Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Często Zadawane Pytania

Polish Language Version

Proces składania wniosków

Nie mam jeszcze pomysłu na firmę. Czy mimo wszystko mogę złożyć wniosek o kredyt?

Celem programu kredytowego Start Up Loans jest udzielanie wsparcia osobom zakładającym lub rozwijającym swoje firmy. Dlatego, chociaż prowadzenie działalności nie stanowi wymogu kwalifikującego do uzyskania kredytu, aby złożyć wiosek, należy mieć pomysł na własną firmę.

W ramach procesu składania wniosków należy przedstawić plan biznesowy oraz prognozę przepływów pieniężnych. Nie należy się tym niepokoić. Po zarejestrowaniu wnioskującego i wyznaczeniu jednego z naszych partnerów realizujących do udzielania mu pomocy, doradca biznesowy może udzielić wskazówek odnośnie przygotowania wymaganych dokumentów. Zapewniamy również szereg użytecznych poradników, które mogą okazać się pomocne po przystąpieniu do opracowywania wniosku.

Zalecamy złożenie wniosku w czasie, kiedy fundusze okażą się pomocne do uruchomienia firmy, a wnioskodawca będzie dysponować czasem na przygotowanie dokumentów biznesowych. Jeśli na tym etapie wnioskodawca zechce skorzystać jedynie z doradztwa, zalecamy wykorzystanie rządowego narzędzia wsparcia biznesowego lub skontaktowanie się z infolinią wsparcia biznesowego pod numerem telefonu 0800 998 1098. Każda z tych form skieruje wnioskodawcę do właściwych służb pomocowych.

Mam pomysł na firmę lub posiadam działającą firmę. Czy mogę złożyć wniosek o kredyt Start Up Loans?

Tak. Celem programu Start Up Loans jest wspieranie osób, które pragną założyć firmę lub już ją prowadzą, o ile jej działalność nie przekracza okresu dwóch lat.

W ramach procesu składania wniosku należy przedstawić plan biznesowy i prognozę przepływów pieniężnych. Nie należy się tym niepokoić. Po zarejestrowaniu danych wnioskującego i wyznaczeniu jednego z naszych partnerów realizujących do udzielania mu pomocy, doradca biznesowy może udzielić wskazówek odnośnie przygotowania wymaganych dokumentów. Zapewniamy również szereg użytecznych poradników, które mogą okazać się pomocne po przystąpieniu do opracowywania wniosku.

Zalecamy złożenie wniosku w czasie, kiedy fundusze okażą się pomocne do uruchomienia firmy, a wnioskodawca będzie dysponować czasem na przygotowanie dokumentów biznesowych.

Jeśli na tym etapie wnioskodawca zechce skorzystać jedynie z doradztwa, zalecamy wykorzystanie rządowego narzędzia wsparcia biznesowego lub skontaktowanie się z infolinią wsparcia biznesowego pod numerem telefonu 0300 456 3565. Każda z tych form skieruje wnioskodawcę do właściwych służb pomocowych.

Czy mój wniosek będzie podlegać opłatom?

Nie. Wnioski o przyznanie kredytu Start Up Loan nigdy nie są obciążane opłatami, ani przez partnerów realizujących, ani przez nas. Wnioskodawca nie jest również obciążany opłatami ani kosztami za pomoc uzyskaną podczas procesu składania wniosku oraz po jego zakończeniu. Jedyną kwotą do zapłaty będą spłaty miesięcznych rat, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. W razie otrzymania jakichkolwiek żądań o dokonanie na rzecz firmy Start Up Loans Company płatności innych niż uzgodnione miesięczne spłaty kredytu należy bezzwłocznie skontaktować się z nami.

Jak długo trwa proces składania wniosku?

Ponieważ firmy różnią się od siebie, nie możemy określić długości procesu składania wniosku. Dobrze przygotowanym klientom może to zająć nie więcej niż dwa – trzy tygodnie, inni klienci mogą wymagać więcej pomocy przy sporządzaniu wymaganych dokumentów, co może zająć od dwóch do trzech miesięcy, a nawet dłużej. Staramy się zapewnić wnioskodawcy jak najwyższą kontrolę nad procesem, więc im lepiej jest przygotowany, tym krócej trwa proces składania wniosku.

Jeśli podczas składania wniosku zostanie przedstawiona końcowa lub robocza wersja planu finansowego i prognozy przepływów pieniężnych, partnerowi realizującemu łatwiej będzie podjąć decyzję o zakresie wymaganej pomocy. Należy pamiętać, że zespół ds. obsługi klienta oraz nasi partnerzy realizujący starają się odpowiedzieć na zadawane pytania w ciągu pięciu dni roboczych.

Jakie czynniki brane są pod uwagę podczas oceny wniosku?

Podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie kredytu Start Up Loan partner realizujący bierze pod uwagę trzy główne obszary: wartość kredytu, zdolność nabywczą wnioskodawcy oraz rentowność firmy.

Wartość kredytu: W ramach składanego wniosku należy poddać się kontroli zdolności kredytowej, która stanowi przegląd byłych i obecnych zobowiązań finansowych. Firma Start Up Loans Company, jako odpowiedzialny kredytobiorca, prowadzi kontrole zdolności kredytowej, aby uniknąć narastającego zadłużenia finansowego, które mogłoby przeciążyć kredytobiorcę.

Osobista zdolność nabywcza: Ponieważ kredyty Start Up Loans są kredytami osobistymi wykorzystywanymi na potrzeby firmy, kredytobiorca jest odpowiedzialny za spłatę kredytu, nawet w przypadku zmiany planów biznesowych w przyszłości. Ponieważ kredyty Start Up Loans nie wymagają zabezpieczenia (nie należy przedstawiać żadnych zabezpieczeń gwarantujących ich spłatę), kredytobiorca zobowiązany jest do pełnej spłaty kredytu wraz z narosłymi odsetkami, zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Osobisty budżet przetrwania, który należy załączyć do wniosku i który przedstawia główne źródła dochodu osobistego oraz comiesięczne koszty, pomaga w dokonaniu oceny.

Rentowność firmy: Kluczowym czynnikiem decydującym o przyznaniu kredytu jest pewność, że firma będzie generować środki wystarczające na spłatę miesięcznych rat. Aby można było przeprowadzić ocenę rentowności firmy, wnioskodawca musi wykazać istnienie wystarczającego popytu na swoje produkty i/lub usługi oraz zasadną możliwość osiągnięcia wszystkich celów założonych w planie biznesowym oraz prognozie przepływów pieniężnych. Nie należy się niepokoić, jeśli te dokumenty nie były opracowywane w przeszłości. Należy zapoznać się z bezpłatnymi wzorami i przewodnikami, pamiętając, że doradca biznesowy zapewnia pomoc na tym etapie procesu składania wniosku.

Czy podczas składania wniosku dostępna będzie pomoc?

Tak. Nasi partnerzy realizujący służą wsparciem w ciągu całego procesu wnioskowania o kredyt. Udzielają oni porad dotyczących wypełniania formularzy wniosku oraz informacji, które muszą zostać załączone. Mogą również pomóc w opracowaniu planau biznesowego, prognozy przepływów pieniężnych oraz osobistego budżetu przetrwania, niezależnie od tego, czy należy je opracować od podstaw, czy przejrzeć je i sprawdzić, czy mają sens.

Ponieważ partner realizujący będzie również oceniać wniosek kredytowy pod kątem spełniania wymogów uzyskania kredytu Start Up Loan, jego pomoc będzie koncentrować się na skuteczności składanego wniosku. Należy pamiętać, że ostatecznie to wnioskodawca odpowiada za wniosek i chociaż partner realizujący może dokładać wszelkich starań, jego pomoc nie zagwarantuje przyznania kredytu.

Więcej informacji można znaleźć w często zadawanych pytaniach na temat wsparcia biznesowego oraz mentoringu.

Kto będzie rozpatrywać wniosek i podejmować decyzję, czy kredyt Start Up Loan zostanie mi przyznany?

Partner realizujący dokona przeglądu wniosku i podejmie decyzję dotyczącą przyznania kredytu. Przekazujemy wszystkim partnerom realizującym zestaw kryteriów zapewniających spójne zasady oceny wniosków w całej sieci, jednak każdy partner realizujący opiera ostateczną decyzję na indywidualnej zdolności kredytowej, zdolności nabywczej oraz skuteczności planu biznesowego danego wnioskodawcy.

Jaki może być powód odrzucenia mojego wniosku?

Istnieje szereg powodów, dla których wniosek może zostać odrzucony. Jako odpowiedzialny kredytodawca określamy dwa kluczowe kryteria, na podstawie których podejmujemy decyzję o przyznaniu kredytu. Pierwszy dotyczy indywidualnej zdolności nabywczej wnioskodawcy (czy będzie on w stanie zapewnić spłatę wymaganych rat), drugi dotyczy skuteczności jego planów biznesowych oraz prognozy przepływów pieniężnych (czy będzie w stanie skutecznie osiągnąć wszystkie cele założone w swoich planach i czy jego pomysł na firmę spotka się z odpowiednim popytem na rynku).

Czy w razie odrzucenia wniosku mogę ponownie ubiegać się o kredyt?

Jeśli wniosek zostanie odrzucony, można go będzie złożyć ponownie po upływie sześciu miesięcy. Ten czas przeznaczony jest na dokonanie przeglądu wniosku i poprawę tych obszarów, które uniemożliwiły wcześniejsze przyznanie kredytu.

W razie podjęcia decyzji o ponownym złożeniu wniosku konieczne będzie skontaktowanie się z tym samym partnerem realizującym, który oceniał pierwszy wniosek. Dokona on ponownej oceny wniosku. Prosimy o współpracę z tym samym partnerem realizującym, ponieważ posiada on szczegółową wiedzę na temat firmy oraz sytuacji osobistej wnioskodawcy.

W ramach ponownej oceny wymagane jest wykazanie partnerowi realizującemu zmiany okoliczności lub odniesienie się do zastrzeżeń przedstawionych w pierwotnym piśmie odmownym. Wymagane może być również złożenie aktualnej dokumentacji osobistej i firmowej oraz poddanie się wszystkim wymaganym kontrolom.

Czy muszę posiadać firmowe konto bankowe, aby otrzymać ten kredyt?

Nie, takie konto nie jest wymagane, a w razie jego posiadania kredyt Start Up Loan i tak nie mógłby być na nie przesłany. Kredyt Start Up Loan jest kredytem osobistym, należy więc przedstawić dane osobistego konta bankowego, na które kredyt zostanie przesłany, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Złożyłem wniosek o przyznanie kredytu Start Up Loan, nie otrzymałem jednak żadnej odpowiedzi.

W razie braku kontaktu w ciągu dwóch dni roboczych należy skontaktować się z zespołem ds. obsługi klienta, przedstawiając swoje dane kontaktowe, aby można było uzyskać dalszą pomoc.

Czy mogę wycofać wniosek przed przyznaniem kredytu?

Tak. Wniosek można wycofać w dowolnym momencie przed przyznaniem kredytu. Po przyznaniu kredytu można z niego zrezygnować w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy kredytowej. Jeśli w tym okresie zostanie podjęta decyzja o rezygnacji z kredytu, można zwrócić środki bez ponoszenia odpowiedzialności za narosłe odsetki. Informacje dotyczące okresu odstąpienia od umowy można sprawdzić w umowie kredytowej. Należy pamiętać, że po upływie okresu umożliwiającego odstąpienie od umowy kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty pełnej kwoty kredytu wraz z odsetkami.