στην αίτησή μου;

   Δεν μπορείτε να προσθέσετε τον επιχειρηματικό σας συνεργάτη στην αίτησή σας, καθώς όλοι οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν ατομικά αίτηση, ακόμη και εάν τα χρήματα επενδύονται στην ίδια επιχείρηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα δάνεια Start Up Loans είναι προσωπικά δάνεια για επιχειρησιακούς σκοπούς και επομένως διεξάγουμε μια σειρά ελέγχων που σχετίζονται με την ατομική σας οικονομική προσιτότητα και την ικανότητα αποπληρωμής του δανείου σας. Ωστόσο, μπορείτε και οι δύο να παρέχετε το ίδιο επιχειρηματικό σχέδιο και πρόβλεψη ταμειακών ροών ως μέρος των αιτήσεών σας.

   Βρίσκομαι στη χώρα με βίζα, μπορώ να υποβάλω αίτηση;

   Εξαρτάται από τη βίζα σας. Υπάρχουν κάποιες βίζες που περιορίζουν την ικανότητα ενός ατόμου να εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε αυτό βασίζεται στη χορηγία, τον αριθμό ωρών είτε στο δικαίωμα αυτοαπασχόλησης. Οι ακόλουθοι τύποι βίζας σάς αποκλείουν από την υποβολή αίτησης για δάνειο Start Up Loan:

   • Βίζα βαθμίδας 1 (όλες οι κατηγορίες)
   • Βίζα βαθμίδας 2 (όλες οι κατηγορίες)
   • Φοιτητική βίζα βαθμίδας 4 (Γενική)
   • Βίζα βαθμίδας 5 (προσωρινός εργαζόμενος)
   • Οικιακοί εργαζόμενοι με ιδιωτική βίζα
   • Εκπρόσωπος επιχειρησιακής βίζας εξωτερικού

   Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα άτομα με βίζα προγόνων πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος, όπως και τα άτομα με βίζα με περιορισμό που δηλώνει «χωρίς προσφυγή σε δημόσια χρηματοδότηση», υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί οι περιορισμοί δεν εμπίπτουν στις παραπάνω εξαιρέσεις.

   Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν η βίζα σας είναι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος, ανατρέξτε στον ιστότοπο της κυβέρνησης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το είδος της βίζας σας.

   Λάβετε υπόψη ότι, εάν το είδος βίζας σας πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα σας ζητηθεί να βεβαιωθείτε ότι η διάρκεια ισχύος του δανείου που ζητάτε στην αίτησή σας θα σας επιτρέψει να αποπληρώσετε πλήρως το δάνειό σας τουλάχιστον 6 μήνες πριν από τη λήξη της βίζας σας. Για παράδειγμα, αν έχετε βίζα τεσσάρων ετών, τότε η μέγιστη περίοδος ισχύος δανείου που θα μπορούσαμε να σας προσφέρουμε θα ήταν 3,5 χρόνια, καθώς θα πρέπει να εξοφλήσετε πλήρως το δάνειο 6 μήνες πριν από τη λήξη της βίζας σας.

   Πληρώ τα κριτήρια υποβολής αίτησης εάν είμαι διεθνής φοιτητής που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο;

   Εξαρτάται από τη βίζα σας. Εάν έχετε βίζα βαθμίδας 4, δυστυχώς δεν δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση για δάνειο Start Up Loan καθώς η αυτοαπασχόληση δεν επιτρέπεται υπό αυτήν τη βίζα. Ομοίως, εάν έχετε βίζα βαθμίδας 1 (απόφοιτος επιχειρηματίας), δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για ένα δάνειο Start Up Loan, καθώς η διάρκεια της βίζας σας δεν πληροί τα ελάχιστα κριτήρια περιόδου ισχύος του δανείου.

   Η επιχείρησή μου εξάγει προϊόντα διεθνώς. Πληρώ ακόμη τα κριτήρια για αίτηση;

   Ναι, υπό τρεις βασικούς παράγοντες.

   1. Η επιχείρησή σας πρέπει να είναι εγγεγραμμένη εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο ή/και εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο για φορολογικούς σκοπούς.
   2. Οι λειτουργίες της επιχείρησής σας πρέπει να διεξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.
   3. Η πλειοψηφία των εσόδων που αποφέρει η επιχείρησή σας πρέπει επίσης να παραμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

   Πρέπει η επιχείρησή μου να είναι εγγεγραμμένη στο εταιρικό μητρώο Companies House ή στην υπηρεσία εσόδων και δασμών HMRC πριν μπορέσω να κάνω αίτηση;

   Όχι, η επιχείρησή σας δεν χρειάζεται να είναι εγγεγραμμένη στο Companies House ή στο HMRC για να υποβάλετε αίτηση για δάνειο Start Up Loan.

   Μπορεί και ο συνεργάτης μου να υποβάλει αίτηση;

   Ναι, ο κάθε ένας από πολλαπλούς επιχειρηματικούς συνεργάτες της ίδιας επιχείρησης μπορεί να υποβάλει αίτηση για δάνειο Start Up Loan. Μπορούμε να δανείσουμε έως και 100.000 £ σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που σημαίνει ότι τέσσερις επιχειρηματικοί συνεργάτες μπορούν να δανειστούν το μέγιστο 25.000 £ ο καθένας. Λάβετε υπόψη ότι όλοι οι συνεργάτες της επιχείρησης πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του ίδιου συνεργάτη παροχής.

   Έχω έναν συνεργάτη. Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας διεξάγεται υπό τα ονόματα και των δύο μας;

   Όχι, επειδή τα δάνεια Start Up Loans είναι προσωπικά δάνεια επένδυσης σε μια επιχείρηση και επομένως ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που διεξάγουμε πραγματοποιείται για κάθε αιτούντα ατομικά.

   Η διαδικασία αίτησης

    Δεν έχω ακόμη επιχειρηματική ιδέα. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για δάνειο Start Up Loan;

    Δυστυχώς, το πρόγραμμα Start Up Loans έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει άτομα με την έναρξη ή ανάπτυξη της επιχείρησής τους, οπότε αν και δεν είναι απαραίτητο να εμπορεύεστε για να πληροίτε τα κριτήρια για δάνειο, θα πρέπει να έχετε μια επιχειρηματική ιδέα για να υποβάλετε την αίτησή σας.

    Ως μέρος της διαδικασίας αίτησης, θα πρέπει να υποβάλετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο και πρόβλεψη ταμειακών ροών. Μην ανησυχείτε αν δεν τα έχετε ολοκληρώσει ακόμη. Αφού καταχωρίσετε τα στοιχεία σας και έχετε ανατεθεί σε έναν από τους συνεργάτες παροχής μας, για υποστήριξη, ένας σύμβουλος επιχειρήσεων μπορεί να σας παρέχει καθοδήγηση στη δημιουργία αυτών των εγγράφων. Προσφέρουμε επίσης μια σειρά χρήσιμων οδηγών που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι στην αρχή.

    Σας συνιστούμε να υποβάλετε αίτηση κατά τη χρονική στιγμή που η χρηματοδότηση θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας και όταν θα έχετε τον χρόνο να επενδύσετε στη δημιουργία των επιχειρηματικών σας εγγράφων. Εάν ενδιαφέρεστε μόνο για συμβουλές σε αυτό το σημείο, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο υποστήριξης επιχειρήσεων της κυβέρνησης ή να επικοινωνήσετε με τη γραμμή βοήθειας για υποστήριξη επιχειρήσεων (Business Support Helpline) στο 0800 998 1098. Οποιαδήποτε από τις πιο πάνω μπορεί να σας παραπέμψει σε μια άλλη κατάλληλη υπηρεσία.

    Έχω μια επιχειρηματική ιδέα ή η επιχείρησή μου δραστηριοποιείται εμπορικά ήδη. Μπορώ να υποβάλω αίτηση για δάνειο Start Up Loan;

    Ναι, το πρόγραμμα Start Up Loans μπορεί να υποστηρίξει άτομα που ξεκινούν νέες επιχειρήσεις ή άτομα με υπάρχουσες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν δραστηριοποιούνται εμπορικά για περισσότερα από δύο χρόνια.

    Ως μέρος της διαδικασίας αίτησης θα πρέπει να υποβάλετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο και πρόβλεψη ταμειακών ροών. Μην ανησυχείτε αν δεν τα έχετε ολοκληρώσει ακόμη. Αφού καταχωρίσετε τα στοιχεία σας και έχετε ανατεθεί σε έναν από τους συνεργάτες παροχής μας, για υποστήριξη, ένας σύμβουλος επιχειρήσεων μπορεί να σας παρέχει καθοδήγηση στη δημιουργία αυτών των εγγράφων. Προσφέρουμε επίσης μια σειρά χρήσιμων οδηγών που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι στην αρχή.

    Σας συνιστούμε να υποβάλετε αίτηση κατά τη χρονική στιγμή που η χρηματοδότηση θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας και όταν θα έχετε τον χρόνο να επενδύσετε στη δημιουργία των επιχειρηματικών σας εγγράφων.

    Εάν ενδιαφέρεστε μόνο για συμβουλές σε αυτό το σημείο, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο υποστήριξης επιχειρήσεων της κυβέρνησης ή να επικοινωνήσετε με τη γραμμή βοήθειας για υποστήριξη επιχειρήσεων (Business Support Helpline) στο 0300 456 3565. Οποιαδήποτε από τις πιο πάνω μπορεί να σας παραπέμψει σε μια άλλη κατάλληλη υπηρεσία.

    Θα χρεωθώ για την αίτησή μου;

    Όχι, δεν θα χρεωθείτε ποτέ από εμάς ή από τους συνεργάτες παροχής μας για την υποβολή της αίτησής σας για δάνειο Start Up Loan. Επίσης, δεν θα επιβαρυνθείτε με τέλη ή χρεώσεις για την υποστήριξη που παρέχεται κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Το μόνο ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε είναι οι μηνιαίες αποπληρωμές του δανείου σας, εάν η αίτησή σας είναι επιτυχής. Εάν σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε μορφή πληρωμής στην εταιρεία Start Up Loans που δεν είναι η συμφωνημένη μηνιαία αποπληρωμή του δανείου σας, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό.

    Πόσο καιρό παίρνει η διαδικασία αίτησης;

    Καθώς όλες οι επιχειρήσεις είναι διαφορετικές, δεν μπορούμε σας παρέχουμε μια μέση εκτίμηση για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η αίτησή σας. Οι πελάτες που είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι μπορεί να χρειαστούν μόλις δύο έως τρεις εβδομάδες, ενώ άλλοι πελάτες χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη με τη δημιουργία των απαραίτητων εγγράφων και μπορεί να χρειαστούν δύο έως τρεις μήνες ή και περισσότερο. Προσπαθούμε να σας δώσουμε τον έλεγχο της διαδικασίας όσο το δυνατόν περισσότερο, οπότε, όσο πιο προετοιμασμένοι είστε, τόσο πιο γρήγορα θα προχωρήσει η αίτησή σας.

    Αν έχετε την τελική ή πρόχειρη έκδοση του επιχειρηματικού σας σχεδίου και της πρόβλεψης ταμειακών ροών έτοιμα κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησής σας, θα είναι ευκολότερο για τον συνεργάτη παροχής να κατανοήσει πόση υποστήριξη χρειάζεστε για να προχωρήσετε. Λάβετε υπόψη ότι η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας και οι συνεργάτες παροχής μας προσπαθούν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις πελατών εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

    Τι παράγοντες λαμβάνετε υπόψη κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων;

    Κατά την εξέταση της αίτησης για δάνειο Start Up Loan, ο σύμβουλός σας θα εξετάσει τρεις κύριους τομείς: την πιστοληπτική σας ικανότητα, εάν μπορείτε ή όχι να ανταποκριθείτε οικονομικά στο δάνειο, και εάν η επιχείρησή σας είναι βιώσιμη.

    Πιστοληπτική ικανότητα: Ως μέρος της αίτησής σας, θα πρέπει να υποβληθείτε σε έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας που εξετάζει την προηγούμενη και τρέχουσα χρηματοοικονομική σας συμπεριφορά. Αν και το αδύναμο ιστορικό πιστοληπτικής ικανότητας δεν θα σας εμποδίσει από το να εξασφαλίσετε ένα δάνειο Start Up Loan σε όλες τις περιπτώσεις, αυτό το μέρος της διαδικασίας υποβολής αίτησης αποτελεί μέρος της δέσμευσής μας στον υπεύθυνο δανεισμό και μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι οι αιτούντες μας δεν υπερβαραίνουν τον εαυτό τους.

    Προσιτότητα σε προσωπικό επίπεδο: Καθώς τα δάνεια Start Up Loans είναι προσωπικά δάνεια που χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς, θα είστε υπεύθυνοι για την αποπληρωμή του δανείου σας, ακόμη και αν τα επιχειρηματικά σας σχέδια αλλάξουν στο μέλλον. Αν και τα δάνεια Start Up Loans είναι ακάλυπτα (δηλαδή δεν χρειάζεται να παρέχετε οποιαδήποτε ασφάλεια για την εγγύηση του δανείου), θα πρέπει να εξοφλήσετε πλήρως το δάνειο και τυχόν τόκους που οφείλονται κατά την περίοδο της συμφωνημένης διάρκειας ισχύος του δανείου σας. Ο προϋπολογισμός προσωπικών εξόδων που πρέπει να υποβάλετε μαζί με την αίτησή σας, ο οποίος απαριθμεί τις βασικές πηγές προσωπικού σας εισοδήματος και τυχόν έξοδα που έχετε κάθε μήνα, μας βοηθά στην πραγματοποίηση αυτής της αξιολόγησης.

    Επιχειρηματική βιωσιμότητα: Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την απόφασή μας για το δανεισμό σας είναι η διασφάλιση του ότι η επιχείρησή σας θα αποφέρει αρκετά χρήματα ώστε να μπορείτε να πληρώνετε τις μηνιαίες αποπληρωμές δανείου σας. Για να μας βοηθήσετε να αξιολογήσουμε τη βιωσιμότητα, πρέπει να αποδείξετε ότι υπάρχει επαρκής ζήτηση για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες σας και ότι θα είστε σε θέση να επιτύχετε εύλογα όλους τους στόχους που ορίζονται στο επιχειρηματικό σχέδιο και στην πρόβλεψη ταμειακών ροών σας. Μην ανησυχείτε αν δεν είχατε δημιουργήσει ποτέ στο παρελθόν τέτοιου είδους έγγραφα. Συμβουλευτείτε τα δωρεάν πρότυπα και τους οδηγούς μας και λάβετε υπόψη ότι ο επιχειρηματικός σύμβουλός σας θα μπορεί να παρέχει υποστήριξη σε όλο αυτό το μέρος της διαδικασίας.

    Υπάρχει διαθέσιμη υποστήριξη κατά τη διαδικασία της αίτησης;

    Ναι, οι συνεργάτες παροχής μας είναι στη διάθεσή σας για να σας υποστηρίξουν κατά τη διαδικασία αίτησης. Μπορούν να σας δώσουν συμβουλές σχετικά με τη συμπλήρωση των εντύπων αίτησης και τις πληροφορίες που θα πρέπει να συμπεριλάβετε. Μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο, την πρόβλεψη ταμειακών ροών και τον προϋπολογισμό προσωπικών εξόδων, είτε χρειάζεστε βοήθεια για τη δημιουργία αυτών εξ αρχής είτε απλώς θέλετε κάποιον να τα επιμεληθεί και να τα ελέγξει.

    Επειδή ο συνεργάτης παροχής σας θα αξιολογήσει και την αίτησή σας για δάνειο ώστε να αποφασίσει εάν πληροίτε ή όχι τα κριτήρια για δάνειο Start Up Loan, η υποστήριξή του έχει ως στόχο την επιτυχία σας. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τελικά είστε υπεύθυνοι για την αίτησή σας και παρόλο που ένας συνεργάτης παράδοσης θα κάνει ό, τι μπορεί για να σας υποστηρίξει, αυτό δεν εγγυάται ότι θα πληροίτε τα κριτήρια για το δάνειο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις για την επιχειρηματική υποστήριξη και καθοδήγηση.

    Ποιος θα ελέγξει την αίτησή μου και θα αποφασίσει εάν μπορώ να λάβω ένα δάνειο Start Up Loan;

    Ο συνεργάτης παροχής σας θα ελέγξει την αίτησή σας και θα λάβει την απόφαση δανεισμού. Παρέχουμε ένα σύνολο κριτηρίων σε κάθε συνεργάτη παροχής για να διασφαλίσουμε ότι ακολουθείται μια συνεπής προσέγγιση σε ολόκληρο το δίκτυό μας. Ωστόσο, οι συνεργάτες παροχής θα βασίσουν τελικά την απόφασή τους στο ιστορικό πιστοληπτικής ικανότητας των ατόμων, την οικονομική προσιτότητα σε προσωπικό επίπεδο και τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου.

    Γιατί μπορεί να απορριφθεί η αίτησή μου;

    Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να απορριφθεί η αίτησή σας. Ως υπεύθυνος δανειστής, υπάρχουν δύο βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε εάν μπορούμε ή όχι να δανείσουμε σε έναν αιτούντα. Το πρώτο αφορά την οικονομική προσιτότητα ενός ατόμου (θα είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στις απαιτούμενες αποπληρωμές του δανείου;). Το δεύτερο αφορά τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών σχεδίων και της πρόβλεψης ταμειακών ροών (θα μπορείτε να επιτύχετε εύλογα όλους τους στόχους που έχετε ορίσει στα σχέδιά σας και υπάρχει επαρκής αγορά για την ιδέα σας;)

    Μπορώ να υποβάλω ξανά αίτηση εάν η αίτησή μου απορριφθεί;

    Δυστυχώς, εάν η αίτησή σας απορριφθεί, τότε θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον έξι μήνες μέχρι να μπορέσετε να υποβάλετε ξανά αίτηση. Αυτή η περίοδος έχει σχεδιαστεί για να σας δώσει χρόνο να επανεξετάσετε και να βελτιώσετε οποιαδήποτε μέρη της αίτησής σας σάς εμπόδισαν να εξασφαλίσετε ένα δάνειο Start Up Loan στο παρελθόν.

    Εάν αποφασίσετε να υποβάλετε ξανά αίτηση, θα πρέπει να επιστρέψετε στον αρχικό συνεργάτης παροχής που εξέτασε την πρώτη σας αίτηση. Θα επανεξετάσουν την αίτησή σας. Ο λόγος που σας ζητάμε να συνεργαστείτε με τον ίδιο συνεργάτη παροχής είναι επειδή γνωρίζουν ήδη λεπτομερείς σχετικά με την επιχείρησή σας και την προσωπική σας κατάσταση.

    Ως μέρος αυτής της επανεκτίμησης, θα πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στον συνεργάτη παροχής σας ότι οι περιστάσεις σας έχουν αλλάξει ή ότι έχετε ανταποκριθεί στις ανησυχίες που τέθηκαν στην αρχική επιστολή απόρριψης. Μπορεί να σας ζητηθεί επίσης να υποβάλετε ενημερωμένα προσωπικά και επιχειρηματικά έγγραφα και να υποβληθείτε σε ελέγχους που απαιτούνται από το πρόγραμμα.

    Χρειάζομαι τραπεζικό λογαριασμό για να λάβω αυτό το δάνειο;

    Όχι, δεν χρειάζεται. Ακόμη και αν έχετε τραπεζικό λογαριασμό επιχείρησης, δεν μπορείτε να λάβετε το δάνειο Start Up Loan μέσω αυτού του λογαριασμού. Επειδή το δάνειο Start Up Loan είναι ένα προσωπικό δάνειο, θα πρέπει να παρέχετε τα στοιχεία του προσωπικού σας τραπεζικού λογαριασμού για να λάβετε το δάνειο Start Up Loan, εάν η αίτησή σας είναι επιτυχής.

    Έχω υποβάλει αίτηση για δάνειο Start Up Loan, αλλά δεν έχω λάβει κάποια απάντηση

    Εάν δεν έχουμε έρθει σε επαφή μαζί σας εντός δύο εργάσιμων ημερών, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας, παρέχοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε να μπορέσουμε να σας υποστηρίξουμε περαιτέρω.

    Μπορώ να σταματήσω τη διαδικασία ανά πάσα στιγμή πριν λάβω το δάνειο;

    Ναι, μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας ανά πάσα στιγμή πριν από τη λήψη του δανείου. Μόλις λάβετε το δάνειο, υπάρχει μια περίοδος υπαναχώρησης 14 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του δανείου σας. Εάν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε πλέον το δάνειο σας κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, μπορείτε να επιστρέψετε τα χρήματα και δεν θα είστε υπεύθυνοι για οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους. Ανατρέξτε στη σύμβαση δανείου σας για να επιβεβαιώσετε τις λεπτομέρειες της περιόδου υπαναχώρησης. Λάβετε υπόψη ότι μετά τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης, θα είστε υποχρεωμένοι να εξοφλήσετε το πλήρες ποσό του δανείου, συμπεριλαμβανομένων όλων των τόκων.

    Έλεγχοι πιστοληπτικής ικανότητας

     Τι είναι ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας;

     Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας είναι μια ανασκόπηση της προηγούμενης και της τρέχουσας χρηματοοικονομικής σας συμπεριφοράς που λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε πηγές πίστωσης που έχουν καταγραφεί στο όνομά σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πιστωτικών καρτών, λογαριασμών κοινής ωφέλειας, συμβάσεων κινητών τηλεφώνων και ενυπόθηκων δανείων). Ως υπεύθυνος δανειστής, η εταιρεία Start Up Loans διεξάγει ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας για να αποφύγει την αύξηση του χρηματοοικονομικού χρέους που μπορεί να υπερβαρύνει έναν μεμονωμένο δανειολήπτη.

     Ποιος διεξάγει τους ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας;

     КΕάν υποβάλλετε αίτηση για ένα δάνειο Start Up Loan, τότε στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης, θα πραγματοποιήσουμε έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας για εσάς, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου και κοινοποίησης δεδομένων.

     Λάβετε υπόψη ότι μετά τη διεξαγωγή ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας, η ομάδα μας δεν είναι σε θέση να συζητήσει μαζί σας τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες της πιστωτικής σας αναφοράς. Εάν ανησυχείτε σχετικά με το ιστορικό της πιστοληπτικής ικανότητάς σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα πρακτορείο αναφοράς πίστωσης για να ζητήσετε αντίγραφο της πιστωτικής σας αναφοράς και να συζητήσετε οποιεσδήποτε ανησυχίες απευθείας μαζί τους.

     Πιο κάτω θα βρείτε μια λίστα με τα τρία κύρια πρακτορεία αναφοράς πίστωσης που δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λάβετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να τα συμβουλευτείτε. Είναι επίσης σημαντικό να έχετε υπόψη ότι τα πρακτορεία αναφοράς πίστωσης δεν διατηρούν πάντα τις ίδιες πληροφορίες στο αρχείο τους. Επομένως, ίσως να ήταν καλό να συμβουλευτείτε περισσότερα από ένα εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τα περιεχόμενα της προσωπικής σας πιστωτικής αναφοράς.

     CallCredit

     Τηλέφωνο: 0870 0601414
     Επισκεφθείτε τον ιστότοπο

     Equifax PLC

     Τηλέφωνο: 0870 010 0583
     Επισκεφθείτε τον ιστότοπο

     Experian

     Τηλέφωνο: 0844 4818000
     Επισκεφθείτε τον ιστότοπο

     Πρόκειται για προσωπικό ή επιχειρηματικό έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας;

     Τα δάνεια Start Up Loans είναι προσωπικά δάνεια, οπότε ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που διεξάγουμε είναι προσωπικός.

     Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας επηρεάζει τη βαθμολογία της πιστοληπτικής μου ικανότητας;

     Όταν πραγματοποιείται έλεγχος ως μέρος της αίτησης για δάνειο Start Up Loan, αυτό αφήνει ένα «αποτύπωμα» στην πιστωτική σας αναφορά που δείχνει ότι έχετε υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τη βαθμολογία της πιστοληπτικής σας ικανότητας. Ωστόσο, η βαθμολογία της πιστοληπτικής ικανότητας ενός ατόμου αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες που προσφέρουν μια συνδυασμένη εικόνα των χρηματοοικονομικών σας συμπεριφορών (όπως άλλες αιτήσεις για πίστωση, οποιαδήποτε πίστωση που είχατε εξασφαλιστεί προηγουμένως και το ιστορικό των αποπληρωμών πίστωσής σας κ.λπ.). Εάν η αίτησή σας για δάνειο Start Up Loan είναι επιτυχής, τότε θα εμφανιστεί στην προσωπική πιστωτική σας αναφορά, μαζί με τυχόν αποπληρωμές που πραγματοποιείτε, για τουλάχιστον έξι χρόνια.

     Για πόσο καιρό ισχύει ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας;

     Τυχόν έλεγχοι πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της αίτησης δανείου Start Up Loan ισχύουν μόνο για περίοδο τριών μηνών. Εάν η αίτησή σας συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη μετά από αυτό το διάστημα, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε έναν νέο έλεγχο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας θα διεξαχθεί σε πρώιμο στάδιο, ώστε να μπορείτε να είστε σίγουροι ότι πληροίτε τα κριτήρια υποβολής αίτησης για δάνειο Start Up Loan πριν αφιερώσετε τον χρόνο σας στην υπόλοιπη διαδικασία υποβολής αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε έως και τρεις μήνες για να ολοκληρώσετε τα προσωπικά και επιχειρηματικά σας έγγραφα, όπως το επιχειρηματικό σχέδιο, την πρόβλεψη ταμειακών ροών και τον προϋπολογισμό προσωπικών εξόδων, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση της αξιολόγησης. Για αυτόν τον λόγο, σας ενθαρρύνουμε να σκεφτείτε προσεκτικά πότε θα είναι η καλύτερη στιγμή για την έναρξη της αίτησής σας.

     Μπορώ να κάνω αίτηση για δάνειο Start Up Loan εάν έχω αρνητικό ιστορικό πιστοληπτικής ικανότητας ή πιστωτικές ζημίες;

     Δεν είναι απαραίτητο ότι ένα αδύναμο ιστορικό πιστοληπτικής ικανότητας θα σας εμποδίσει να εξασφαλίσετε ένα δάνειο Start Up Loan. Ωστόσο, είναι σίγουρα ένας παράγοντας που θα ληφθεί υπόψη ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησής μας. Δεσμευόμαστε για την υπεύθυνη χορήγηση δανείων και, ως μέρος αυτού, εξετάζουμε τις προηγούμενες χρηματοοικονομικές συμπεριφορές κάθε υποψηφίου και την τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του δανείου.

     Για αυτόν τον λόγο, δεν είμαστε σε θέση να δανείσουμε σε άτομα με συγκεκριμένες πιστωτικές ζημίες. Αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στις ακόλουθες:

     • Υποβάλετε αίτηση για ή έχετε κηρύξει πτώχευση ή βρίσκεστε υπό ένταλμα ανακούφισης χρέους (Debt Relief Order – DRO).
     • Έχετε εκκρεμή ατομική εθελοντική συμφωνία αποπληρωμής χρεών (Individual Voluntary Agreement – IVA) ή έγγραφο καταπιστεύματος
     • Συμμετέχετε σε προγράμματα διαχείρισης χρεών ή σε προγράμματα ρύθμισης χρεών (Debt Arrangement Schemes – DAS)

     Λάβετε υπόψη ότι η εταιρεία Start Up Loans αξιολογεί κάθε αίτηση με βάση τα δικά της δεδομένα και διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αιτήσεις για άλλους λόγους που σχετίζονται με την πιστοληπτική ικανότητα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου ο δανεισμός είναι πιθανό να αυξήσει το χρηματοοικονομικό χρέος που μπορεί να υπερβαρύνει ένα άτομο.

     Εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς ή ανησυχείτε για το ιστορικό πιστοληπτικής ικανότητάς σας, μπορείτε να ελέγξετε την πιστωτική σας αναφορά, επικοινωνώντας με ένα πρακτορείο αναφοράς πίστωσης. Πιο κάτω θα βρείτε μια λίστα με τα τρία κύρια πρακτορεία αναφοράς πίστωσης που δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λάβετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χρεωθείτε ένα μικρό ποσό εάν επιλέξετε να τα συμβουλευτείτε.

     Είναι επίσης σημαντικό να έχετε υπόψη ότι τα πρακτορεία αναφοράς πίστωσης δεν διατηρούν πάντα τις ίδιες πληροφορίες στο αρχείο τους. Επομένως, ίσως να ήταν καλό να συμβουλευτείτε περισσότερα από ένα εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τα περιεχόμενα της προσωπικής σας πιστωτικής αναφοράς.

     Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Citizens Advice Bureau (Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών) ή το Money Advice Service (Υπηρεσία Οικονομικών Συμβουλών) για δωρεάν συμβουλές σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης του πιστωτικού σας αρχείου.

     Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με τους ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας ή την υποβολή αίτησης για δάνειο Start Up Loan, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας.

     CallCredit

     Τηλέφωνο: 0870 0601414
     Επισκεφθείτε τον ιστότοπο

     Equifax PLC

     Τηλέφωνο: 0870 010 0583
     Επισκεφθείτε τον ιστότοπο

     Experian

     Τηλέφωνο: 0844 4818000
     Επισκεφθείτε τον ιστότοπο

     Υποστήριξη και καθοδήγηση για επιχειρήσεις

      Τι υποστήριξη δικαιούμαι κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων;

      Οι συνεργάτες παροχής είναι στη διάθεσή σας για να σας υποστηρίξουν κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Μπορούν να σας δώσουν συμβουλές σχετικά με τη συμπλήρωση των εντύπων αίτησης και τις πληροφορίες που θα πρέπει να συμπεριλάβετε. Μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο, την πρόβλεψη ταμειακών ροών και τον προϋπολογισμό προσωπικών εξόδων, είτε χρειάζεστε βοήθεια για τη δημιουργία αυτών εξ αρχής είτε απλώς θέλετε κάποιον να τα επιμεληθεί και να τα ελέγξει.

      Επειδή ο συνεργάτης παροχής σας θα αξιολογήσει και την αίτησή σας για δάνειο ώστε να αποφασίσει εάν πληροίτε ή όχι τα κριτήρια για δάνειο Start Up Loan, η υποστήριξή του έχει ως στόχο την επιτυχία σας. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τελικά είστε υπεύθυνοι για την αίτησή σας και παρόλο που ένας συνεργάτης παράδοσης θα κάνει ό, τι μπορεί για να σας υποστηρίξει, αυτό δεν εγγυάται ότι θα πληροίτε τα κριτήρια για το δάνειο.

      Μπορείτε να προσφέρετε υποστήριξη με τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου μου και της πρόβλεψης ταμειακών ροών μου;

      Ναι, ο συνεργάτης παροχής θα μπορεί να σας παρέχει αυτήν την υποστήριξη. Όπου είναι δυνατόν, σας ενθαρρύνουμε να προσπαθήσετε να συντάξετε τα σχέδιά σας πρώτα, χρησιμοποιώντας τα δωρεάν πρότυπά μας, καθώς αυτό θα βοηθήσει τον συνεργάτη παροχής σας να κατανοήσει καλύτερα εσάς και την επιχείρησή σας.

      Αλλά μην ανησυχείτε, εάν δεν έχετε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο πριν και θέλετε κάποια καθοδήγηση πριν ξεκινήσετε, υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια.

      Τι υποστήριξη θα λάβω εάν η αίτησή μου είναι επιτυχής;

      Μόλις αποκτήσετε το δάνειό σας Start Up Loan, θα σας προσφερθεί καθοδήγηση ένας προς έναν. Δικαιούστε 15 ώρες δωρεάν καθοδήγησης κατά τους πρώτους 12 μήνες της περιόδου του δανείου σας, αλλά η συχνότητα των συναντήσεών σας εξαρτάται από εσάς και τον σύμβουλό σας. Εκτός από την υποστήριξη καθοδήγησης, θα έχετε επίσης δικαίωμα πρόσβασης σε ένα εύρος αποκλειστικών προσφορών για επιχειρήσεις από τους Εταιρικούς Συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων, μειωμένων τιμών και δώρων διάφορων κορυφαίων προϊόντων και υπηρεσιών για επιχειρήσεις.

      Τι είναι ο σύμβουλος και πώς θα με ωφελήσει;

      Ο σύμβουλος είναι ένα έμπειρο άτομο που μπορεί να σας παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση καθώς προχωράτε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Όσο συναρπαστικό κι αν είναι, το να ξεκινάτε μια νέα επιχείρηση μπορεί επίσης να είναι μοναχικό και αγχωτικό, ειδικά στην αρχή. Οπότε, μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμο να έχετε κάποιον με εμπειρία, ειδίκευση και διαφορετική προοπτική με τον οποίο να μπορείτε να μιλήσετε. Ένας σύμβουλος δεν θα σας πει πώς να διευθύνετε την επιχείρησή σας. Αντί αυτού, θα σας βοηθήσει να μάθετε πώς να δημιουργείτε σχέδια και στρατηγικές που θα σας δώσουν την ικανότητα να λάβετε τις σωστές αποφάσεις για την επιχείρησή σας. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθοδήγησής μας.

      Πώς θα παρασχεθεί η υποστήριξη καθοδήγησης;

      Αυτό εξαρτάται από εσάς και τον σύμβουλό σας. Μπορείτε να αποφασίσετε με βάση το τι βολεύει και τους δύο σας. Μερικοί από τους πελάτες μας λαμβάνουν καθοδήγηση πρόσωπο με πρόσωπο, συναντιούνται σε έναν εξωτερικό χώρο όπως ένα καφέ, ενώ άλλοι προτιμούν να λάβουν τηλεφωνική κλήση, να πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη (μέσω Skype ή άλλης εφαρμογής) ή να επικοινωνήσουν μέσω email. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το συζητήσετε με τον σύμβουλό σας κατά την πρώτη σας συνεδρία. Λάβετε υπόψη ότι η καθοδήγηση πρόσωπο με πρόσωπο δεν είναι εγγυημένη σε όλες τις περιπτώσεις.

      Πρέπει να λάβω καθοδήγηση για να λάβω ένα δάνειο Start Up Loan;

      Όχι, δεν είναι απαραίτητο να λάβετε καθοδήγηση. Ωστόσο, συνιστούμε θερμά σε όλους τους παραλήπτες του δανείου μας να συμμετάσχουν στην καθοδήγηση, καθώς οι περισσότερες μελέτες δείχνουν θετικό συσχετισμό μεταξύ επιβίωσης της επιχείρησης και συμμετοχής σε υποστήριξη καθοδήγησης. Μπορείτε να επιλέξετε πόση υποστήριξη χρειάζεστε και πόσο συχνά θέλετε να συναντάτε τον σύμβουλό σας. Κατανοούμε ότι μερικές φορές η ζωή και η επιχείρηση απασχολούν τον χρόνο σας, αλλά μην υποτιμάτε πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι αυτή η εξωτερική καθοδήγηση και υποστήριξη.

      Πόση υποστήριξη μπορώ να ζητήσω από τον σύμβουλό μου;

      Έχετε το δικαίωμα 15 ωρών καθοδήγησης ένας προς έναν κατά τους πρώτους 12 μήνες της διάρκειας του δανείου σας.

      Θα συνεχίσω να λαμβάνω υποστήριξη εάν αδυνατώ να πληρώσω το δάνειό μου;

      Ναι, σε περίπτωση που αδυνατείτε να πληρώσετε το δάνειό σας, μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη από τον συνεργάτη παροχής σας ή από τον σύμβουλό σας, αλλά λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει επίσης να μιλήσετε με τον χρηματοοικονομικό συνεργάτη που διαχειρίζεται το δάνειό σας. Σημειώστε ότι δεν είναι ευθύνη του συνεργάτη παροχής ή του συμβούλου να διασφαλίσει ότι ανταποκρίνεστε στις υποχρεώσεις αποπληρωμής του δανείου σας Start Up Loan. Ανεξάρτητα από τη σχέση καθοδήγησης, εξακολουθείτε να είστε υπεύθυνοι για την αποπληρωμή ενός δανείου Start Up Loan με βάση το συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής που θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης.

      Μπορεί ο σύμβουλός μου να παρέχει συμβουλευτική χρέους;

      Όχι, ο σύμβουλός σας είναι στη διάθεσή σας ώστε να σας παρέχει γενική καθοδήγηση και δεν μπορεί να σας παρέχει συγκεκριμένες συμβουλές σχετικά με χρέη. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον χρηματοοικονομικό σας συνεργάτη εάν ανησυχείτε σχετικά με αδυναμία αποπληρωμής επερχόμενης δόσης δανείου ή εάν έχετε ήδη αποτύχει να αποπληρώσετε μια δόση, και επισκεφθείτε την ενότητά μας συχνών ερωτήσεων αναφορικά με αποπληρωμές δανείων για περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με εξωτερικές υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν.

      Οι συνεργάτες μας παροχής

       Τι σημαίνει συνεργάτες παροχής;

       Είναι σημαντικό για εμάς να δίνουμε σε όλους τους πελάτες μας κάθε ευκαιρία να πετύχουν, τόσο με τις αιτήσεις για δάνεια Start Up Loan όσο και με τις επιχειρήσεις τους στο σύνολό τους. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε ένα εθνικό δίκτυο συνεργατικών οργανισμών παροχής με έμπειρους συμβούλους επιχειρήσεων.

       Εκτός από την παροχή βοήθειας στους αιτούντες να προετοιμάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο και την πρόβλεψη ταμειακών ροών, οι συνεργάτες παροχής είναι επίσης υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των τελικών αιτήσεων δανείου και την παροχή συνεχούς υποστήριξης μέσω καθοδήγησης στους αιτούντες που ήταν επιτυχείς με την αίτηση δανείου. Όταν υποβάλετε αίτηση για ένα δάνειο Start Up Loan, θα σας παράσχουμε έναν σύμβουλο επιχειρήσεων που θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε και θα είναι το βασικό σημείο επικοινωνίας σας αναφορικά με το πρόγραμμα.

       Εργαζόμαστε στενά με τους συνεργάτες παροχής, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές και βιομηχανίες σε όλη την Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία, ώστε να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνονται υπεύθυνες αποφάσεις δανεισμού.

       Αναθέτουμε όλους τους αιτούντες σε έναν από τους συνεργάτες παροχής και, όπου είναι δυνατόν, σας παράσχουμε έναν συνεργάτη παροχής που δραστηριοποιείται στην περιοχή σας.

       Παρακαλούμε σημειώστε ότι για να διασφαλίσουμε πως μπορούμε να σας υποστηρίξουμε αποτελεσματικά, θα μπορείτε να συνεργαστείτε μόνο με έναν συνεργάτη παροχής και δεν θα μπορείτε να τον αλλάξετε αφού υποβάλετε την αίτησή σας.

       Αποπληρωμή δανείο

        Εάν αποχωρήσω από την επιχείρηση ή η επιχείρηση παύσει να δραστηριοποιείται εμπορικά, πρέπει να συνεχίσω να αποπληρώνω το δάνειο;

        Ναι, το δάνειο Start Up Loan είναι ένα προσωπικό δάνειο που χρησιμοποιείται για επιχειρηματικούς σκοπούς και ως εκ τούτου είστε προσωπικά υπεύθυνοι για την αποπληρωμή του πλήρους ποσού και των τόκων του δανείου σύμφωνα με τη σύμβαση δανείου που υπογράψατε, ανεξάρτητα από την κατάσταση της επιχείρησής σας ή τη θέση σας σε αυτή. Η μόνη περίοδος κατά την οποία μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειό σας χωρίς να επιβαρυνθείτε με τόκο είναι κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης δανείου σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εάν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε πλέον το δάνειό σας, μπορείτε να επιστρέψετε το ποσό και δεν θα επιβαρυνθείτε με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους. Ανατρέξτε στη σύμβαση δανείου σας για να επιβεβαιώσετε τις λεπτομέρειες της περιόδου υπαναχώρησης.

        Ποια είναι η περίοδος αποπληρωμής για ένα δάνειο Start Up Loan;

        Πρέπει να καταβάλλετε μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής του δανείου για μια περίοδο ενός έως πέντε ετών, ανάλογα με την οικονομική προσιτότητα του δανείου για εσάς και την προτίμησή σας. Η ακριβής περίοδος αποπληρωμής του δανείου θα συμφωνηθεί ως μέρος της διαδικασίας αίτησης και θα καταγραφεί στη σύμβαση δανείου σας, εάν η αίτησή σας είναι επιτυχής.

        Τι πρέπει να κάνω εάν νομίζω ότι δεν θα έχω τη δυνατότητα αποπληρωμής μιας δόσης του δανείου;
        Θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τον χρηματοοικονομικό συνεργάτη σας και να τον ενημερώσετε σχετικά με την κατάστασή σας. Είναι πάντα προτιμότερο να μιλήσετε με τον χρηματοοικονομικό συνεργάτη σας, εάν πιστεύετε ότι ενδέχεται να μην μπορέσετε να αποπληρώσετε την επόμενη δόση σας, παρά να του μιλήσετε αφού συμβεί.

        Τι θα συμβεί εάν αδυνατώ να αποπληρώσω το δάνειό μου;

        την τυπική πρακτική της αγοράς όταν δεν καταβάλλονται δόσεις των δανείων και υιοθετούν μια δίκαιη και λογική προσέγγιση. Εάν δεν πραγματοποιήσετε μια αποπληρωμή, ο χρηματοοικονομικός συνεργάτης σας θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας για να προσδιορίσει τους λόγους για τους οποίους δεν πραγματοποιήθηκε η πληρωμή. Θα συνεργαστούν επίσης μαζί σας για να καταλήξουν σε μια λογική και δίκαιη συμφωνία σχετικά με τρόπους εκ μέρους σας αντιμετώπισης του ζητήματος και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών σας στο μέλλον. Θα ακολουθήσει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μια επιστολή που θα δηλώνει ότι έχει παραλειφθεί η αποπληρωμή μιας δόσης και θα περιγράφει τι πρέπει να γίνει ώστε να διορθωθεί η κατάσταση.

        Εάν ο χρηματοοικονομικός σας συνεργάτης δεν καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί σας μετά από επανειλημμένες προσπάθειες, τότε ενδέχεται να επιχειρήσει την ανάκτηση των πληρωμών που εκκρεμούν με διάφορα μέσα όπως, ενδεικτικά, υποβολή αίτησης για έκδοση δικαστικής απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου (CCJ) ή παραπομπή της υπόθεσής σας σε εγκεκριμένο γραφείο είσπραξης οφειλών. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το ποιος είναι ο χρηματοοικονομικός σας συνεργάτης, ελέγξτε τη σύμβαση δανείου σας.

        Νομίζω ότι αντιμετωπίζω χρηματοοικονομικές δυσκολίες και χρειάζομαι βοήθεια με τη διαχείριση των οικονομικών μου. Τι μπορώ να κάνω;

        Μην ανησυχείτε, υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που παρέχουν δωρεάν και αμερόληπτες συμβουλές σχετικά με χρέη και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Η εταιρεία Start Up Loans συνεργάζεται στενά με ένα σημαντικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό σχετικά με τα χρέη, που λέγεται Money Advice Trust, και προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

        Άλλες πηγές δωρεάν και αμερόληπτων συμβουλών χρέους παρατίθενται παρακάτω:

        Παρόλο που ο συνεργάτης παροχής σας μπορεί να παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση για την επιχείρησή σας και το δάνειο Start Up Loan, δεν μπορεί να παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές για χρέη. Πρέπει να απευθυνθείτε στους παραπάνω οργανισμούς.

        *Σημειώστε ότι: Η εταιρεία Start Up Loans δεν προωθεί καμία εταιρεία διαχείρισης χρέους που χρεώνει τέλη για συμβουλές χρέους ή για σχέδια αποπληρωμής χρέους. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως εάν έχει έρθει σε επαφή μαζί σας οποιαδήποτε τέτοια εταιρεία.

        Έλαβα μια ειδοποίηση από τον συνεργάτη παροχής ή τον χρηματοοικονομικό συνεργάτη περί αδυναμίας μου αποπληρωμής. Τι πρέπει να κάνω;

        Είναι σημαντικό να απαντήσετε σε τυχόν ειδοποιήσεις περί αδυναμίας αποπληρωμής δόσεων το συντομότερο δυνατό. Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας θα παρέχονται στην ειδοποίηση που λάβατε

        Τι θα συμβεί εάν δεν απαντήσω σε ειδοποιήσεις περί αδυναμίας αποπληρωμής δόσεων ή αν δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στην αποπληρωμή των δόσεων του δανείου μου;

        Είναι σημαντικό να απαντήσετε σε τυχόν ειδοποιήσεις που θα λάβετε και να αποπληρώνετε εγκαίρως τις δόσεις του δανείου σας. Όπως με κάθε ρυθμισμένο χρηματοοικονομικό προϊόν για καταναλωτές, η αδυναμία αποπληρωμής απαιτούμενων δόσεων δανείου μπορεί να οδηγήσει σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες εναντίον σας:

        • Τα πρακτορεία αναφοράς πίστωσης ενδέχεται να ενημερωθούν για τυχόν εκκρεμή ποσά, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την πιστοληπτική σας ικανότητα και την ικανότητά σας να αποκτήσετε αγαθά, υπηρεσίες ή συγκεκριμένες μορφές απασχόλησης.
        • Ένα ανεξάρτητο γραφείο είσπραξης οφειλών μπορεί να παρέμβει ώστε να βοηθήσει στην ανάκτηση οποιωνδήποτε εκκρεμών ποσών.
        • Μπορεί να κινηθεί δικαστική διαδικασία που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου (CCJ).

        Έχω λάβει αλληλογραφία από ένα γραφείο είσπραξης οφειλών. Τι πρέπει να κάνω;

        Εάν δεν έχετε καταβάλει τις συμφωνημένες δόσεις αποπληρωμής του δανείου, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας ένα από τα εγκεκριμένα γραφεία μας είσπραξης οφειλών. Μέχρι περαιτέρω ειδοποίησης, θα επιβλέπουν το δάνειό σας βοηθώντας σας να οργανώσετε την τακτική αποπληρωμή των δόσεων του δανείου σας ή παραπέμποντάς σας σε σχετικές εξωτερικές συμβουλές με στόχο την ανάκτηση των εξόδων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο το συντομότερο δυνατό για να ξεκινήσετε αυτήν τη διαδικασία. Λάβετε υπόψη ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν ένα γραφείο είσπραξης οφειλών έχει παρέμβει στη διαδικασία, η εταιρεία Start Up Loans και οι συνεργάτες παροχής δεν θα μπορούν να σχολιάσουν περαιτέρω σχετικά με το δάνειό σας.

        Start Up Loans Company

         Ποια είναι η εταιρεία Start Up Loans;

         H εταιρεία Start Up Loans ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο 2012, με σκοπό να βοηθήσει νέες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις σε αρχικό στάδιο στο ΗΒ να αποκτήσουν πρόσβαση σε οικονομική χρηματοδότηση και υποστήριξη μέσω καθοδήγησης ώστε να ιδρυθούν και να αναπτυχθούν. Είμαστε θυγατρική της τράπεζας British Business Bank και παρέχουμε το πρόγραμμα Start Up Loans της κυβέρνησης που παρέχει χρηματοδότηση και υποστήριξη σε επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε άλλες μορφές χρηματοδότησης.

         Πώς συνδέεται η εταιρεία Start Up Loans με την κυβέρνηση;

         Το πρόγραμμα Start Up Loans χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση. Η εταιρεία Start Up Loans είναι μέλος του ομίλου British Business Bank. Η British Business Bank plc είναι μια τράπεζα ανάπτυξης που ανήκει εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου (HM Government).

         Ποια είναι η εγγεγραμμένη διεύθυνση της εταιρείας Start Up Loans;

         Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου: (Εταιρικό μητρώο)
         The Start-Up Loans Company
         Steel City House
         West Street
         Sheffield
         S1 2GQ

         τη διαδικασία προσφυγών

          Η αίτησή μου απορρίφθηκε μετά από έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας. Μπορώ να υποβάλω ένσταση κατά της απόφασης;

          Ναι, έχετε 30 ημέρες από την ημερομηνία που γνωστοποιείται το αποτέλεσμα για να υποβάλετε την ένστασή σας.

          Η ημερομηνία γνωστοποίησης της έκβασης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λάβατε το email της έκβασής σας.

          Πώς μπορώ να υποβάλω ένσταση κατά απόφασης ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας;

          Δεσμευόμαστε για την υπεύθυνη χορήγηση δανείων και, ως μέρος αυτού, εξετάζουμε τις προηγούμενες χρηματοοικονομικές συμπεριφορές κάθε πελάτη και την τρέχουσα ικανότητα αποπλήρωσης του δανείου. Για αυτόν τον λόγο, δεν είμαστε σε θέση να δανείσουμε σε άτομα με συγκεκριμένες πιστωτικές δυσκολίες (για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο λήψης της απόφασής μας για την πιστοληπτική σας ικανότητα, κάντε κλικ εδώ). Για αυτόν τον λόγο ζητάμε από τους πελάτες να βεβαιωθούν ότι οι πληροφορίες που διατηρούν τα πρακτορεία αναφοράς πίστωσης είναι σωστές, προτού εξετάσουμε την ένστασή σας.

          Εάν οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην πιστωτική σας αναφορά είναι λανθασμένες, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με το πρακτορείο αναφοράς πίστωσής σας, πριν αποφασίσουμε για την έκβαση της ένστασή σας, καθώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχονται από αυτά τα πρακτορεία κατά τη διάρκεια των πιστωτικών μας ελέγχων. Όπου ενδείκνυται, μπορούμε, στη συνέχεια, να επανεξετάσουμε την πιστωτική απόφαση, αφού πραγματοποιηθούν οι διορθώσεις στην πιστωτική αναφορά που δημοσιεύεται στον πελάτη, δηλαδή σε εσάς.

          Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό της πιστοληπτικής σας ικανότητας, επισκεφτείτε το Experian.

          Μπορείτε να υποβάλετε ένσταση επικοινωνώντας με τη SUL και συμπληρώνοντας το έντυπό μας.

          Εάν αποφασίσετε να υποβάλετε ένσταση, θα σας ζητηθεί να παράσχετε έγκυρο(α) αίτιο(α) με βάση το οποίο/τα οποία θεωρείτε ότι πρέπει να εξετασθεί η ένστασή σας και ένα αντίγραφο της πιστωτικής σας αναφοράς.

          Η αίτησή μου απορρίφθηκε μετά από επανάληψη ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας. Μπορώ να υποβάλω ένσταση κατά αυτής της απόφασης;

          Ναι, έχετε 30 ημέρες από την ημερομηνία που γνωστοποιείται το αποτέλεσμα για να υποβάλετε την ένστασή σας.

          Η ημερομηνία γνωστοποίησης της έκβασης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λάβατε το email της έκβασής σας.

          Πώς μπορώ να υποβάλω ένσταση κατά απόφασης επανάληψης ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας;

          Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συνεργάτη παροχής μέσω τηλεφώνου ή email. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του στην πύλη πελατών ή σε ένα πρόσφατο email ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη SUL χρησιμοποιώντας το έντυπό μας.

          Στη συνέχεια, μπορούμε να εξετάσουμε τα αίτια της απόρριψης. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να απορρίφθηκε η αίτησή σας, όπως για παράδειγμα μια αλλαγή στις χρηματοοικονομικές σας περιστάσεις από τον τελευταίο πιστωτικό μας έλεγχο. Λόγω της δέσμευσής μας για την υπεύθυνη χορήγηση δανείων, μπορεί αυτός να είναι ο λόγος της απόρριψης.

          Μπορώ να υποβάλω ένσταση κατά της απόφασης αξιολόγησης;

          Ναι, έχετε 30 ημέρες από την ημερομηνία που γνωστοποιείται το αποτέλεσμα για να υποβάλετε την ένστασή σας στον συνεργάτη παροχής σας.

          Η ημερομηνία γνωστοποίησης της έκβασης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λάβατε το email της έκβασής σας.

          Μπορώ να υποβάλω ένσταση κατά της απόφασης αξιολόγησης;

          Ναι, έχετε 30 ημέρες από την ημερομηνία που γνωστοποιείται το αποτέλεσμα για να υποβάλετε την ένστασή σας στον συνεργάτη παροχής σας.

          Η ημερομηνία γνωστοποίησης της έκβασης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λάβατε το email της έκβασής σας.

          Πώς μπορώ να υποβάλω ένσταση κατά απόφασης αξιολόγησης;

          Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συνεργάτη παροχής σας μέσω τηλεφώνου ή email. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του στην πύλη πελατών ή σε ένα πρόσφατο email.

          Εάν αποφασίσετε να υποβάλετε ένσταση, θα σας ζητηθεί να παράσχετε έγκυρο(α) αίτιο(α) για τα οποία/το οποίο θεωρείτε ότι η αρχική απόφασή του είναι λανθασμένη. Θα έχετε τη δυνατότητα να παρέχετε επιπλέον πληροφορίες για να υποστηρίξετε την ένστασή σας.

          Ο συνεργάτης παροχής σας μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τις επιπλέον πληροφορίες που θα χρειαστούν.

          Ποια είναι η διαδικασία υποβολής ένστασης κατά της αξιολόγησης;

          Ο συνεργάτης παροχής σας θα εξετάσει ανεξάρτητα την αίτησή σας, εξετάζοντας την αρχική αίτηση και τυχόν νέες πληροφορίες που έχετε παράσχει προς υποστήριξη της αίτησής σας.

          Είναι σπάνιο να ανατραπεί μια απόφαση, καθώς όλες οι αξιολογήσεις μας αρχικά υπόκεινται σε μια διαδικασία διπλής αξιολόγησης.

          Εάν η ένστασή σας δεν γίνει δεκτή, μπορείτε να υποβάλετε ξανά αίτηση 6 μήνες μετά από την αρχική απόφαση, ένα διάστημα το οποίο θα σας δώσει τον χρόνο να βελτιώσετε τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας ή να επιλύσετε τυχόν ανησυχίες μας σχετικά με την οικονομική προσιτότητα του δανείου για εσάς.

          Εάν η ένστασή σας γίνει δεκτή, τότε η αίτησή σας θα προχωρήσει κανονικά και ο συνεργάτης παροχής θα σας καθοδηγήσει στα επόμενα βήματα.