Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

Časté dotazy

Czech Language Version

Půjčka

Je Start Up Loan grantem?

Ne. Grant je nesplatná částka poskytnutá jedincem nebo organizací na konkrétní účel, zatímco Start Up Loan je nutné splatit v plné výši v rámci dohodnuté doby jednoho až pěti let.

Start Up Loans financuje vláda, a proto jsou klasifikovány jako veřejná podpora (State Aid).

Co je veřejná podpora?

Pomoc poskytovaná prostřednictvím Start-Up Loans je považována za veřejnou podporu, stejně jako mnoho dalších vládních programů na podporu podnikání.

Veřejná podpora je pojem Evropské komise, jímž se rozumí podpora poskytovaná na základě diskreční pravomoci v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků firmám provozujícím ekonomické komerční činnosti, která může narušit hospodářskou soutěž na trhu EU tím, že zvýhodňuje určité podniky před druhými. Poskytování veřejné podpory se řídí předpisy Evropské komise.

Podpora de minimis je pojem, jímž se rozumí malé částky veřejné podpory, které nevyžadují schválení Evropské komise. Podpora de minimis je omezena na 200 000 EUR pro jednoho příjemce v tříletém daňovém období. Nižší limity platí pro podniky působící v oblasti silniční nákladní dopravy, zemědělství nebo rybolovu a akvakultury. Podporu de minimis nelze poskytnout na pomoc s tvorbou distribuční sítě a další výdaje souvisejícími s vývozními činnostmi (a také ji nelze použít k financování určitých aktivit v odvětví rybolovu a akvakultury, jak je uvedeno v článku 1 odst. 1 nařízení Evropské komise 717/2014).

Příjemce půjčky má povinnost uchovávat záznamy o veškeré získané veřejné podpoře po dobu alespoň deseti let od data přijetí podpory a zajistit, aby nepřesáhla klouzavý tříletý limit.

Pokud příjemce půjčky podá nějakou jinou žádost o pomoc z podpůrného programu v rámci veřejné podpory v průběhu následujících tří let, bude povinen oznámit provozovateli tohoto programu, že obdržel veřejnou podporu od Start-Up Loans a jinou relevantní podporu z jiných zdrojů.

V případě úspěšného vyřízení žádosti vám e-mailem zašleme hodnotu podpory de minimis vyplývající z vaší Start-Up Loan.

Zde najdete informace o veřejné podpoře nebo navštivte stránky Evropské komise.

Jaký druh financí je poskytován v rámci programu Start Up Loans?

Finance jsou poskytovány formou osobní půjčky, která je regulována britským zákonem o spotřebních úvěrech z roku 1974 (Consumer Credit Act 1974). Znamená to, že půjčka je poskytována na vaše jméno, nikoli na název vaší firmy. Půjčka je splatná v měsíčních splátkách po dobu trvání půjčky. Poskytnuté finance nejsou grantem.

Proč je Start Up Loan osobní půjčka, a nikoli podnikatelská půjčka?

Domníváme se, že je důležité, aby majitelé firem byli osobně zainteresováni na úspěchu svého podniku, a proto jsou Start Up Loans strukturované spíše jako osobní než podnikatelské půjčky. Jelikož fyzické osoby nesou odpovědnost za splácení půjčky, dáváme jim tím možnost přijímat správná rozhodnutí pro sebe i svou firmu, např. kolik si půjčit a jak použít peníze k dosažení podnikatelských cílů.

Abychom žadatelům pomohli s rozhodováním, požadujeme, aby všichni přiložili k žádosti podnikatelský záměr, prognózu cash-flow a základní osobní rozpočet. Tyto dokumenty slouží ke dvěma účelům: Za prvé nám umožní lépe pochopit osobní a podnikatelské potřeby žadatelů, abychom věděli, jak jim co nejlépe pomoci. Za druhé nám pomáhají rozhodovat o schválení nebo zamítnutí půjčky, jelikož nám umožňují posoudit žadatelovu schopnost splatit půjčku a životaschopnost jeho podnikatelského záměru.

Kolik si mohu půjčit?

Každý si může v rámci jedné půjčky půjčit v rozmezí od 500 £ do 25 000 £. Mějte prosím na vědomí, že pokud o půjčku pro stejnou firmu žádá několik společníků, mohou být firmě v rámci jejího trvání poskytnuty půjčky ve výši maximálně 100 000 £, což může mít vliv na částku, jakou si můžete osobně půjčit.

Navíc pokud bude vaše žádost o Start Up Loan úspěšná, mohli byste mít po uhrazení šesti úplných splátek nárok na další finance pro stejnou firmu v podobě druhé půjčky (Second Loan). Přečtěte si další informace o druhých půjčkách.

Jaká je průměrná výše půjčky, o kterou lidé žádají?

Naše průměrná výše půjčky se pohybuje od 5 000 £ do 10 000 £, ale konečná částka se samozřejmě odvíjí od individuálních potřeb, typu podnikatelského modelu a účelu použití peněz.

Proč účtujete úroky z půjčky?

Tento program je financován vládou, takže veškeré úroky jsou investovány zpět do programu, což znamená, že dostupné finance a podporu bude moci využívat více fyzických i právnických osob. S pevnou sazbou ve výši 6 % p.a. je tento úrok v porovnání s jinými hlavními poskytovateli půjček cenově dostupný a flexibilní délka splácení od jednoho roku do pěti let umožňuje našim klientům nastavit si měsíční splátky tak, aby jim to co nejvíce vyhovovalo. Vyzkoušejte naši kalkulačku a zjistěte případnou výši měsíčních a celkových splátek.

Jaký je rozdíl mezi zajištěnou a nezajištěnou půjčkou?

Zajištěnou půjčkou se rozumí půjčka, která je zajištěná ručitelem nebo majetkem, např. nemovitostí (neboli zástavou). V případě, že půjčku nedokážete splatit, může poskytovatel půjčky převzít majetek do svého vlastnictví nebo vyzvat ručitele, aby uhradil dlužný zůstatek. Naopak nezajištěné půjčky – jakou je i Start Up Loan – lze získat i bez ručitele nebo zástavy. Mějte však prosím na paměti, že vás smlouva stále zavazuje ke splacení Start Up Loan, a to bez ohledu na vaši situaci.

Neplacení měsíčních splátek může vést k formálnímu řízení proti vám a neblaze to poškodí váš úvěrový rating, takže je důležité promluvit si co nejdříve s finančním partnerem, pokud se domníváte, že byste se mohli potýkat s problémy. Jakmile vám bude žádost schválena, údaje o vašem finančním partnerovi najdete ve smlouvě o půjčce.

Mohu si zvolit délku splatnosti půjčky?

Ano, můžete si vybrat půjčku na jeden rok až pět let v závislosti na tom, co si můžete dovolit a jaké máte preference. Upozorňujeme, že pokud jste ve Velké Británii na vízum, budete muset splatit půjčku a všechny související úroky alespoň šest měsíců před vypršením jeho platnosti. Měsíční splátky jsou povinné bez ohledu na dohodnutou délku splatnosti půjčky. Pomocí naší kalkulačky zjistěte případnou výši měsíčních a celkových splátek na základě různé doby splatnosti půjčky.

Existují nějaká pravidla, jak mohu utratit půjčené peníze?

Start Up Loan je osobní půjčka, která je určena k založení firmy nebo rozvoji stávajícího podniku, který neobchoduje déle než 36 měsíců. Půjčku můžete využít na různé věci související s vaší firmou, např. na vybavení, zásoby, budovy, marketingové a reklamní výdaje atd. Je však důležité mít na paměti, že zamýšlený účel půjčky musíte popsat v podnikatelském záměru a prognóze cash-flow a vysvětlit, jak vám peníze pomohou založit nebo expandovat firmu.

Pomocí Start Up Loan ovšem nelze financovat některé aktivity včetně splátek dluhu, školicích kurzů a vzdělávacích programů nebo investičních příležitostí, které nejsou součástí trvale udržitelného podnikání. Přečtěte si prosím kritéria způsobilosti, kde najdete informace o typech podniků a způsobech použití půjčky, které jsou z programu vyňaty.

O kolik Start Up Loans mohu v rámci programu požádat?

Každý může požádat o Start Up Loan pro jednu firmu, takže pokud vlastníte několik podniků, budete mít nárok na finance pouze pro jeden z nich. Pokud však budete po úspěšném získání Start Up Loan potřebovat další finance na růst a rozvoj stejné firmy, možná budete mít nárok na druhou půjčku. Budete muset znovu projít procesem podání žádosti a před podáním žádosti mít uhrazené splátky v plné výši za období alespoň šesti měsíců. Celkový dlužný zůstatek navíc nesmí být v žádném okamžiku vyšší než 25 000 £. Navštivte naše stránky věnované druhým půjčkám, kde se dozvíte více informací o kritériích způsobilosti a o tom, jak podat žádost.

Ovlivní žádost o Start Up Loan můj nárok na státní podporu?

Rady týkající se nároku na státní podporu bohužel poskytovat nemůžeme. Více informací vám poskytne Job Centre Plus.

Poskytne mi půjčku přímo Start Up Loans Company?

Start Up Loans Company je správcem programu, ale neposkytuje půjčky přímo žadatelům. V případě úspěšné žádosti vám poskytne smlouvu o půjčce a finance buď realizační partner nebo jeden z našich finančních partnerů. Vaší kontaktní osobou bude partner, který vám fyzicky poskytne půjčku a probere s vámi podmínky půjčky a veškeré další záležitosti týkající se měsíčních splátek.

Nabízí Start Up Loans Company půjčky v souladu s právem šaría?

Ano, nabízíme finanční produkty podle práva šaría, které nezávisle spravuje náš realizační partner Financing Sharia Enterprise. Více informací získáte na stránce věnované finančním produktům podle práva šaría.