Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Często Zadawane Pytania

Polish Language Version

Kredyt

Czy kredyt Start Up Loan jest subwencją?
Nie. Subwencja jest bezzwrotną dotacją udzielaną osobom lub organizacjom w określonym celu, natomiast kredyt Start Up Loan musi zostać spłacony w całości zgodnie z ustalonymi warunkami od jednego roku do pięciu lat.

Kredyty Start Up Loans są finansowane przez rząd idlatego są uznawane za pomoc publiczną.

Czym jest pomoc publiczna?
Pomoc udzielana w formie kredytów Start Up Loan, tak jak liczne działania pomocowe dla firm mające poparcie rządu, jest uznawana za pomoc publiczną.

Pomoc publiczna jest określeniem stosowanym przez Komisję Europejską i odnosi się do różnych form pomocy udzielanej uznaniowo przez organy publiczne lub finansowane ze środków publicznych przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą, która może zakłócić konkurencyjność rynkową w Unii Europejskiej poprzez faworyzowanie niektórych świadczeniodawców.

Świadczenie takiej pomocy publicznej jest regulowane poprzez rozporządzenia wydawane przez Komisję Europejską –

Pojęcie „pomoc de minimis” jest stosowane do określenia niewielkiej pomocy publicznej, która nie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Ogólna kwota pomocy de minimis, która może zostać przyznana jednemu podmiotowi w okresie trzech lat podatkowych wynosi 200 000 euro. Dolne limity mają zastosowanie, gdy działalność nowej firmy obejmuje transport drogowy, rolnictwo lub rybołówstwo i akwakulturę. Pomoc de minimis nie może być przyznawana w celu tworzenia sieci dystrybucyjnej ani żadnych innych nakładów powiązanych z działalnością eksportową (nie może być również wykorzystywana do finansowania określonej działalności, w tym sektora rybołówstwa i akwakultury zgodnie z art. 1 ust. 1 Rozporządzenia 717/2014 Komisji Europejskiej).

Do obowiązków kredytobiorcy należy przechowywanie dokumentacji dotyczącej uzyskanej pomocy publicznej przez co najmniej dziesięć lat od daty jej otrzymania oraz nieprzekraczania trzyletniego okresu kroczącego.

Jeśli kredytobiorca zamierza w ciągu trzech kolejnych lat składać wnioski do innych programów pomocowych korzystających z pomocy publicznej, będzie musiał poinformować operatora danego programu o pomocy publicznej otrzymanej w formie kredytu Start Up Loan oraz wszelkich innych form pomocy z innych źródeł.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca otrzyma e-mail z kwotą pomocy de minimis wynikającej z kredytu Start Up Loan.

Można znaleźć więcej informacji na temat pomocy publicznej lub odwiedzić stronę internetową Komisji Europejskiej.

Jaki rodzaj finansowania zapewniany jest w ramach programu kredytów Start Up Loan?
Środki przekazywane są w formie kredytu osobistego, który jest regulowany zgodnie z Ustawą z 1974 r. o kredycie konsumenckim (Consumer Credit Act 1974). Oznacza to, że kredyt przyznawany jest na nazwisko kredytobiorcy, a nie nazwę jego przedsięwzięcia. Kredyt jest spłacany miesięcznie przez okres uzgodniony w umowie kredytowej. Środki przyznane kredytobiorcy nie są subwencją.
Dlaczego kredyt Start Up Loan jest kredytem osobistym, a nie firmowym?
Uważamy, że dla właścicieli firm ważne jest osobiste inwestowanie w sukces swojego przedsięwzięcia, dlatego kredyt Start Up Loan jest przyznawany jako
kredyt osobisty, a nie kredyt firmowy. Obarczając kredytobiorców odpowiedzialnością za spłatę kredytu, staramy się skłonić wnioskodawców do podejmowania właściwych decyzji dla samych siebie i swoich firm, na przykład ile powinni pożyczyć i jak wykorzystać środki, aby osiągnąć założone cele biznesowe.

Wspierając wnioskujących w podejmowaniu tych decyzji, wymagamy od nich przedstawienia planu biznesowego, prognozy przepływów pieniężnych oraz osobistego budżetu przetrwania w ramach wniosku kredytowego. Te dokumenty służą dwóm celom. Po pierwsze, pomagają nam lepiej poznać potrzeby osobiste i biznesowe wnioskodawców, aby ustalić dla nich najlepszą formę pomocy. Po drugie, pomagają w podjęciu decyzji kredytowej, umożliwiając dokonanie oceny zdolności spłaty kredytu oraz opłacalności? planów biznesowych.

Ile mogę pożyczyć?

Każdy wnioskodawca może pożyczyć jedno/ każdorazowo od 500 GBP do 25 000 GBP. Należy pamiętać, że jeśli każdy z kilku partnerów biznesowych złoży wniosek kredytowy na potrzeby tej samej firmy, mogą oni pożyczyć ogółem 100 000 GBP w całym okresie działalności firmy, co może wpływać na możliwą do uzyskania kwotę indywidualnego kredytu. Co więcej, jeśli wniosek kredytowy zostanie rozpatrzony pozytywnie, po dokonaniu sześciu pełnych spłat kredytobiorca może być uprawniony do wnioskowania o dodatkowe fundusze dla tej samej firmy w formie drugiego kredytu. Więcej informacji na temat drugiego kredytu można znaleźć na stronie internetowej.

Jaka jest średnia kwota wnioskowanego kredytu?

Średnia kwota wnioskowanego kredytu wynosi od 5 000 GBP do 10 000 GBP, ale ostateczna kwota zależy oczywiście od potrzeb wnioskodawcy, rodzaju firmy oraz zamiaru wykorzystania środków.

Dlaczego od kredytu naliczane są odsetki?

Nasz program jest wspierany przez rząd, dlatego wszystkie odsetki są reinwestowane w program, co oznacza, że więcej osób i firm może skorzystać z przystępnych źródeł finansowania i wsparcia. Przy stałej stopie oprocentowania w wysokości 6% rocznie odsetki są przystępne w porównaniu z innymi głównymi pożyczkodawcami, a elastyczne warunki spłaty od jednego roku do pięciu lat umożliwiają kredytobiorcom racjonalne zarządzanie miesięcznymi
spłatami rat. Skorzystaj z naszego kalkulatora kredytu, aby określić potencjalne raty miesięczne oraz pełną kwotę spłaty kredytu.

Czy za złożenie wniosku o kredyt Start Up Loan pobierane są jakieś opłaty?

Nie. Żadne opłaty nie są pobierane za złożenie wniosku kredytowego ani za przyznanie kredytu, nie są również pobierane za pomoc udzielaną w trakcie procesu składania wniosku oraz po jego zakończeniu. Nie wymagamy żadnych innych opłat oprócz spłat miesięcznych rat kredytu.

Czym różni się kredyt z zabezpieczeniem od kredytu bez zabezpieczenia?
Aby uzyskać kredyt z zabezpieczeniem, wymagany jest poręczyciel lub zabezpieczenie majątkowe, na przykład nieruchomość (zwana zabezpieczeniem dodatkowym). Jeśli kredyt z zabezpieczeniem nie może być spłacony, firma, która go udzieliła może przejąć nieruchomość lub wezwać poręczyciela do pokrycia salda należności.

Różni się od kredytów bez zabezpieczenia, takich jak kredyty Start Up Loans, które można uzyskać bez poręczyciela i zabezpieczenia majątkowego. Należy jednak pamiętać, że kredytobiorca jest zobowiązany umową do spłaty kredytu Start Up Loan niezależnie od okoliczności. Niespłacanie miesięcznych rat kredytu może skutkować podjęciem formalnych działań, które wpłyną niekorzystnie na dokumentację zdolności kredytowej, dlatego tak ważne jest jak najszybsze skontaktowanie się z partnerem finansowym w razie przypuszczeń, że mogą wystąpić jakiekolwiek trudności ze spłatą.

Dane partnera finansowego można znaleźć w umowie kredytowej, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Czy mogę wybrać termin spłaty kredytu?

Tak. Kredyt może zostać spłacony w terminie od jednego roku do pięciu lat w zależności od zdolności nabywczej i preferencji. Należy pamiętać, że w przypadku osób przebywających w Wielkiej Brytanii na podstawie wizy konieczne będzie dokonanie spłaty kredytu oraz powiązanych z nim odsetek co najmniej sześć miesięcy przed upływem terminu jej ważności. Niezależnie od końcowego terminu spłaty kredytu, wymagana będzie spłata miesięcznych rat. Skorzystaj z naszego kalkulatora kredytu, aby określić potencjalne raty miesięczne oraz pełną kwotę spłaty kredytu w zależności od terminu.

Czy istnieją jakiekolwiek przepisy dotyczące wykorzystania kredytu?

Kredyty Start Up Loans są kredytami osobistymi, przeznaczonymi na zakładanie nowych lub rozwijanie istniejących firm, które prowadzą działalność przez okres krótszy niż 36 miesiące. Kredyt może zostać przeznaczony na różne sprawy związane z firmą, takie jak wyposażenie i towary, lokal do prowadzenia działalności, marketing oraz materiały promocyjne i wiele innych. Należy jednak pamiętać o tym, że wnioskodawca musi być w stanie przedstawić swoje zamiary co do wykorzystania kredytu w planie biznesowym oraz prognozie przepływów pieniężnych i wyjaśnić, jak pomoże mu to w założeniu i/lub rozwinięciu firmy.

Istnieje kilka działań, które nie mogą być finansowane z kredytu Start Up Loan. Należy do nich spłata długu, szkolenia oraz programy edukacyjne lub okazje inwestycyjne, które nie wchodzą w zakres zrównoważonego zarządzania firmą. Dodatkowe informacje na temat rodzajów firm oraz sposobów wykorzystania środków, które są wyłączone z programu można znaleźć w pełnych kryteriach kwalifikacyjnych.

O ile kredytów Start Up Loans mogę wystąpić w ramach tego programu?

Każdy wnioskodawca może ubiegać się o kredyt Start Up Loan dla jednej firmy, dlatego w razie licznych przedsięwzięć biznesowych można otrzymać środki wyłącznie na jedno z nich. Jeśli jednak po uzyskaniu kredytu Start Up Loan będą potrzebne dodatkowe środki na rozwój i rozbudowę tej samej firmy, kredytobiorca może być uprawniony do złożenia wniosku o drugi kredyt. Trzeba będzie przejść nowy proces aplikacyjny, a żeby złożyć wniosek, od pełnej spłaty poprzedniego kredytu musi upłynąć co najmniej sześć miesięcy. Co więcej, niespłacone saldo kredytu nie może w żadnym momencie przekraczać kwoty 25 000 GBP. Więcej informacji na temat pełnych kryteriów kwalifikacyjnych oraz sposobu składania wniosku można znaleźć na stronie internetowej dotyczącej drugiego kredytu.

Czy złożenie wniosku o kredyt Start Up Loan wpłynie na przysługujące mi zasiłki?
Niestety nie udzielamy porad na temat uprawnień do zasiłków. Informacje na temat można uzyskać w urzędzie pracy Jobcentre Plus.
Czy otrzymam kredyt bezpośrednio od StartUp Loans Company?
Start-Up Loans Company zarządza programem, nie przekazuje jednak kredytu bezpośrednio kredytobiorcom. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, umowa kredytowa oraz środki z kredytu zostaną przekazane partnerowi realizującemu lub jednemu z naszych partnerów finansowych. Partner zajmujący się dystrybucją kredytu będzie głównym punktem kontaktowym do omówienia jego warunków oraz wszelkich kwestii dotyczących miesięcznych spłat.
Czy Start-Up Loans Company posiada ofertę zgodną z prawem szariatu?
Tak. Oferujemy zgodny z prawem szariatu produkt finansowy, który jest niezależnie administrowany poprzez naszego partnera realizującego, Financing Sharia Enterprise. Więcej informacji na temat finansowania zgodnego z prawem szariatu można znaleźć na naszej stronie internetowej.