Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

често задавани въпроси

Bulgarian Language Version

Допустимост

Всички видове бизнеси ли са допустими за заем за стартиране на бизнес?

Заемите за стартиране на бизнес са предвидени да се използват за стартиране на нов бизнес или за разрастване на съществуващ бизнес, който е извършвал дейност по-малко от 24 месеца. Въпреки че подкрепяме повечето видове бизнеси, има няколко вида, които не можем да подкрепим. Посетете нашата страница за допустимост за пълния списък на всички изключени видове бизнеси.

Мога ли да кандидатствам за заем, ако имам лош кредит?
Лошият кредит не е непременно пречка за получаване на заем за стартиране на бизнес, но ние извършваме пълна кредитна проверка на кандидатите. Start Up Loans Company е отговорен заемодател и трябва да се увери, че кандидатите ще могат да изплатят заема.

Не можете да получите заем за стартиране на бизнес, ако:

 • сте в текуща процедура за обявяване на фалит или в текущо състояние на фалит или при наличие на заповед за облекчаване на дълговете (Debt Relief Order, DRO)
 • има наличие на неизпълнено индивидуално доброволно споразумение (Individual Voluntary Agreement, IVA) или споразумение за облекчаване на дългове (Trust Deed)
 • сте включени в програма за управление на дългове (Debt Management Programs) или схеми за уреждане на дългове (Debt Arrangement Schemes, DAS)

За пълни подробности вижте нашата специална страница за кредитните проверки.

 

Имам заповед за облекчаване на дълговете (Debt Relief Order, DRO); мога ли да кандидатствам?

Ако имате заповед за облекчаване на дълговете (DRO), Вие подлежите на ограничения относно създаването и насърчаването на бизнес и заемането на директорска длъжност от Ваша страна. Поради тези ограничения за Вас може да е трудно да стартирате Вашия бизнес и следователно да изплатите каквито и да е заеми, взети за този бизнес.

Start Up Loans Company и нейните партньори по доставянето са отговорни заемодатели и са ангажирани да се погрижат да не усложняват евентуалните кредитни проблеми на кандидатите чрез увеличаване на финансовите им задължения. Поради това не можем да подкрепяме лица, докато не бъдат уредени каквито и да е налични DRO.

За пълни подробности вижте нашата специална страница за кредитните проверки.

Имам план за управление на дълговете (Debt Management Plan, DMP); мога ли да кандидатствам?

За съжаление не можем да разгледаме Вашето искане за заем, докато не изплатите изцяло тези дългове. Start Up Loans Company е отговорен заемодател и няма да отпусне заем, когато това ще доведе до допълнителни дългове за кандидата.

За пълни подробности вижте нашата специална страница за кредитните проверки.

Защо не отпускате заеми на хора, които имат определени кредитни проблеми?

Start Up Loans Company и нейните партньори по доставянето са отговорни заемодатели и за нас е важно да не усложняваме евентуалните кредитни проблеми на кандидатите чрез увеличаване на финансовите им задължения.

За пълни подробности вижте нашата специална страница за кредитните проверки.

Мога ли да кандидатствам за заем, ако в момента получавам държавни помощи?
Получаването на държавни помощи не изключва непременно получаването на заем за стартиране на бизнес, но не можем да предоставим индивидуални указания относно правата на държавни помощи. Свържете се с Вашия Job Centre Plus за информация.
Мога ли да кандидатствам, ако купувам съществуващ бизнес?
Да, Вие отговаряте на условията да кандидатствате за заем за стартиране на бизнес, ако купувате съществуващ бизнес, дори ако този бизнес е извършвал дейност повече от две години с други собственици, при условие че Вие лично не сте притежавали бизнеса повече от две години. В този случай ще се изисква да осигурите копие от финансовите отчети на бизнеса и ще трябва да ги предоставите заедно с Вашето кандидатстване за заем. Обърнете внимание, че ако бизнесът преди това или понастоящем извършва дейност на загуба, от Вас ще се очаква да посочите мерки за справяне с този проблем директно във Вашия бизнес план.
Как да разбера колко дълго е извършвал дейност моят бизнес?
За целите на кандидатстването за заем за стартиране на бизнес, стопанската дейност се дефинира като фирма, извършваща дейности, като продажба на стоки, извършване на търговия или упражняване на професия, предоставяне на услуги или последователно генериране на приходи. Ако не отговаряте на тези критерии, тогава няма вероятност да бъдете класифициран като извършващ стопанска дейност. Обърнете внимание, че ако сте били ангажирани в периоди на ad hoc тестове на пазара или сте направили разходи за дейности, които не генерират приходи, тези периоди няма да бъдат включени в общото време на извършване на дейност. Имайте предвид, че за да сте допустими за заем за стартиране на бизнес, не може да сте извършвали дейност повече от 24 месеца. Вижте нашата страница за критерии за допустимост за повече информация или се свържете с нас, ако не сте сигурни.
Пребивавам с виза, мога ли да кандидатствам?

Това зависи от Вашата виза. Има различни визи, които ограничават възможностите на хората да работят в Обединеното кралство, базирани на спонсориране, брой часове или правото да бъдат самонаети лица. При следните видове визи ще бъдете изключени от кандидатстване за заем за стартиране на бизнес:

 • виза ниво 1 (всички категории)
 • виза ниво 2 (всички категории)
 • ниво 4 (обща) виза за студенти
 • виза ниво 5 (временни работници)
 • домашен работник с лична виза за домакинство
 • представител с виза за чуждестранен бизнес

За избягване на съмнения, лицата с наследствена виза отговарят на критериите за схемата, както и лицата с виза с ограничение „без използване на публични средства“, при условие че тези ограничения не попадат в обхвата на изключенията по-горе.

Ако не сте сигурни дали Вашата виза отговаря на изискванията по схемата, вижте уебсайта на правителството за повече информация относно Вашия вид виза.

Обърнете внимание, че ако Вашата виза отговаря на критериите за допустимост, ще трябва да се уверите, че срокът на заема, за който кандидатствате в искането, ще Ви позволи да завършите напълно погасяването на заема поне 6 месеца преди изтичането на визата. Например ако сте с четиригодишна виза, тогава максималният срок на заема ще бъде 3,5 години, тъй като ще трябва да сте изплатили напълно заема 6 месеца преди изтичането на визата.

Отговарям ли на критериите за кандидатстване, ако съм международен студент, който живее в Обединеното кралство?
Това зависи от Вашата виза. Ако имате виза ниво 4, тогава, за съжаление, не отговаряте на условията за кандидатстване за заем за стартиране на бизнес, тъй като при тази виза е изключена самонаетост. По същия начин, ако имате виза ниво 1 (висшист предприемач), Вие не сте допустими за заем за стартиране на бизнес, тъй като срокът на визата не отговаря на нашите критерии за минимален срок на заема.
Моят бизнес извършва износ на стоки на международни пазари. Отговарям ли на условията за кандидатстване?

Да, при условие че са налице три основни фактора.

 1. Вашият бизнес трябва да е компания, регистрирана в Обединеното кралство и/или регистрирана в Обединеното кралство за данъчни цели.
 2. Оперативната част на Вашия бизнес трябва да е базирана в Обединеното кралство.
 3. По-голямата част от приходите, реализирани от Вашия бизнес, също трябва да са в Обединеното кралство.
Бизнесът ми трябва ли да е регистриран в Камарата на компаниите (Companies House) или в Кралската данъчна и митническа служба (HMRC), преди да мога да кандидатствам?
Не, Вашият бизнес няма нужда да е регистриран в Камарата на компаниите (Companies House) или в Кралската данъчна и митническа служба (HMRC), за да кандидатствате за заем за стартиране на бизнес.
Може ли моят партньор също да кандидатства?
Да, различни бизнес партньори в един и същ бизнес могат да кандидатстват поотделно за заем за стартиране на бизнес. Можем да отпуснем до 100 000 британски лири на всеки един бизнес, което означава, че до четирима бизнес партньори могат да заемат по максимум 25 000 британски лири всеки. Обърнете внимание, че всички бизнес партньори трябва да кандидатстват при един и същ партньор по доставянето.
Мога ли да добавя моя бизнес партньор в кандидатстването за заем?
Не можете да добавите бизнес партньора си във Вашето кандидатстване за заем, тъй като всички искания трябва да са индивидуални кандидатствания, дори ако парите са инвестирани в един и същ бизнес. Това е така, тъй като заемите за стартиране на бизнес са лични заеми за бизнес цели и следователно ние правим различни проверки, свързани с Вашата лична възможност да си позволите и изплатите Вашия заем. И двамата обаче можете да предоставите един и същ бизнес план и прогноза на паричните потоци като част от Вашите кандидатствания за заем.
Имам бизнес партньор. Кредитната проверка ще бъде ли направена на името и на двама ни?
Не, тъй като заемите за стартиране на бизнес са лични заеми, инвестирани в бизнес, и следователно кредитната проверка, която ще извършим, е базирана на всеки отделен кандидат.