Časté dotazy

Půjčka

  Je Start Up Loan grantem?

  Ne. Grant je nesplatná částka poskytnutá jedincem nebo organizací na konkrétní účel, zatímco Start Up Loan je nutné splatit v plné výši v rámci dohodnuté doby jednoho až pěti let.

  Start Up Loans financuje vláda, a proto jsou klasifikovány jako veřejná podpora (State Aid)..

  Co je veřejná podpora?

  Pomoc poskytovaná prostřednictvím Start-Up Loans je považována za veřejnou podporu, stejně jako mnoho dalších vládních programů na podporu podnikání.

  Veřejná podpora je pojem Evropské komise, jímž se rozumí podpora poskytovaná na základě diskreční pravomoci v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků firmám provozujícím ekonomické komerční činnosti, která může narušit hospodářskou soutěž na trhu EU tím, že zvýhodňuje určité podniky před druhými. Poskytování veřejné podpory se řídí předpisy Evropské komise.

  Podpora de minimis je pojem, jímž se rozumí malé částky veřejné podpory, které nevyžadují schválení Evropské komise. Podpora de minimis je omezena na 200 000 EUR pro jednoho příjemce v tříletém daňovém období. Nižší limity platí pro podniky působící v oblasti silniční nákladní dopravy, zemědělství nebo rybolovu a akvakultury. Podporu de minimis nelze poskytnout na pomoc s tvorbou distribuční sítě a další výdaje souvisejícími s vývozními činnostmi (a také ji nelze použít k financování určitých aktivit v odvětví rybolovu a akvakultury, jak je uvedeno v článku 1 odst. 1 nařízení Evropské komise 717/2014).

  Příjemce půjčky má povinnost uchovávat záznamy o veškeré získané veřejné podpoře po dobu alespoň deseti let od data přijetí podpory a zajistit, aby nepřesáhla klouzavý tříletý limit.

  Pokud příjemce půjčky podá nějakou jinou žádost o pomoc z podpůrného programu v rámci veřejné podpory v průběhu následujících tří let, bude povinen oznámit provozovateli tohoto programu, že obdržel veřejnou podporu od Start-Up Loans a jinou relevantní podporu z jiných zdrojů.

  V případě úspěšného vyřízení žádosti vám e-mailem zašleme hodnotu podpory de minimis vyplývající z vaší Start-Up Loan.

  Zde najdete informace o veřejné podpoře nebo navštivte stránky Evropské komise.

  Jaký druh financí je poskytován v rámci programu Start Up Loans?

  Finance jsou poskytovány formou osobní půjčky, která je regulována britským zákonem o spotřebních úvěrech z roku 1974 (Consumer Credit Act 1974). Znamená to, že půjčka je poskytována na vaše jméno, nikoli na název vaší firmy. Půjčka je splatná v měsíčních splátkách po dobu trvání půjčky. Poskytnuté finance nejsou grantem.

  Proč je Start Up Loan osobní půjčka, a nikoli podnikatelská půjčka?

  Domníváme se, že je důležité, aby majitelé firem byli osobně zainteresováni na úspěchu svého podniku, a proto jsou Start Up Loans strukturované spíše jako osobní než podnikatelské půjčky. Jelikož fyzické osoby nesou odpovědnost za splácení půjčky, dáváme jim tím možnost přijímat správná rozhodnutí pro sebe i svou firmu, např. kolik si půjčit a jak použít peníze k dosažení podnikatelských cílů.

  Abychom žadatelům pomohli s rozhodováním, požadujeme, aby všichni přiložili k žádosti podnikatelský záměr, prognózu cash-flow a základní osobní rozpočet. Tyto dokumenty slouží ke dvěma účelům: Za prvé nám umožní lépe pochopit osobní a podnikatelské potřeby žadatelů, abychom věděli, jak jim co nejlépe pomoci. Za druhé nám pomáhají rozhodovat o schválení nebo zamítnutí půjčky, jelikož nám umožňují posoudit žadatelovu schopnost splatit půjčku a životaschopnost jeho podnikatelského záměru.

  Kolik si mohu půjčit?

  Každý si může v rámci jedné půjčky půjčit v rozmezí od 500 £ do 25 000 £. Mějte prosím na vědomí, že pokud o půjčku pro stejnou firmu žádá několik společníků, mohou být firmě v rámci jejího trvání poskytnuty půjčky ve výši maximálně 100 000 £, což může mít vliv na částku, jakou si můžete osobně půjčit.

  Navíc pokud bude vaše žádost o Start Up Loan úspěšná, mohli byste mít po uhrazení šesti úplných splátek nárok na další finance pro stejnou firmu v podobě druhé půjčky (Second Loan). Přečtěte si další informace o druhých půjčkách.

  Jaká je průměrná výše půjčky, o kterou lidé žádají?

  Naše průměrná výše půjčky se pohybuje od 5 000 £ do 10 000 £, ale konečná částka se samozřejmě odvíjí od individuálních potřeb, typu podnikatelského modelu a účelu použití peněz.

  Proč účtujete úroky z půjčky?

  Tento program je financován vládou, takže veškeré úroky jsou investovány zpět do programu, což znamená, že dostupné finance a podporu bude moci využívat více fyzických i právnických osob. S pevnou sazbou ve výši 6 % p.a. je tento úrok v porovnání s jinými hlavními poskytovateli půjček cenově dostupný a flexibilní délka splácení od jednoho roku do pěti let umožňuje našim klientům nastavit si měsíční splátky tak, aby jim to co nejvíce vyhovovalo. Vyzkoušejte naši kalkulačku, zjistěte případnou výši měsíčních a celkových splátek.

  Jaký je rozdíl mezi zajištěnou a nezajištěnou půjčkou?

  Zajištěnou půjčkou se rozumí půjčka, která je zajištěná ručitelem nebo majetkem, např. nemovitostí (neboli zástavou). V případě, že půjčku nedokážete splatit, může poskytovatel půjčky převzít majetek do svého vlastnictví nebo vyzvat ručitele, aby uhradil dlužný zůstatek. Naopak nezajištěné půjčky – jakou je i Start Up Loan – lze získat i bez ručitele nebo zástavy. Mějte však prosím na paměti, že vás smlouva stále zavazuje ke splacení Start Up Loan, a to bez ohledu na vaši situaci.

  Neplacení měsíčních splátek může vést k formálnímu řízení proti vám a neblaze to poškodí váš úvěrový rating, takže je důležité promluvit si co nejdříve s finančním partnerem, pokud se domníváte, že byste se mohli potýkat s problémy. Jakmile vám bude žádost schválena, údaje o vašem finančním partnerovi najdete ve smlouvě o půjčce.

  Mohu si zvolit délku splatnosti půjčky?

  Ano, můžete si vybrat půjčku na jeden rok až pět let v závislosti na tom, co si můžete dovolit a jaké máte preference. Upozorňujeme, že pokud jste ve Velké Británii na vízum, budete muset splatit půjčku a všechny související úroky alespoň šest měsíců před vypršením jeho platnosti. Měsíční splátky jsou povinné bez ohledu na dohodnutou délku splatnosti půjčky. Pomocí naší kalkulačky zjistěte případnou výši měsíčních a celkových splátek na základě různé doby splatnosti půjčky.

  Existují nějaká pravidla, jak mohu utratit půjčené peníze?

  Start Up Loan je osobní půjčka, která je určena k založení firmy nebo rozvoji stávajícího podniku, který neobchoduje déle než 36 měsíců. Půjčku můžete využít na různé věci související s vaší firmou, např. na vybavení, zásoby, budovy, marketingové a reklamní výdaje atd. Je však důležité mít na paměti, že zamýšlený účel půjčky musíte popsat v podnikatelském záměru a prognóze cash-flow a vysvětlit, jak vám peníze pomohou založit nebo expandovat firmu.

  Pomocí Start Up Loan ovšem nelze financovat některé aktivity včetně splátek dluhu, školicích kurzů a vzdělávacích programů nebo investičních příležitostí, které nejsou součástí trvale udržitelného podnikání. Přečtěte si prosím kritéria způsobilosti, kde najdete informace o typech podniků a způsobech použití půjčky, které jsou z programu vyňaty.

  O kolik Start Up Loans mohu v rámci programu požádat?

  Každý může požádat o Start Up Loan pro jednu firmu, takže pokud vlastníte několik podniků, budete mít nárok na finance pouze pro jeden z nich. Pokud však budete po úspěšném získání Start Up Loan potřebovat další finance na růst a rozvoj stejné firmy, možná budete mít nárok na druhou půjčku. Budete muset znovu projít procesem podání žádosti a před podáním žádosti mít uhrazené splátky v plné výši za období alespoň šesti měsíců. Celkový dlužný zůstatek navíc nesmí být v žádném okamžiku vyšší než 25 000 £. Navštivte naše stránky věnované druhým půjčkám, kde se dozvíte více informací o kritériích způsobilosti a o tom, jak podat žádost.

  Ovlivní žádost o Start Up Loan můj nárok na státní podporu?

  Rady týkající se nároku na státní podporu bohužel poskytovat nemůžeme. Více informací vám poskytne Job Centre Plus.

  Poskytne mi půjčku přímo Start Up Loans Company?

  Start Up Loans Company je správcem programu, ale neposkytuje půjčky přímo žadatelům. V případě úspěšné žádosti vám poskytne smlouvu o půjčce a finance buď  realizační partner, nebo jeden z našich finančních partnerů. Vaší kontaktní osobou bude partner, který vám fyzicky poskytne půjčku a probere s vámi podmínky půjčky a veškeré další záležitosti týkající se měsíčních splátek.

  Nabízí Start Up Loans Company půjčky v souladu s právem šaría?

  Ano, nabízíme finanční produkty podle práva šaría, které nezávisle spravuje náš realizační partner Financing Sharia Enterprise. Více informací získáte na stránce věnované finančním produktům podle práva šaría.

  Způsobilost

   Mohou o Start Up Loan žádat všechny typy podniků?

   Start Up Loans jsou určeny k založení firmy nebo rozvoji stávajícího podniku, který neobchoduje déle než 36 měsíců. Ačkoli pomáháme většině typů podniků, některým podporu poskytnout nemůžeme. Navštivte prosím stránku o způsobilosti, kde najdete úplný seznam všech typů podniků, které jsou vyňaty z programu.

   Mohu požádat o Start Up Loan, i pokud mám špatné úvěrové skóre?

   Špatné úvěrové skóre ještě neznamená, že Start Up Loan nedostanete, ale u všech žadatelů ověřujeme jejich bonitu. Start Up Loans Company je zavázána půjčovat odpovědně a musí se ujistit, že žadatelé budou schopni splatit svou půjčku.

   Start Up Loan nedostanete, pokud:

   • žádáte o vyhlášení konkurzu nebo jste toho času v konkurzu nebo máte rozhodnutí o odložení dluhu (tzv. Debt Relief Order, DRO);
   • máte individuální dobrovolné ujednání (tzv. Individual Voluntary Agreement, IVA) nebo svěřeneckou listinu (tzv. Trust Deed);
   • jste přihlášeni do programu řízení dluhu (tzv. Debt Management Programs nebo Debt Arrangement Schemes, DAS).

   Úplné informace najdete na stránce věnované ověřování bonity.

   Mám rozhodnutí o odložení dluhu (Debt Relief Order, DRO), mohu o půjčku požádat?

   Pokud máte DRO, podléháte omezením co se týče zakládání firmy, propagování firmy nebo výkonu funkce ředitele firmy. Kvůli takovým omezením bude obtížné založit firmu, a tudíž také splácet půjčky sjednané na tuto firmu.

   Start Up Loans Company a její realizační partneři jsou odpovědní poskytovatelé půjček, zavázáni nezhoršovat finanční potíže žadatelů navyšováním jejich zadluženosti. Proto nemůžeme fyzické osoby podporovat, dokud nebudou osvobozeny od DRO. Úplné informace najdete na stránce věnované ověřování bonity.

   Mám plán řízení dluhu (Debt Management Plan, DMP), mohu požádat o půjčku?

   Vaši žádost bohužel nebudeme moci zvážit, dokud nesplatíte své dluhy v plné výši. Start Up Loans Company je zavázána půjčovat odpovědně a nepůjčujeme peníze v případě, že by naše půjčka žadatele ještě více zadlužila.

   Úplné informace najdete na stránce věnované ověřování bonity.

   Proč neposkytujete půjčku lidem s určitými finančními potížemi?

   Start Up Loans Company a její realizační partneři jsou odpovědní poskytovatelé půjček a je pro nás důležité, abychom nezhoršovali stávající finanční potíže žadatelů navyšováním jejich zadluženosti.

   Úplné informace najdete na stránce věnované ověřování bonity.

   Mohu požádat o půjčku, pokud v současné době pobírám státní podporu?

   To, že jste na státní podpoře, vás automaticky nevylučuje z nároku na Start Up Loan, ale nemůžeme poskytovat individuální rady týkající se nároků na státní podporu. Více informací vám poskytne Job Centre Plus.

   Mohu požádat o půjčku, pokud odkupuji nějakou existující firmu?

   Ano, na Start Up Loan máte nárok, pokud odkupujete existující firmu, a to i když obchodovala déle než tři roky s jinými majiteli, ale za předpokladu, že jste osobně tuto firmu nevlastnili více než tři roky. V takovém případě budete povinni předložit k žádosti také kopii finančních účtů firmy. Upozorňujeme, že pokud firma v minulosti vykazovala nebo vykazuje ztrátu, očekáváme, že tuto záležitost zohledníte přímo ve svém podnikatelském záměru.

   Jak zjistím, jak dlouho již moje firma obchoduje?

   Pro účely žádosti o Start Up Loan je obchodování definováno jako pravidelné provozování činností jako nákup a prodej zboží, provozování živnosti nebo profese, poskytování služeb nebo generování tržeb. Pokud tato kritéria nesplňujete, tak pravděpodobně neobchodujete. Mějte prosím na paměti, že pokud jste prováděli namátkové testování trhu nebo vám vznikly výdaje na nevýdělečné činnosti, tato období se nezahrnují do celkové doby obchodování.

   Nezapomeňte, že abyste měli nárok na Start Up Loan, nesmíte obchodovat déle než 36 měsíců. Více informací najdete na stránce věnované kritériím způsobilosti nebo nás kontaktujte, pokud si nejste něčím jistí.

   Jsem zde na vízum, mohu požádat o půjčku?

   To záleží na tom, jaké máte vízum. Existuje celá řada víz, která omezují možnosti osoby pracovat ve Spojeném království, ať už na základě sponzora, počtu hodin nebo práva na podnikání jako OSVČ. Následující druhy víz neumožňují žádat o Start Up Loan:

   • Vízum 1. stupně (Tier 1 visa) (všechny kategorie)
   • Vízum 2. stupně (Tier 2 visa) (všechny kategorie)
   • Vízum 4. stupně (všeobecné) studentské vízum (Tier 4 (General) student visa)
   • Vízum 5. stupně (pracovníci na dobu určitou) (Tier 5 visa (temporary worker))
   • Vízum pro domácí pracovníky v soukromých domácnostech (Domestic Workers on a Private Household visa)

   Vízum pro zástupce zahraničních firem (Representative of an Overseas Business visa)
   Aby se předešlo pochybnostem, osoby s vízem podle původy (Ancestry Visa) jsou v rámci programu způsobilí, stejně jako osoby s vízem obsahujícím omezení „bez nároku na veřejné finance“, ale za předpokladu, že tato omezení nespadají do výše uvedených výjimek.

   Pokud si nejste jisti, zda jste se svým vízem způsobilí v rámci našeho programu, navštivte vládní stránky, kde najdete informace o vašem druhu víza.

   Upozorňujeme, že pokud druh víza odpovídá našim kritérium způsobilosti, budete muset i přesto zajistit, aby byla doba splácení úvěru v žádosti dostačující k úhradě splátek v plné výši nejpozději 6 měsíců před vypršením platnosti víza. Pokud například máte vízum na čtyři roky, tak maximální doba splatnosti půjčky, kterou vám můžeme nabídnout, je 3,5 roku, jelikož budete muset půjčku splatit v plné výši 6 měsíců před vypršením víza.

   Mám nárok na půjčku, pokud jsem zahraniční student žijící ve Spojeném království?

   To záleží na tom, jaké máte vízum. Pokud máte vízum 4. stupně, pak bohužel nemáte nárok na Start Up Loan, jelikož podnikání jako OSVČ je s tímto vízem vyloučeno. Podobně pokud máte vízum 1. stupně (absolvent podnikatel) (Tier 1 (Graduate Entrepreneur) visa), pak bohužel nemáte nárok na Start Up Loan, jelikož délka platnosti vašeho víza neodpovídá minimální délce splatnosti půjčky.

   Moje firma vyváží zboží do zahraničí. Mám nárok na půjčku?

   Ano, ale jen při splnění tří hlavních požadavků.

   1. Vaše firma musí být zaregistrovaná ve Spojeném království, popř. zaregistrovaná ve Velké Británii jako plátce daně.
   2. Provozní část firmy musí být ve Velké Británii.
   3. Většina výnosů firmy musí být také na území Velké Británie.

   Musí být firma zapsaná u Companies House nebo HMRC, abych mohl/a požádat o půjčku?

   Ne, firma nemusí být zapsaná u Companies House nebo HMRC, abyste mohli požádat o Start Up Loan.

   Může můj obchodní společník požádat také?

   Ano, několik společníků může požádat zvlášť o Start Up Loan pro stejnou firmu. Každé firmě můžeme půjčit nanejvýš 100 000 £, což znamená, že až čtyři společníci si mohou individuálně půjčit maximálně 25 000 £. Upozorňujeme, že všichni společníci musí podat žádost u stejného realizačního partnera.

   Mohu přidat obchodního společníka do své žádosti?

   Obchodního společníka do své žádosti přidat nemůžete, jelikož všichni žadatelé musí podat žádost zvlášť, i když budou peníze investovány do stejné firmy. Důvod je ten, že Start Up Loans jsou osobní půjčky na podnikatelské účely, a proto provádíme různé kontroly individuální schopnosti žadatelů dovolit si půjčku a řádně ji splatit. Oba ovšem můžete k žádosti přiložit stejný podnikatelský záměr a prognózu cash-flow.

   Proces podání žádosti

    Ještě nemám podnikatelský nápad. Mohu i přesto požádat o Start Up Loan?

    Program Start Up Loans je bohužel určen jako pomoc lidem se založením nebo rozvojem firmy, a ačkoli kritériem pro získání půjčky není aktivní obchodování, musíte mít nějaký podnikatelský nápad, abyste mohli o půjčku požádat.

    V rámci procesu podání žádosti budete muset předložit podnikatelský záměr a prognózu cash-flow. Pokud jste je ještě nevyplnili, nevadí – až zadáte své údaje a bude vám přidělen jeden z našich realizačních partnerů, obchodní poradce vám pomůže s vyplněním těchto dokumentů. Rovněž nabízíme celou řadu užitečných příruček, které vám do začátku pomohou.

    Doporučujeme, abyste o finance požádali až v okamžiku, kdy vám pomohou rozjet firmu a až budete moci investovat čas do tvorby obchodních dokumentů. Pokud máte v tomto okamžiku zájem pouze o poradenskou službu, doporučujeme vám použít vládní nástroj podpory podnikání nebo zavolat na poradní linku pro podnikatele Business Support Helpline na 0800 998 1098. V obou případech byste měli být odkázáni na relevantní službu.

    Mám podnikatelský nápad nebo firma již obchoduje. Mohu požádat o Start Up Loan?

    Ano, program Start Up Loans pomáhá jedincům, kteří zakládají novou firmu nebo kteří již firmu mají, ale neobchodují déle než tři roky V rámci procesu podání žádosti budete muset předložit. podnikatelský záměr a prognózu cash-flow. Pokud jste je ještě nevyplnili, nevadí – až zadáte své údaje a bude vám přidělen jeden z našich realizačních partnerů, obchodní poradce vám pomůže s vyplněním těchto dokumentů. Rovněž nabízíme celou řadu užitečných příruček, které vám do začátku pomohou.

    Doporučujeme, abyste o finance požádali až v okamžiku, kdy vám pomohou rozjet firmu a až budete moci investovat čas do tvorby obchodních dokumentů.

    Pokud máte v tomto okamžiku zájem pouze o poradenskou službu, doporučujeme vám použít vládní nástroj podpory podnikání ebo zavolat na podpůrnou linku pro podnikatele (Business Support Helpline) na 0300 456 3565. V obou případech byste měli být odkázáni na relevantní službu

    Je podání žádosti zpoplatněno?

    Ne, my ani naši realizační partneři vám nikdy nebudeme účtovat poplatek za podání žádosti o Start Up Loan. Zpoplatněna není ani podpora, která vám bude k dispozici během procesu podání žádosti a po něm. Jediné, co budete muset platit, budou vaše měsíční splátky v případě, že bude vaše žádost o půjčku úspěšná. Pokud budete vyzváni, abyste uhradili nějakou platbu na účet Start Up Loans Company, která není součástí dohodnutých měsíčních splátek, spojte se s námi co nejdříve.

    Jak dlouho trvá vyřízení žádosti?

    Jelikož žádné dvě firmy nejsou stejné, nedokážeme vám sdělit průměrnou dobu vyřízení žádosti. U zákazníků, kteří jsou dobře připraveni, to může trvat jen dva až tři týdny, zatímco jiní zákazníci potřebují více pomoci s vyplněním nezbytných dokumentů a proces může trvat dva až tři měsíce nebo déle. Chceme, abyste měli nad procesem co největší kontrolu, takže čím lépe budete připraveni, tím rychleji bude žádost vyřízena.

    Pokud budete mít v době podání žádosti k dispozici konečnou nebo pracovní verzi podnikatelského záměru и prognózy cash-flow, bude pro realizačního partnera jednodušší udělat si představu o tom, kolik podpory budete potřebovat dál. Vezměte prosím na vědomí, že tým zákaznických služeb a naši realizační partneři se snaží odpovědět na dotazy klientů do pěti pracovních dnů.

    Které faktory zvažujete při posuzování žádostí?

    Obchodní poradce bere při posuzování žádosti o Start Up Loan v úvahu tři klíčové oblasti: vaši úvěruschopnost, zda si můžete půjčku dovolit a zda je vaše firma životaschopná.

    Úvěruschopnost: V rámci žádosti budeme muset provést ověření bonity, které zjišťuje vaše předchozí a současné finanční chování. Ačkoli špatná úvěrová historie vám ne vždycky znemožní získat Start Up Loan, tato část procesu podání žádosti je součástí naší zásady odpovědného půjčování a pomáhá nám zajistit, aby se žadatelé finančně nepřetěžovali.

    Osobní finanční možnosti: Jelikož Start Up Loans jsou osobní půjčky pro podnikatelské účely, budete muset půjčku splatit i v případě, že se vaše obchodní plány v budoucnu změní. Ačkoli Start Up Loans nejsou zajištěné (nemusíte půjčku zajistit složením záruky), budete muset půjčku splatit v plné výši v rámci dohodnutého termínu včetně veškerých úroků. Jako podklad pro posuzování finančních možností slouží. Základní osobní rozpočet, který jste povinni přiložit k žádosti s uvedením hlavních zdrojů osobních příjmů a výdajů za každý měsíc.

    Životaschopnost firmy: Klíčovým faktorem při rozhodování o půjčkách je schopnost firmy generovat dostatek peněz, aby mohla hradit své měsíční splátky. Abyste nám to pomohli posoudit, musíte prokázat, že je po vašem produktu, popř. službě dostatečná poptávka a že budete schopni přiměřeně dosáhnout všech cílů, které jste si stanovili v podnikatelském záměru a prognóze cash-flow. Pokud jste tyto dokumenty ještě nikdy nesestavovali, nevadí! Podívejte se na naše bezplatné vzory a příručky a nezapomeňte, že váš obchodní poradce vám bude k dispozici i během této části procesu.

    Има ли някаква подкрепа, налична по време на процеса на кандидатстване?

    Ano, naši realizační partneři vám budou po ruce během celého procesu. Poradí vám, jak vyplnit formuláře k žádosti a které informace musíte zahrnout. Také vám pomohou sestavit podnikatelský záměr, prognózu cash-flow a základní osobní rozpočet, ať už budete potřebovat pomoc s jejich tvorbou od začátku, nebo jenom budete chtít, aby si je někdo přečetl a zkontroloval. Váš realizační partner bude také posuzovat vaši žádost o půjčku a rozhodovat o nároku na Start Up Loan, a proto se při poskytování pomoci zaměří na to, abyste měli co nejlepší šanci na úspěch.

    Je důležité mít na paměti, že za žádost jste konec konců odpovědní vy sami, a i když se vám realizační partner bude snažit co nejvíce pomoci, ještě to neznamená, že budete mít na půjčku nárok. 

    Bližší informace viz časté dotazy týkající se pomoci pro podnikatele a odborného vedení.

    Kdo bude posuzovat mou žádost a rozhodovat o tom, zda dostanu Start Up Loan?

    Vaši žádost posoudí realizační partner který rozhodne o tom, zda půjčku dostanete. Každý realizační partner od nás dostal soubor kritérií, abychom se ujistili, že všichni uplatňují jednotný přístup, ovšem realizační partneři se nakonec budou rozhodovat na základě osobní úvěrové historie, osobních finančních možností a životaschopnosti podnikatelského záměru.

    Z jakých důvodů by mohla být žádost zamítnuta?

    Žádost může být zamítnuta z mnoha různých důvodů. Jakožto odpovědný poskytovatel půjček používáme při rozhodování o tom, zda žadateli půjčit, nebo nepůjčit peníze, dvě základní kritéria. První se týká finančních možností jedince (budete se moci zavázat k úhradě náležitých splátek?) a druhé se vztahuje k životaschopnosti žadatelova podnikatelského záměru a prognózy cash-flow (budete schopni přiměřeně dosáhnout všech cílů stanovených v plánech a existuje pro váš nápad dostatečný trh?)

    Mohu v případě odmítnutí žádosti požádat o půjčku znovu?

    Pokud bude vaše žádost zamítnuta, budete bohužel muset s podáním nové žádosti počkat alespoň šest měsíců. Tato doba je určena k tomu, abyste zrevidovali a vylepšili ty části žádosti, které vám původně zabránily v získání Start Up Loan.

    Pokud se rozhodnete požádat znovu, budete se muset vrátit k původnímu realizačnímu partnerovi, který posuzoval vaši první žádost. Ten novou žádost posoudí znovu. Důvod, proč chceme, abyste jste pracovali se stejným realizačním partnerem, je ten, že již dopodrobna zná vaši firmu a osobní poměry.

    V rámci opětovného posouzení budete muset dokázat realizačnímu partnerovi, že se vaše okolnosti změnily nebo že jste vyřešili body zmíněné v původním zamítacím dopise. Možná budete také požádáni, abyste poskytli aktualizované osobní a obchodní dokumenty a prošli náležitými kontrolami, které vyžaduje tento program.

    Potřebuji k získání půjčky podnikatelský bankovní účet?

    Ne, nepotřebujete, a i kdyby jste podnikatelský účet měli, Start Up Loan na něho nedostanete. Jelikož Start Up Loan je osobní půjčka, budete muset poskytnout údaje o svém osobním bankovním účtu, kam vám bude v případě úspěšné žádosti půjčka převedena.

    Požádal/a jsem o Start Up Loan, ale ještě se mi nikdo neozval.

    Pokud se s vámi nikdo nespojil do dvou pracovních dnů, obraťte se prosím na naše zákaznické služby s uvedením svých kontaktních údajů, abychom vám mohli pomoci.

    Mohu proces před získáním půjčky kdykoli přerušit?

    Ano, žádost můžete stáhnout kdykoli před poskytnutím půjčky. Jakmile půjčku jednou dostanete, budete mít od podepsání smlouvy o půjčce 14 dní na rozmyšlenou. Pokud se během této doby rozhodnete, že již půjčku nechcete, můžete peníze vrátit, aniž byste museli platit naběhlé úroky. Bližší informace o době na rozmyšlenou najdete ve smlouvě o půjčce. Vezměte prosím na vědomí, že po uplynutí této doby se stáváte odpovědní za splacení celé zapůjčené částky včetně úroků.

    Ověření bonity

     Co je ověření bonity?

     V rámci ověřování bonity zjišťujeme vaše finanční chování v minulosti a současnosti s ohledem na zdroje úvěru na vaše jméno (včetně mimo jiné kreditních karet, účtů, smluv na mobilní telefon a hypoték). Start Up Loans Company jakožto odpovědný poskytovatel úvěrů ověřuje bonitu, aby dále nezvyšovala finanční zadluženost jednotlivých žadatelů.

     Kdo provádí ověřování bonity?

     Pokud žádáte o Start Up Loan, provedeme ověření bonity za vás v rámci procesu podání žádosti, ale jen za předpokladu, že nám udělíte souhlas podle našich zásad ochrany soukromí a sdílení osobních údajů.

     Mějte prosím na paměti, že po ověření bonity s vámi náš tým nemůže probírat konkrétní informace z vaší úvěrové zprávy. Pokud si nejste něčím ze své úvěrové historie jistí, obraťte se prosím na ratingovou agenturu a vyžádejte si kopii úvěrové zprávy; veškeré nesrovnalosti řešte přímo s nimi.

     Níže uvádíme tři hlavní ratingové agentury, které v současné době působí ve Spojeném království, ale upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna. Dále je důležité mít na paměti, že ratingové agentury nemají vždy v záznamech stejné informace, takže pokud nesouhlasíte s obsahem své osobní úvěrové zprávy, doporučujeme zkonzultovat záležitost s více než jednou agenturou.

     CallCredit contact details

     Telefon: 0870 0601414
     Navštívit web

     Equifax PLC contact details

     Telefon: 0870 010 0583
     Navštívit web

     Experian contact details

     Telefon: 0844 4818000
     Navštívit web

     Jedná se o osobní nebo firemní prověrku?

     Start Up Loans jsou osobní půjčky, takže ověřování bonity je osobní prověrkou.

     Ovlivní ověření bonity mé úvěrové skóre?

     Ověření bonity v rámci žádosti o Start Up Loan zanechá „stopu“ ve vaší úvěrové zprávě, že jste požádali o finance. To může mít vliv na vaše úvěrové skóre; úvěrové skóre osob je však tvořeno mnoha různými faktory, které poskytují kompletní obrázek o finančním chování (zohledňuje např. jiné žádosti o úvěr, předchozí získané úvěry, historii splácení úvěrů atd.). Pokud bude vaše žádost o Start Up Loan úspěšná, objeví se také ve vaší osobní úvěrové zprávě spolu se splátkami, a to po dobu alespoň šesti let.

     Jak dlouho je ověření bonity platné?

     Ověření bonity v rámci žádosti o Start Up Loan platí pouze po dobu tří měsíců. Pokud se i po této době bude vaše žádost stále zpracovávat, budeme muset provést další ověření bonity. Ve většině případů se ověření bonity provádí hned na začátku, abyste si byli jisti, že máte nárok na Start Up Loan, než budete investovat čas do zbytku procesu. Znamená to, že budete mít až tři měsíce na dokončení firemních a osobních dokumentů, jako je podnikatelský záměr, prognóza cash-flow a základní osobní rozpočet, které slouží jako podklad pro posouzení žádosti. Z toho důvodu doporučujeme, abyste důkladně zvážili, kdy bude nejvhodnější čas na podání žádosti.

     Mohu požádat o Start Up Loan, i když mám špatnou úvěrovou historii nebo špatný úvěrový rating?

     Špatná úvěrová historie vám nutně nezabrání v získání Start Up Loan; je to však zajisté faktor, který budeme brát v úvahu při posuzování žádosti. Naším závazkem je poskytovat odpovědné půjčky a v rámci toho prověřujeme předchozí finanční chování každého žadatele a to, zda si může v současné době půjčku dovolit.

     Z toho důvodu nemůžeme poskytovat půjčku jedincům s určitými problémy s bonitou. Patří sem mimo jiné tyto případy:

     • Žádáte o vyhlášení konkurzu nebo jste toho času v konkurzu nebo máte rozhodnutí o odložení dluhu (tzv. Debt Relief Order, DRO);
     • Máte individuální dobrovolné ujednání (tzv. Individual Voluntary Agreement, IVA) nebo svěřeneckou listinu (tzv. Trust Deed);
     • Jste přihlášeni do programu řízení dluhu (tzv. Debt Management Programs nebo Debt Arrangement Schemes, DAS).

     Mějte prosím na paměti, že Start Up Loans Company posuzuje každou žádost zvlášť a vyhrazuje si právo zamítnout žádost z jiných úvěrových důvodů, zejména v případech, kdy půjčka pravděpodobně zvýší finanční zadluženost žadatele.

     Pokud se vás týká některý z výše uvedených případů nebo si děláte obavy o svou úvěrovou historii, můžete se obrátit na ratingovou agenturu a vyžádat si úvěrovou zprávu. Níže uvádíme tři hlavní ratingové agentury, které v současné době působí ve Spojeném království, ale upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna.

     Dále je důležité mít na paměti, že ratingové agentury nemají vždy v záznamech stejné informace, takže pokud nesouhlasíte s obsahem své osobní úvěrové zprávy, doporučujeme zkonzultovat záležitost s více než jednou agenturou.

     Popřípadě se můžete obrátit na Citizens Advice Bureau nebo na Money Advice Service, kde vám zdarma poradí, jak si zlepšit záznam v úvěrovém registru. V případě jakýchkoliv dotazů k ověřování bonity nebo žádosti o Start Up Loan se prosím obraťte na naše zákaznické služby.

     CallCredit

     Telefon: 0870 0601414
     Navštívit web

     Equifax PLC

     Telefon: 0870 010 0583
     Navštívit web

     Experian

     Telefon: 0844 4818000
     Navštívit web

     Pomoc pro podnikatele a odborné vedení

      Na jakou podporu mám nárok v průběhu žádosti o půjčku?

      Naši realizační partneři vám budou po ruce během celého procesu. Poradí vám, jak vyplnit formuláře k žádosti a které informace musíte zahrnout. Také vám pomohou sestavit podnikatelský záměr, prognózu cash-flow a základní osobní rozpočet, ať už budete potřebovat pomoc s jejich tvorbou od začátku, nebo jenom budete chtít, aby si je někdo přečetl a zkontroloval.

      Váš realizační partner bude také posuzovat vaši žádost o půjčku a rozhodovat o nároku na Start Up Loan, a proto se při poskytování pomoci zaměří na to, abyste měli co nejlepší šanci na úspěch. Je důležité mít na paměti, že za žádost jste konec konců odpovědní vy sami, a i když se vám realizační partner bude snažit co nejvíce pomoci, ještě to neznamená, že budete mít na půjčku nárok.

      Můžete mi pomoci navrhnout podnikatelský záměr a prognózu cash-flow?

      Ano, váš realizační partner vám s tím ochotně pomůže. Pokud to bude možné, doporučujeme, abyste se nejdříve pokusili navrhnout záměr sami pomocí našich bezplatných vzorů, jelikož to realizačnímu partnerovi pomůže lépe poznat vás i vaši firmu. Ale pokud jste to ještě nikdy nedělali a chtěli byste si nejdříve nechat poradit, určitě vám pomůžeme.

      Jakou pomoc budu mít k dispozici v případě, že moje žádost bude úspěšná?

      Jakmile začnete čerpat Start Up Loan, nabídneme vám individuální odborné vedení. Máte nárok na 15 bezplatných hodin v průběhu prvních 12 měsíců splatnosti půjčky, ale bude na vás a na vašem mentorovi, jak často se budete scházet. Kromě odborného vedení budete mít také nárok na přístup k celé řadě exkluzivních obchodních nabídek od našich obchodních partnerů včetně slevových nabídek, zvýhodněných sazeb a bezplatných reklamních produktů a služeb.

      Kdo je mentor a v čem je pro mě přínosný?

      Mentor je zkušená osoba, která vám může pomoci a poradit s budováním firmy. Na jednu stranu je zakládání firmy vzrušující událostí, ale na druhou jste na to sami a může vás to zejména v raných fázích zahltit, takže je velmi užitečné mít po ruce někoho se zkušenostmi, odbornými znalostmi a jinou perspektivou. Mentor vám nebude říkat, jak řídit firmu; namísto toho vám pomůže naučit se, jak tvořit výhledy a strategie, které vám umožní přijímat správná rozhodnutí pro firmu.

      Zjistěte si více informací o našem programu odborného vedení.

      Jakým způsobem bude odborné vedení poskytováno?

      V zásadě je to na vás a na mentorovi, co vám bude oběma vyhovovat. Někteří naši klienti se v rámci odborného vedení setkávají osobně např. v kavárně, jiným vyhovuje diskuze přes telefon nebo videokonferenci (přes Skype apod.) nebo korespondence přes e-mail. S mentorem se na tom můžete domluvit na prvním setkání. Upozorňujeme, že osobní kontakt nemůžeme vždy zaručit.

      Je odborné vedení podmínkou získání Start Up Loan?

      Ne, odborné vedení není povinné. Ovšem vřele doporučujeme všem našim úspěšným žadatelům o půjčku, aby odborného vedení využili, jelikož většina studií ukazuje na kladnou vazbu mezi přežitím firmy a využitím odborného poradenství. Budete si moci vybrat, kolik podpory bude pro vás dostačující a jak často se budete chtít s mentorem scházet. Jsme si vědomi, že v životě i v práci býváme někdy zaneprázdněni, ale nepodceňujte, jak nesmírně užitečné může být toto externí vedení a podpora.

      Kolik pomoci mohu od mentora žádat?

      Máte nárok na 15 hodin osobního odborného vedení v průběhu prvních 12 měsíců splatnosti půjčky.

      Budu mít k dispozici pomoc, i když dojde k prodlení ve splácení půjčky?

      Ano, pokud se náhodou dostanete do prodlení, můžete vyhledat pomoc u realizačního partnera nebo mentora, ale mějte prosím na paměti, že si budete muset pohovořit také s finančním partnerem, který je správcem vaší půjčky. Pamatujte si, že dodržování splátkového kalendáře není odpovědností ani realizačního partnera, ani mentora. Bez ohledu na vztah se svým mentorem máte stále povinnost splatit Start Up Loan podle splátkového kalendáře, na kterém se dohodnete během procesu podání žádosti.

      Může mentor poskytovat dluhové poradenství?

      Ne, mentor je tu od toho, aby vám poskytoval obecné vedení, a nemůže poskytovat konkrétní rady, např. v oblasti dluhů. Pokud se obáváte, že byste mohli zmeškat nadcházející splátku, nebo jste ji již zmeškali, promluvte si prosím s finančním partnerem a navštivte naše časté dotazy týkající se splátek, kde najdete další tipy na externí služby, které by vám mohly být také užitečné.

      Naši realizační partneri

       Kdo je realizační partner?

       Považujeme za důležité dát všem našim zákazníkům veškeré šance na úspěch, a to jak s žádostmi o Start Up Loan, tak celého podniku. Proto provozujeme celostátní síť organizací se zkušenými obchodními poradci. Kromě toho, že naši realizační partneři pomáhají podnikatelům s přípravou podnikatelského záměru a prognózy cash-flow, posuzují rovněž konečné žádosti o půjčku a úspěšným žadatelům pak poskytují i následné poradenství. Když podáte žádost o Start Up Loan, bude vám přiřazen obchodní poradce, který vám bude během celého procesu k dispozici jako klíčový kontakt v rámci tohoto programu.

       S našimi realizačními partnery úzce spolupracujeme. Působí v různých regionech a oborech na území Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska a jejich povinností je odpovědně rozhodovat, zda půjčku poskytnout. Každému žadateli je přidělen jeden realizační partner, který pokud možno působí v místní oblasti. Mějte prosím na paměti, že v zájmu zajištění co nejefektivnější podpory budete spolupracovat jen s jedním realizačním partnerem a po podání žádosti to nebudete moci změnit.

       Kalkulačka splátek

        Když se vzdám firmy nebo firma přestane obchodovat, musím i přesto splatit půjčku?

        Ano, Start Up Loan je osobní půjčka na podnikatelské účely, a proto nesete osobní odpovědnost za splacení půjčky v její plné výši včetně úroku podle smlouvy o půjčce, kterou jste podepsali, a to bez ohledu na stav firmy nebo vaší funkce v ní. Půjčku můžete splatit bez úroků jedině během prvních 14 dní doby na rozmyšlenou bezprostředně po podepsání smlouvy o půjčce. Pokud se během této doby rozhodnete, že již půjčku nechcete, můžete peníze vrátit, aniž byste museli platit naběhlé úroky. Bližší informace o době na rozmyšlenou najdete ve smlouvě o půjčce.

        Jaká je doba splácení u Start Up Loan?

        Půjčku máte povinnost uhradit v měsíčních splátkách během období jednoho roku až pěti let v závislosti na tom, co si můžete dovolit a jaké máte preference. Na konkrétní době splatnosti se dohodnete během procesu podání žádosti a v případě jejího schválení bude zakotvena ve smlouvě o půjčce.

        Co mám dělat, když si myslím, že zmeškám jednu splátku?

        Měli byste se okamžitě spojit s finančním partnerem a sdělit mu svou situaci. Pokud si myslíte, že nebudete moci uhradit příští splátku, vždy je lepší promluvit si s finančním partnerem, než čekat do zmeškání platby.

        Co se stane, když nebudu hradit splátky?

        V případě nehrazení splátek se naši finanční partneři řídí standardní tržní praxí a uplatňují spravedlivý a přiměřený přístup. Pokud neuhradíte svou splátku, finanční partner se vás pokusí zkontaktovat a zjistit důvody neuhrazení splátky. Zároveň se s vámi dohodne na přiměřeném a spravedlivém ujednání ohledně toho, jak to budete řešit, abyste v budoucnu dokázali plnit své závazky. Následně dostanete e-mail nebo dopis s tím, že jste zmeškali splátku a co bude nutné udělat k nápravě této situace.

        Pokud se finančnímu poradci nepodaří se s vámi spojit ani po několika pokusech, mohou se pokusit získat neuhrazené platby jinými způsoby, např. podáním návrhu k vydání rozhodnutí krajského soudu (County Court Judgment, CCJ) nebo předáním případu schválené inkasní agentuře. Pokud nevíte, kdo je váš finanční partner, podívejte se do smlouvy o půjčce.

        Myslím, že mám finanční potíže a potřebuji pomoc se správou financí. Co můžu dělat?

        Nebojte se, existuje spousta bezplatných a nestranných organizací poskytujících dluhové poradenství, které vám rády pomohou. Start Up Loans Company úzce spolupracuje s etablovanou dluhovou nadací Money Advice Trust, která nabízí tyto služby:

        The national debt line

        • Odborníci na dluhové poradenství, kteří pomáhají osobám zlepšit jejich situaci. S řízením dluhů již pomohli milionům lidí.

        The business debt line

        • Jedinečná služba na pomoc živnostníkům a malým firmám s řízením dluhů.

        Další zdroje bezplatného a nestranného dluhového poradenství:

        Realizační partner vám sice pomůže a poradí s firmou a Start Up Loan, ale nemůže poskytovat nezávislé dluhové poradenství. To musíte vyhledat u výše uvedených organizací.

        *Poznámka: Start Up Loans Company neschvaluje společnosti, které účtují poplatky za své dluhové poradenství nebo plány řízení dluhů. Pokud se s vámi spojila nějaká taková společnost, okamžitě nás kontaktujte.

        Dostal/a jsem od realizačního partnera nebo finančního poradce oznámení o neuhrazené splátce. Co mám dělat?

        Je důležité, abyste vždy odpověděli na veškerá oznámení o zmeškaných platbách co nejdříve. Úplné kontaktní údaje budou uvedeny na zaslaném oznámení.

        Co se stane, když neodpovím na oznámení o zmeškaných platbách nebo nedodržím splátkový kalendář?

        Je důležité, abyste vždy odpověděli na veškerá oznámení, která dostanete, a dodržovali splátkový kalendář. Stejně jako u ostatních spotřebních finančních produktů může vést neplacení splátek k následujícím krokům proti vaší osobě:

        • Oznámení ratingové agentuře o dlužných částkách, což může ovlivnit vaše úvěrové hodnocení a schopnost získat zboží, služby nebo určité druhy zaměstnání.
        • Zásah externí inkasní agentury, která pomáhá vymáhat dlužné částky.
        • Zahájení trestního řízení včetně rozsudku krajského soudu (County Court Judgment).

        Dostal/a jsem korespondenci od inkasní agentury. Co mám dělat?

        Pokud jste neuhradili dohodnuté splátky, může vás kontaktovat jedna z našich schválených inkasních agentur. Do odvolání bude dohlížet na splácení půjčky a spolu s vámi vypočítá pravidelné splátky nebo vás odkáže na relevantní externí poradnu, kde vám poradí, jak dluhy uhradit. Proto byste se měli s agenturou spojit a proces co nejdříve začít. Upozorňujeme, že jakmile jednou do procesu zasáhne inkasní agentura, Start Up Loans Company and realizační partneři ve většině případů již nebudou moci zasahovat do vaší půjčky.

        The Start Up Loans Company

         Start Up Loans Company – kdo jsme?

         Start Up Loans Company byla založena v září 2012 se záměrem pomoci novým firmám nebo začínajícím podnikům ve Spojeném království získat dostupné finance a odborné poradenství k zahájení a rozvoji podnikání. Jsme pobočkou British Business Bank a zajišťujeme vládní program Start Up Loans, který financuje a podporuje firmy, které nemají přístup k jiným formám financování.

         Jakou má Start Up Loans Company vazbu na vládu?

         Program Start Up Loans je financován britskou vládou. Start Up Loans Company je členem skupiny British Business Bank. British Business Bank plc je rozvojová banka, kterou plně vlastní vláda Spojeného království.

         Kde sídlí Start Up Loans Company?

         Sídlo společnosti: (Companies House)
         The Start-Up Loans Company
         Steel City House
         West Street
         Sheffield
         S1 2GQ

         Odvolací proces

          Byla mi zamítnuta žádost na základě ověření bonity – mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

          Ano, odvolat se můžete do 30 dní od data oznámení výsledku rozhodnutí.

          Tímto datem je den, kdy obdržíte e-mail s oznámením výsledku.

          Jak se mohu odvolat proti rozhodnutí na základě ověření bonity?

          Naším závazkem je poskytovat odpovědné půjčky a v rámci toho prověřujeme předchozí finanční chování každého klienta a to, zda si může v současné době půjčku dovolit. Z toho důvodu nemůžeme poskytovat půjčku jedincům s určitými problémy s bonitou (chcete-li se dozvědět více o tom, jak se rozhodujeme na základě klientovy bonity, klikněte sem). Proto žádáme klienty, aby si před podáním odvolání ověřili, zda jsou údaje uchovávané ratingovými agenturami správné.

          Pokud jsou údaje v úvěrové zprávě nesprávné, budete to muset vyřešit s ratingovou agenturou ještě před tím, než rozhodneme o vašem odvolání, jelikož k ověření bonity používáme jejich údaje. V případě potřeby pak můžeme uvážit, zda přezkoumat naše rozhodnutí na základě provedených oprav v úvěrové zprávě klienta.

          Pro bližší informace o vaší úvěrové historii navštivte Experian.

          Odvolání můžete podat přes SUL vyplněním našeho formuláře.

          Pokud se rozhodnete pro odvolání, požádáme vás, abyste nám poskytli úvěrovou zprávu a opodstatněné důvody, proč bychom se měli vaším odvoláním zabývat.

          Byla mi zamítnuta žádost na základě opětovného ověření bonity – mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

          Ano, odvolat se můžete do 30 dní od data oznámení výsledku rozhodnutí.

          Tímto datem je den, kdy obdržíte e-mail s oznámením výsledku.

          Jak se mohu odvolat proti rozhodnutí na základě opětovného ověření bonity?

          Můžete se obrátit na realizačního partnera telefonicky nebo e-mailem, jejich údaje najdete na zákaznickém portálu nebo v posledním e-mailu, popř. nás můžete kontaktovat přes SUL vyplněním našeho formuláře.

          Prostudujeme důvod zamítnutí. Důvodů zamítnutí může být spousta, včetně změny v majetkovým poměrech od posledního ověření bonity, což s ohledem na naši zásadu odpovědného půjčování může být důvod, proč byla vaše žádost od té doby zamítnuta.

          Mohu se odvolat proti rozhodnutí na základě výsledku posouzení?

          Ano, odvolat se můžete do 30 dní od data oznámení výsledku rozhodnutí přes realizačního partnera.

          Tímto datem je den, kdy obdržíte e-mail s oznámením výsledku.

          Jak se mohu odvolat proti rozhodnutí na základě výsledku posouzení?

          Můžete se obrátit na realizačního partnera telefonicky nebo e-mailem, jejich údaje najdete na zákaznickém portálu nebo v posledním e-mailu.

          Pokud se rozhodnete pro odvolání, požádáme vás, abyste poskytli opodstatněné důvody, proč si myslíte, že jejich původní rozhodnutí je chybné. Na podporu svého odvolání nám budete moci poskytnout také dodatečné informace.

          Realizační partner vám pomůže zjistit, jaké dodatečné informace budete potřebovat.

          Jak probíhá odvolání proti rozhodnutí na základě posouzení?

          Realizační nezávisle posoudí vaše odvolání, v rámci něhož prostuduje původní žádost a veškeré nové informace, které poskytnete na podporu svého odvolání.

          Jelikož všechny žádosti nejdříve procházejí dvojitým posouzením, rozhodnutí je odvoláním jen zřídkakdy zvráceno.

          Pokud vašemu odvolání nebude vyhověno, budete moci požádat znovu za 6 měsíců od data původního rozhodnutí, což vám poskytne čas na zlepšení životaschopnosti firmy a vyřešení problémů s dostupností půjčky.

          Pokud vaše odvolání bude schváleno, pak bude vaše žádost zpracována normálně a realizační partner vás provede dalšími kroky.