Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Często Zadawane Pytania

Polish Language Version

Kryteria kwalifikujące

Czy wszystkie firmy uprawnione są do ubiegania się o kredyt Start Up Loan?

Kredyty Start Up Loans przeznaczone są na zakładanie nowych lub rozwijanie istniejących firm, które prowadzą działalność przez okres krótszy niż 24 miesiące. Chociaż wspieramy większość rodzajów działalności gospodarczej, nie możemy służyć pomocą w niektórych przypadkach. Pełną listę wykluczonych rodzajów działalności można znaleźć na stronie dotyczącej kryteriów kwalifikacyjnych.

Czy mogę ubiegać się o kredyt, mając niską zdolność kredytową?

Niska zdolność kredytowa nie musi stanowić przeszkody w uzyskaniu kredytu Start Up Loan, sprawdzamy jednak historię kredytową wszystkich wnioskodawców. Start Up Loans Company przestrzega zasad odpowiedzialnego finansowania, dlatego musi upewnić się, że osoby ubiegające się o kredyt będą w stanie go spłacić.

Kredyt Start Up Loan nie jest przyznawany osobom, które:

 • składają wniosek o ogłoszenie upadłości, zostały uznane za niewypłacalne lub uzyskały nakaz kasacji długu (Debt Relief Order – DRO)
 • podpisały dobrowolną ugodę z wierzycielami (Individual Voluntary Agreement – IVA) lub umowę powierniczą (Trust Deed)
 • objęte są programem zarządzania długiem (Debt Management) lub programem restrukturyzacji długu (Debt Arrangement Schemes – DAS)

Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej dedykowanej stronie internetowej dotyczącej sprawdzania zdolności kredytowej.

Uzyskałem nakaz kasacji długu (DRO), czy mogę złożyć wniosek?

Osoby, które uzyskały nakaz kasacji długu podlegają ograniczeniom dotyczącym zakładania i promowania firm oraz pełnienia funkcji dyrektora. Te ograniczenia mogą utrudniać zarządzanie firmą, a co za tym idzie spłatę wszelkich kredytów wziętych na jej działalność.

Start Up Loans Company oraz jej partnerzy handlowi są odpowiedzialnymi kredytodawcami, którzy starają się nie pogarszać sytuacji kredytowej wnioskodawców poprzez zwiększanie ich zadłużenia finansowego. Nie możemy więc udzielać wsparcia kredytowego osobom, które są w dalszym ciągu objęte nakazem kasacji długu.

Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej dedykowanej stronie internetowej dotyczącej sprawdzania zdolności kredytowej.

Jestem objęty programem zarządzania długiem (DMP), czy mogę złożyć wniosek?

Niestety, nie będziemy mogli rozpatrzyć wniosku, dopóki zadłużenie nie zostanie w pełni spłacone. Start Up Loans Company jest odpowiedzialnym kredytodawcą, nie udziela więc kredytu, który mógłby pogłębić zadłużenie osoby składającej wniosek.

Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej dedykowanej stronie internetowej dotyczącej sprawdzania zdolności kredytowej..

Dlaczego kredyt nie jest udzielany osobom z określonymi problemami kredytowymi?

Firma Start Up Loans Company oraz jej pośrednicy są odpowiedzialnymi kredytodawcami, dla których ważne jest niepogarszanie bieżącej sytuacji kredytowej wnioskodawców poprzez zwiększanie ich zadłużenia finansowego.

Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej dedykowanej stronie internetowej dotyczącej  sprawdzania zdolności kredytowej.

Czy mogę złożyć wniosek o kredyt, jeśli utrzymuję się obecnie z zasiłków?

Otrzymywanie zasiłków nie musi stanowić przeszkody w uzyskaniu kredytu Start Up Loan, nie możemy jednak udzielać indywidualnych wskazówek dotyczących uprawnień do zasiłków. Informacje na ten temat można uzyskać w Job Centre Plus.

Czy kwalifikuję się do złożenia wniosku, jeśli kupuję istniejącą firmę?

Tak. Osoby kupujące istniejącą firmę kwalifikują się do złożenia wniosku, nawet jeśli firma działa pod innym zarządem przez okres dłuższy niż dwa lata, o ile osoba ubiegająca się o kredyt nie była jej właścicielem dłużej niż dwa lata. W takim przypadku konieczne będzie uzyskanie kopii rachunków finansowych firmy i przedstawienie ich wraz z wnioskiem. Należy pamiętać, że jeśli firma generowała lub generuje stratę, należy odnieść się do tej kwestii bezpośrednio w planie biznesowym.

Gdzie mogę uzyskać informacje o tym, jak długo działa moja firma?

Na potrzeby wniosku o kredyt Start Up Loan, działalność gospodarcza jest określana jako prowadzenie sprzedaży i zakupu towarów, działalności handlowej lub zawodowej, świadczenie usług lub systematyczne generowanie przychodu. Osoby, które nie spełniają tych kryteriów nie zostaną najprawdopodobniej uznane za prowadzące działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że okresy doraźnych badań rynku lub kosztów poniesionych na działalność nieprzynoszącą dochodu nie są wliczane do ogólnego czasu prowadzenia działalności. Nie należy zapominać, że aby zakwalifikować się do uzyskania kredytu Start Up Loan, nie należy prowadzić działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się z naszą stroną kryteriów kwalifikacyjnych, lub skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Korzystam z wizy, czy mogę złożyć wniosek?

Będzie to zależeć od wizy. Istnieją różne rodzaje wiz, które ograniczają możliwość podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii i zależą od sponsoringu, liczby godzin lub prawa do samozatrudnienia. Poniższe rodzaje wiz wykluczają możliwość ubiegania się o kredyt Start Up Loan:

 • Poziom 1 (wszystkie kategorie)
 • Poziom 2 (wszystkie kategorie)
 • Poziom 4 (ogólna) studencka
 • Poziom 5 (pracownik tymczasowy)
 • Dla pracownika domowego zatrudnionego prywatnie w gospodarstwie domowym
 • Dla przedstawiciela firmy zagranicznej

Gwoli wyjaśnienia, osoby posiadające wizę dla osób pochodzenia brytyjskiego są uprawnione do złożenia wniosku w ramach programu, tak jak osoby posiadające wizę z ograniczeniami, która stwierdza „brak uprawnień do korzystania z funduszy publicznych”, o ile te ograniczenia nie podlegają powyższym wykluczeniom.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy wiza uprawnia do udziału w programie, należy odwiedzić rządową stronę internetową w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących rodzaju posiadanej wizy.

Należy pamiętać, że nawet jeśli wiza będzie spełniać kryteria kwalifikacyjne, we wniosku trzeba będzie wykazać, że warunki wnioskowanego kredytu umożliwią jego pełną spłatę co najmniej na 6 miesięcy przed upływem terminu ważności wizy. Na przykład osobom posiadającym czteroletnią wizę można będzie przyznać kredyt na okres nieprzekraczający 3,5 lat, ponieważ jego pełna spłata będzie wymagana na 6 miesięcy przed upływem terminu ważności wizy.

Czy mogę złożyć wniosek, będąc zagranicznym studentem mieszkającym w Wielkiej Brytanii?

Będzie to zależeć od wizy. Osoby posiadające wizę poziomu 4 nie są niestety uprawnione do ubiegania się o kredyt Start Up Loan, ponieważ ten rodzaj wizy wyklucza samozatrudnienie. Analogicznie, osoby posiadające wizę poziomu 1 (przedsiębiorca absolwent) nie są uprawnione do kredytu Start Up Loan, ponieważ termin ważności wizy nie spełnia wymogów minimalnego okresu kredytowania.

Moja firma eksportuje towary za granicę. Czy jestem uprawniony do złożenia wniosku?

Tak, z uwzględnieniem trzech kluczowych czynników.

 1. Firma musi znajdować się w rejestrze spółek brytyjskich i/lub być zarejestrowana w Wielkiej Brytanii do celów podatkowych.
 2. Siedziba firmy musi znajdować się w Wielkiej Brytanii.
 3. Większość przychodu firmy musi być również generowana w Wielkiej Brytanii.
Czy firma musi być zarejestrowana w brytyjskim urzędzie rejestrowym (Companies House) lub brytyjskim urzędzie celno-skarbowym (HMRC) przed złożeniem wniosku?

Nie. Firma nie musi być zarejestrowana w Companies House ani HMRC, aby można było ubiegać się o kredyt Start Up Loan.

Czy mój partner biznesowy również może złożyć wniosek?

Tak. Liczni partnerzy biznesowi z tej samej firmy mogą indywidualnie ubiegać się o kredyt Start Up Loan. Możemy udzielić kredytu na maksymalną kwotę do 100 000 GBP, co oznacza, że każdy z czterech partnerów biznesowych może pożyczyć maksymalnie do 25 000 GBP. Należy pamiętać, że partnerzy biznesowi muszą złożyć wniosek przez tego samego partnera realizującego.

Czy mogę dodać partnera biznesowego do mojego wniosku?

Partner biznesowy nie może zostać dodany do wniosku, ponieważ wszystkie osoby ubiegające się o kredyt muszą złożyć wnioski indywidualne, nawet jeśli fundusze inwestowane są w tą samą firmę. Ponieważ kredyty Start Up Loans są kredytami osobistymi na potrzeby biznesowe, prowadzimy szereg kontroli dotyczących indywidualnej zdolności kredytowej oraz możliwości spłaty kredytu. Można jednak przedstawić ten sam plan biznesowy oraz prognozę przepływów pieniężnych w ramach składanych wniosków.

Mam partnera biznesowego. Czy wspólnie zostaniemy poddani kontroli zdolności kredytowej?

Nie. Kredyt Start Up Loan jest kredytem osobistym inwestowanym w firmę, dlatego sprawdzamy zdolność kredytową każdej osoby składającej wniosek.Śledź nas