Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Cwestiynau Cyffredin

Welsh Language Version

Gwiriadau Credyd

Beth yw gwiriad credyd?

Gwiriad credyd yw adolygiad o’ch ymddygiad ariannol blaenorol a phresennol sy’n ystyried unrhyw gredyd a gofnodwyd yn erbyn eich enw (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gardiau credyd, biliau cyfleustodau, contractau ffôn symudol a morgeisi). Fel benthyciwr cyfrifol, mae The Start Up Loans Company yn gwneud gwiriadau credyd er mwyn osgoi cynyddu dyled ariannol a allai orlwytho benthyciwr unigol.

Pwy sy’n gwneud gwiriadau credyd?

Os ydych yn gwneud cais am Start Up Loan, fel rhan o’r broses ymgeisio, byddwn yn gwneud gwiriad credyd ar eich rhan, ar yr amod eich bod wedi rhoi eich caniatâd yn unol â’n Polisi Preifatrwydd a Rhannu Data.

Sylwch: ar ôl i wiriad credyd gael ei wneud, nid yw ein tîm yn gallu trafod manylion penodol o’ch adroddiad credyd gyda chi. Os oes gennych bryderon ynghylch eich hanes credyd, bydd angen i chi gysylltu ag Asiantaeth Gwirio Credyd i ofyn am gopi o’ch Adroddiad Credyd a mynd i’r afael ag unrhyw bryderon gyda nhw’n uniongyrchol.

Isod mae rhestr o’r tair prif Asiantaeth Gwirio Credyd sy’n gweithredu yn y DU ar hyn o bryd ond sylwch, efallai y codir ffi fach arnoch os dewiswch wneud hyn. Mae hefyd yn bwysig cofio nad yw Asiantaethau Gwirio Credyd bob amser yn cadw’r un wybodaeth ar ffeil, felly efallai yr hoffech ymgynghori â mwy nag un os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch cynnwys eich Adroddiad Credyd personol.

CallCredit
Ffôn: 0870 0601414
Ymweld â’r wefan

Equifax PLC
Ffôn: 0870 010 0583
Ymweld â’r wefan

Experian
Ffôn: 0844 4818000
Ymweld â’r wefan

A yw’r gwiriad yn wiriad credyd personol neu’n wiriad credyd busnes?

Benthyciadau personol yw Start Up Loans felly mae’r gwiriad credyd rydym yn ei wneud yn wiriad credyd personol.

A fydd gwiriad credyd yn effeithio ar fy sgôr credyd?

Pan fydd gwiriad credyd yn cael ei gwblhau fel rhan o’ch cais am Start Up Loan, mae’n gadael ‘ôl troed’ ar eich adroddiad credyd sy’n dangos eich bod wedi gwneud cais am gyllid. Gallai hyn effeithio ar eich sgôr credyd; fodd bynnag mae sgôr credyd unigolyn yn cynnwys llawer o wahanol ffactorau sy’n rhoi golwg gyfun o’ch ymddygiad ariannol (megis ceisiadau eraill am gredyd, unrhyw gredyd a sicrhawyd yn flaenorol a’ch hanes o wneud ad-daliadau credyd ac ati). Os bydd eich cais am Start Up Loan yn llwyddiannus bydd yn ymddangos ar eich Adroddiad Credyd personol, ynghyd ag unrhyw ad-daliadau a wnewch, am o leiaf chwe blynedd.

Am ba mor hir mae gwiriad credyd yn ddilys?

Bydd unrhyw wiriadau credyd sy’n cael eu cynnal fel rhan o’ch cais am Start Up Loan yn ddilys am gyfnod o dri mis yn unig. Os nad yw eich cais wedi’i gwblhau erbyn hynny, bydd rhaid i ni gynnal gwiriad credyd newydd. Yn y rhan fwyaf o achosion, cynhelir gwiriad credyd yn gynnar fel y gallwch fod yn hyderus ynghylch eich cymhwysedd i wneud cais am Start Up Loan cyn buddsoddi eich amser yng ngweddill y broses ymgeisio. Mae hyn yn golygu y bydd gennych hyd at dri mis i gwblhau eich dogfennau busnes a phersonol, fel eich Cynllun Busnes, Rhagolwg Llif Arian a’ch Cyllideb Oroesi Bersonol, a fydd yn sail i’r asesiad. Oherwydd hyn, rydym yn eich annog i feddwl yn ofalus am yr amser mwyaf priodol i ddechrau eich cais.

A allaf wneud cais am Start Up Loan os oes gennyf hanes credyd gwael neu broblemau credyd?

Ni fydd hanes credyd gwael o reidrwydd yn eich atal rhag sicrhau Start Up Loan; fodd bynnag, mae’n sicr yn ffactor a fydd yn cael ei ystyried fel rhan o’n proses asesu. Rydym wedi ymrwymo i fenthyca cyfrifol ac, fel rhan o hyn, rydym yn adolygu ymddygiad ariannol blaenorol pob ymgeisydd a’i allu presennol i fforddio’r benthyciad.

Am y rheswm hwn, ni allwn fenthyg i unigolion â rhai problemau credyd. Mae’r rhain yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig, i’r canlynol:

  • Rydych yn gwneud cais am fethdaliad neu’n fethdalwr ar hyn o bryd neu ar Orchymyn Rhyddhau o Ddyled (DRO)
  • Mae gennych Gytundeb Gwirfoddol Unigol (IVA) neu Weithred Ymddiriedolaeth (Trust Deed) gyfredol
  • Rydych ar Raglenni Rheoli Dyled neu Gynlluniau Trefniant Dyled (DAS)

Sylwch: mae The Start Up Loans Company yn asesu pob cais yn ôl ei deilyngdod ei hun ac yn cadw’r hawl i wrthod ceisiadau am resymau eraill sy’n gysylltiedig â chredyd, yn enwedig mewn achosion lle mae benthyca yn debygol o gynyddu dyled ariannol a allai orlwytho unigolyn.

Os yw unrhyw un o’r uchod yn berthnasol i chi, neu os ydych chi’n poeni am eich hanes credyd, gallwch adolygu’ch Adroddiad Credyd trwy ymgynghori ag Asiantaeth Gwirio Credyd. Isod mae rhestr o’r tair prif Asiantaeth Gwirio Credyd sy’n gweithredu yn y DU ar hyn o bryd ond sylwch, efallai y codir ffi fach arnoch os dewiswch wneud hyn.

Mae hefyd yn bwysig cofio nad yw Asiantaethau Gwirio Credyd bob amser yn cadw’r un wybodaeth ar ffeil, felly efallai yr hoffech ymgynghori â mwy nag un os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch cynnwys eich Adroddiad Credyd personol.

CallCredit
Ffôn: 0870 0601414
Ymweld â’r wefan

Equifax PLC
Ffôn: 0870 010 0583
Ymweld â’r wefan

Experian
Ffôn: 0844 4818000
Ymweld â’r wefan

Gallwch hefyd gysylltu â Chyngor ar Bopeth neu’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol am gyngor am ddim ar sut i wella eich cofnod credyd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am wiriadau credyd neu wneud cais am Start Up Loan, cysylltwch â’n tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid