Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Dogfen Cwestiynau Cyffredin

Welsh Language Version

Ad-daliadau Benthyciad

Os ydw i’n tynnu allan o’r busnes neu os yw’r busnes yn rhoi’r gorau i fasnachu, a oes rhaid i mi ad-dalu’r benthyciad?

Oes, benthyciad personol a ddefnyddir at ddibenion busnes yw Start Up Loan ac felly rydych chi’n bersonol yn atebol am ad-dalu’r benthyciad llawn a’r llog yn unol â’r Cytundeb Benthyciad a lofnodwyd gennych, waeth beth yw statws eich busnes neu’ch swydd ynddo. Yr unig amser y gallwch ad-dalu’ch benthyciad heb orfod talu unrhyw log yw yn ystod y cyfnod ailfeddwl 14 diwrnod, yn syth ar ôl llofnodi’ch Cytundeb Benthyciad. Yn ystod y cyfnod hwn, os penderfynwch nad ydych eisiau eich benthyciad mwyach gallwch ddychwelyd yr arian ac ni fyddwch yn atebol am unrhyw ran o’r llog yr ydych wedi’i gronni. Gweler eich Cytundeb Benthyciad i gadarnhau manylion eich cyfnod ailfeddwl.

Beth yw’r cyfnod ad-dalu ar gyfer Start Up Loan?

Mae’n ofynnol i chi wneud ad-daliadau misol dros gyfnod o un i bum mlynedd, yn dibynnu ar eich fforddiadwyedd a’r hyn sydd orau gennych. Bydd yr union gyfnod yn cael ei gytuno fel rhan o’r broses gwneud cais ac yn cael ei ddogfennu yn eich Cytundeb Benthyciad os yw eich cais yn llwyddiannus.

Beth ddylwn ei wneud os ydw i’n meddwl fy mod am golli ad-daliad benthyciad?

Dylech gysylltu â’ch Partner Cyllid yn syth i roi gwybod iddynt am eich sefyllfa. Mae’n well bob amser eich bod chi’n siarad â’ch Partner Cyllid os ydych chi’n credu efallai na fyddwch chi’n gallu gwneud eich ad-daliad nesaf yn hytrach nag aros nes bydd y taliad yn cael ei fethu.

Beth sy’n digwydd os ydw i’n methu â thalu ad-daliadau fy menthyciad?

Mae ein Partneriaid Cyllid yn dilyn arfer safonol y farchnad pan mae ad-daliadau benthyciad yn cael eu colli ac yn cymryd agwedd deg a resymol. Os nad ydych yn gwneud ad-daliad bydd eich Partner Cyllid yn ceisio cysylltu â chi i weld pam fod y taliad wedi’i golli. Byddant hefyd yn gweithio gyda chi i ddod i gytundeb rhesymol a theg ynghylch sut byddwch yn delio â’r peth ac yn cyflawni eich rhwymedigaethau yn y dyfodol. Dilynir hyn gydag e-bost a/neu lythyr yn nodi bod ad-daliad(au) wedi’i fethu ac yn amlinellu’r hyn sydd angen ei wneud i adfer y sefyllfa.

Os na all eich Partner Cyllid gysylltu â chi ar ôl ceisio dro ar ôl tro, yna gall geisio adennill y taliadau sy’n ddyledus trwy amryw o ffyrdd megis, ond heb fod yn gyfyngedig i, gwneud cais i gyhoeddi Dyfarniad Llys Sirol (CCJ) neu gyfeirio’ch achos at Asiant Casglu Dyledion cymeradwy. Os nad ydych yn siŵr pwy yw eich Partner Cyllid, edrychwch ar eich Cytundeb Benthyciad.

Rwy’n meddwl fy mod yn profi anawsterau ariannol ac angen cymorth i reoli fy nghyllid. Beth allaf ei wneud?

Peidiwch â phoeni mae yna ddigon o sefydliadau sy’n gallu cynnig cyngor ar ddyledion diduedd am ddim. Mae The Start Up Loans Company yn gweithio’n agos gydag elusen dyledion flaenllaw, sef yr Ymddiriedolaeth Cyngor Ariannol, sy’n cynnig y gwasanaethau canlynol:

  • Y Llinell Ddyled Genedlaethol:
    Arbenigwyr ar ddyled sy’n ymrwymedig i helpu unigolion i wella eu sefyllfa. Mae miliynau o bobl eisoes wedi cael cymorth i reoli eu dyledion.
  • Y llinell dyledion busnes:
    Gwasanaeth unigryw sy’n helpu pobl hunan-gyflogedig a busnesau bach i reoli eu dyledion.

Mae yna fanylion ffynonellau eraill o gyngor ar ddyledion diduedd am ddim isod:

Er bod eich Partner Cyflenwi yn gallu darparu cymorth ac arweiniad mewn perthynas â’ch busnes a’ch Start Up Loan, ni all ddarparu cyngor annibynnol ar ddyledion. Dylech gysylltu â’r sefydliadau uchod am gyngor o’r fath.

*Sylwch: Nid yw’r Start Up Loans Company yn cymeradwyo unrhyw gwmnïau rheoli dyledion sy’n codi ffioedd am gyngor ar ddyledion neu gynlluniau talu i reoli dyled. Cysylltwch â ni ar unwaith os yw cwmni o’r fath yn cysylltu â chi.

Rwyf wedi cael Hysbysiad Diffyg Talu gan fy Mhartner Cyflenwi neu Bartner Cyllid. Beth ddylwn i ei wneud?

Mae’n bwysig eich bod yn ymateb i unrhyw hysbysiadau diffyg talu mor fuan â phosib. Bydd manylion cysylltu llawn yn cael eu nodi ar yr hysbysiad.

Beth sy’n digwydd os na fyddaf yn ymateb i hysbysiadau diffyg talu neu ddim yn cadw i fyny gydag ad-daliadau?

Mae’n bwysig eich bod yn ymateb i unrhyw hysbysiadau a gewch ac yn cadw i fyny â’ch ad-daliadau. Fel unrhyw gynnyrch cyllid i ddefnyddwyr rheoledig, gall peidio â chwrdd â’r ad-daliadau gofynnol arwain at un neu fwy o’r camau isod yn eich erbyn:

  • Gellir hysbysu Asiantaethau Gwirio Credyd am unrhyw symiau sy’n ddyledus, a allai effeithio ar eich statws credyd a’ch gallu i gael nwyddau, gwasanaethau neu fathau penodol o gyflogaeth.
  • Gallai asiantaeth casglu trydydd parti ymyrryd i helpu i adennill unrhyw symiau sy’n ddyledus.
  • Gallai achos cyfreithiol gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, Ddyfarniad Llys Sirol gychwyn.
Rwyf wedi cael gohebiaeth gan Asiantaeth Casglu Dyledion. Beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych wedi methu â gwneud yr ad-daliadau y cytunwyd arnynt, efallai y bydd un o’n Hasiantaethau Casglu Dyledion cymeradwy yn cysylltu â chi. Hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, byddant yn goruchwylio’ch benthyciad trwy eich helpu i gyfrifo’ch ad-daliadau rheolaidd neu eich cyfeirio at gyngor allanol perthnasol er mwyn adennill y costau hyn. Felly, dylech gysylltu â’r asiantaeth cyn gynted â phosibl i ddechrau’r broses hon. Sylwch: yn y rhan fwyaf o achosion, unwaith y bydd Asiantaeth Casglu Dyledion wedi ymyrryd yn y broses, ni fydd The Start Up Loans Company a’n Partneriaid Cyflenwi yn gallu gwneud sylwadau pellach am eich benthyciad.