Beware of scams

We are aware of scams coming from email and social media where people try to impersonate us. We will never ask you for money or your bank details. Learn more about what to look out for and how to protect yourself.

често задавани въпроси

Bulgarian Language Version

Заемът

Заемът за стартиране на бизнес дарение ли е?

Не. Дарението е сума, което не трябва да бъде изплатена, и се предоставя от лице или организация за конкретна цел, докато заемът за стартиране на бизнес трябва да се изплати изцяло в рамките на одобрения срок от една до пет години.

Заемите за стартиране на бизнес са финансирани от правителството и следователно се класифицират като държавна помощ.

Τι είναι η κρατική βοήθεια?

Помощта, предоставена чрез заемите за стартиране на бизнес, подобно на множество осигурявани от правителството дейности за подкрепа на бизнеса, се считат за държавна помощ.

„Държавна помощ“ е термин, използван от Европейската комисия, който се отнася до форми на съдействие от обществена организация или организация с обществено финансиране, предоставяни по усмотрение и на начинания, ангажирани със стопанска търговска дейност, с потенциал да изменят конкуренцията на пазара в Европейския съюз чрез предпочитане на един доставчик пред друг.

Предоставянето на такава държавна помощ се ръководи от разпоредбите на Европейската комисия.

„Минимална помощ“ е термин, използван за описване на малки суми държавна помощ, които не изискват одобрение от Европейската комисия. Документ с често задавани въпроси

Общата минимална помощ, която може да бъде предоставена на един получател, е 200 000 евро за 3-годишен фискален период. Приложими са пониски граници, ако Вашият нов бизнес е свързан с автомобилен превоз на товари, дейности в селскостопанския или риболовния сектор и аквакултурата. Минималната помощ не може да се предоставя за подпомагане на установяването на мрежа за разпространение или за други разходи, свързани с експортна дейност (както и не може да се използва за определени дейности в селскостопанския и риболовния сектор, както е посочено в чл. 1, ал. 1 на Регламент 717/2014 на Европейската комисия).

Задължение на получателя на заема е да запази документи за каквато и да е държавна помощ от получено съдействие за най-малко десет години от датата на получаване и да се погрижи да не превишава лимита за три последователни години. Ако получателят на заем кандидатства по някаква друга схема за поддръжка, за която се счита, че предоставя държавна помощ, през следващите три години, ще трябва да информира оператора на тази схема за държавната помощ, получена от заеми за стартиране на бизнес, както и за каквито и да е други помощи от други източници.

Ако кандидатстването Ви е успешно, ние ще Ви изпратим имейл със стойността на минималната помощ, произтичаща от Вашия заем за стартиране на бизнес.

Можете да намерите повече информация за държавната помощ или да посетите уебсайта на Комисията на ЕС.

Какъв вид финансиране се предоставя по схемата за заеми за стартиране на бизнес?

Финансирането се предоставя чрез личен заем, който се регулира съгласно Закона за потребителския кредит (Consumer Credit Act) от 1974 г. Това означава, че заемът се отпуска на Ваше име, а не на името на начинанието. Заемът се изплаща на месечна база за периода на срока на заема. Предоставените Ви финанси не са дарение.

Защо заемът за стартиране на бизнес е личен заем, а не бизнес заем?

Смятаме, че е важно за собствениците на бизнеси да са лично ангажирани в успеха на техния бизнес, поради това заемите за стартиране на бизнес са структурирани като лични заеми, а не бизнес заеми. Като правим лицата отговорни за погасяването на техните заеми, ние се стремим да дадем възможност на кандидатите да вземат правилните решения за себе си и своя бизнес, например колко да вземат назаем и как парите да се използват за постигане на бизнес целите.

За да подкрепим кандидатите при вземането на решения, изискваме всички лица да представят бизнес план, прогноза на паричните потоци и личен бюджет като част от своето кандидатстване. Тези документи имат две цели. Първо, те ни помагат да разберем по-добре личните и бизнес нуждите на лицата, за да определим как можем да ги подкрепим. На второ място, те ни помагат давземем решение за предоставяне на заеми, като ни позволяват да оценим възможността на отделните лица да изплатят заема, както и надеждността на техните бизнес планове.

Колко голям заем мога да взема?

Всяко лице може да вземе назаем между 500 и 25 000 британски лири към даден момент. Обърнете внимание, че ако няколко бизнес партньора кандидатстват поотделно за заем за един и същ бизнес, на бизнеса може да бъде даден заем от максимално 100 000 британски лири в рамките на жизнения му цикъл, което може да окаже влияние върху сумата, която Вие лично можете да вземете назаем.

В допълнение на това, ако кандидатствате успешно за заем за стартиране на бизнес, тогава след като направите шест пълни плащания може да сте допустими за допълнително финансиране за същия бизнес под формата на втори заем. Научете повече за вторите заеми.

Каква е средната сума на исканите заеми?

Средният размер на заемите е между 5 000 и 10 000 британски лири, но окончателният размер в крайна сметка зависи от нуждите на лицето, вида на бизнес модела и как възнамерявате да използвате парите.

Защо начислявате лихва на заема?

Схемата е подкрепяна от правителството и всички лихви се инвестират обратно в схемата, което означава, че така повече лица и бизнеси могат да се възползват от тези достъпни финанси и подкрепа. При фиксирана лихва от 6% на година, лихвата е предвидена да бъде достъпна в сравнение с други основни заемодатели, а гъвкавият срок на заема от една до пет години предоставя на нашите клиенти възможност да управляват месечните вноски за погасяване на заема по начин, който е най-подходящ за тях. Проверете нашия калкулатор за заем, за да видите Вашите потенциални месечни вноски за погасяване и общата сума на заема.

Има ли някакви такси при кандидатстването за заема за стартиране на бизнес?

Не, няма такси нито при кандидатстването, нито при получаването на заема за стартиране на бизнес, нито за подкрепата, която предоставяме по време на и след процеса на кандидатстване. Освен Вашите месечни вноски за погасяване на заема, никога няма да се изисква да платите каквито и да е такси или други плащания.

Каква е разликата между обезпечен и необезпечен заем?

Обезпеченият заем е заем, при който се изисква поръчител или актив, например недвижим имот (известен още като обезпечение), за гарантиране на заема. В случай че обезпеченият заем не може да бъде изплатен, компанията, осигуряваща заема, може да влезе във владение на недвижимия имот или да се обади на поръчителя, за да удовлетвори оставащия баланс.

За разлика от това, необезпечените заеми като заемите за стартиране на бизнес могат да бъдат получени без използване на поръчител или обезпечение по заема. Помнете, че все още сте договорно задължени да изплатите заема за стартиране на бизнес, независимо от обстоятелствата. Невнасянето на месечните вноски за погасяване на заема може да доведе до официални действия и ще окаже вреден ефект върху кредитния Ви доклад, затова е важно да говорите с Вашия финансов партньор възможно най-скоро, ако мислите, че може да имате някакви затруднения.

Ще намерите подробности за Вашия финансов партньор във Вашия договор за заем, след като Вашето кандидатстване за заем бъде одобрено.

Мога ли да избера срока на моя заем?

Да, можете да изберете срок на заема между една и пет години в зависимост от това какво можете да си позволите и Вашите предпочитания. Обърнете внимание, че ако пребивавате в Обединеното кралство с виза, ще трябва да изплатите Вашия заем и всички свързани лихви поне шест месеца преди крайния срок на визата. Независимо от крайния срок на Вашия заем, ще трябва да правите месечни плащания. Използвайте нашия калкулаторна заем , за да установите Вашите потенциални месечни плащания и общия размер на заема ще бъдат, когато са базирани на различни срокове на заема.

Има ли някакви правила относно това как ще използвам парите?

Заемите за стартиране на бизнес са лични заеми, които са предвидени да се използват за стартиране на нов бизнес или разрастване на съществуващ бизнес, който е извършвал дейност по-малко от 36 месеца. Вашият заем може да бъде използван за множество неща, свързани с Вашия бизнес, като например оборудване и материали, бази, маркетинг и рекламни материали. Важно е да обърнете внимание, че трябва да можете да опишете Вашите намерения за заема във Вашите бизнес план и прогноза на паричните потоци и да обясните как това ще помогне да започнете и/или разширите своя бизнес.

Има няколко дейности, които не може да бъдат финансирани от заема за стартиране на бизнес, включително изплащане на дългове, квалификация и образователни програми или възможности за инвестиране, които не са част от текущ устойчив бизнес. Вижте нашите пълни критерии за допустимост за повече информация относно изключените бизнес видове и употреби на заема по схемата.

За колко заема за стартиране на бизнес мога да кандидатствам по тази схема?

Всяко лице може да кандидатства за заем за стартиране на бизнес за един бизнес, затова ако имате няколко бизнес начинания, ще можете да получите достъп до финанси за едно от тях. Ако след успешно получаване на заем за стартиране на бизнес по-късно Ви е необходимо финансиране, за да разширите и развиете същия бизнес, ще сте допустими за кандидатстване за втори заем. Ще трябва да преминете през нов процес на кандидатстване и трябва да сте извършили поне шест месеца пълни плащания по заема, преди да кандидатствате. В допълнение на това оставащият баланс по заема не може да превишава 25 000 британски лири към който и да е момент. Посетете нашата страница за Втори заеми за повече информация относно всички критерии за допустимост и как да кандидатствате.

Ще окаже ли влияние кандидатстването за заем за стартиране на бизнес върху правата ми на държавни помощи?

За съжаление не можем да дадем съвет относно правата на държавни помощи. Моля, говорете с Вашия Job Centre Plus за информация

Start-Up Loans Company директно ли ще предостави заема на мен?

Start-Up Loans Company администрира схемата, но не предоставя заеми директно на кандидатите. Ако кандидатстването е успешно, Вашият договор за заем и средствата по заема ще бъдат предоставени или от партньор по доставянето, или от един от финансовите партньори. Партньорът, които разпространява заема, ще бъде Вашият основен контакт за обсъждане на условията на заема и каквито и да е въпроси, свързани с Вашите месечни плащания.

Разполага ли Start-Up Loans Company с отговаряща на изискванията на шариат опция?

Да, ние предлагаме финансов продукт, отговарящ на изискванията на шариат, който се доставя независимо чрез нашия партньор по доставянето – Financing Sharia Enterprise. Посетете нашата страница за финансиране, отговарящо на изискванията на шариат за повече информация.